1267/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av 7 och 32 § i lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om garantipension (703/2010) 7 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 32 § 2 mom., av dem 7 § 1 mom. 2 och 3 punkten sådana de lyder i lag 85/2016, som följer:

7 §
Rätt till garantipension

Rätt till garantipension har en person som


2) får förtida ålderspension enligt folkpensionslagen (568/2007),

3) får sjukpension enligt folkpensionslagen,


32 §
Bestämmelser om förfarandet i fråga om garantipension

På garantipension tillämpas folkpensionslagens 63 § om meddelande av beslut, 75 § om återkrav, 75 a § om återbetalning av förmåner som utbetalats utan grund efter ett dödsfall, 76 § om preskription av en fordran som återkrävs, 13 kap. om erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter samt 106 och 107 § om dröjsmålsförhöjning och dröjsmålstid, dock så att dröjsmålstiden anses börja först då en kalendermånad har förflutit från utgången av den månad under vilken ett meddelande om pension eller ersättning som avses i 9 § kommit in till Folkpensionsanstalten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016
ShUB 25/2016
RSv 167/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.