1260/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn (82/2016) 1 § 6 mom. samt 15, 17 och 21 §, samt

fogas till 12 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 16 a § som följer:

1 §
Ikraftträdande

Bestämmelserna i 96 § 1 mom. 6 punkten och 99 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn tillämpas på ersättning enligt patientskadelagen (585/1986) eller lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999) där skadefallet inträffar den 1 januari 2017 eller därefter.

12 §
Pension efter partiell förtida ålderspension

Om ålderspension beviljas efter partiell förtida ålderspension vid sänkt pensionsålder enligt någon annan arbetspensionslag, ska den andel av grunden för den partiella förtida ålderspensionen som ännu inte beviljats och som avses i 18 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn minskas med 0,4 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionen tidigareläggs före den lägsta åldern för ålderspension enligt 10 § i den lagen.

15 §
Uppskovsförhöjning

Om ålderspensionen enligt StaPL för arbetstagare födda 1939 eller tidigare skjuts upp, höjs pensionen med 0,4 procent för varje månad med vilken begynnelsetidpunkten för pensionen skjuts upp från ingången av månaden efter den då 68 års ålder uppnåtts. Uppskovsförhöjningen beräknas på den pension som har tjänats in fram till utgången av den månad då 68 års ålder uppnås.

Om ålderspensionen för arbetstagare födda 1940—1948 skjuts upp, höjs pensionen med 0,4 procent för varje månad med vilken begynnelsetidpunkten för pensionen skjuts upp från ingången av månaden efter den då 68 års ålder uppnåtts. Uppskovsförhöjningen beräknas på den pension som har tjänats in fram till utgången av den månad då 68 års ålder uppnås.

En arbetstagare född 1948 eller tidigare har för arbete som utförts vid sidan av pensionen rätt till uppskovsförhöjning till och med den 31 december 2016 i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

För arbetstagare födda 1949—1953 beräknas den uppskovsförhöjning som avses i 12 och 16 § i pensionslagen för den offentliga sektorn tidigast från och med den 1 januari 2017.

En arbetstagare har inte rätt till uppskovsförhöjning, om han eller hon får avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

16 a §
Pensionstillväxt för pensionsfall åren 2017—2019

Trots bestämmelserna i 82 § i pensionslagen för den offentliga sektorn växer pensionen för det år då pensionsfallet inträffar på basis av inkomsterna under året före pensionsfallsåret, om pensionsfallet inträffar

1) 2017 och arbetstagaren har sådana sammanräknade inkomster enligt KomPL, StaPL och KyPL 2014—2016 som uppgår till minst 6 000 euro respektive år,

2) 2018 och arbetstagaren har sådana sammanräknade inkomster enligt KomPL, StaPL och KyPL 2015 och 2016 och inkomster enligt pensionslagen för den offentliga sektorn 2017 som uppgår till minst 6 000 euro respektive år,

3) 2019 och arbetstagaren har sådana sammanräknade inkomster enligt KomPL, StaPL och KyPL 2016 och inkomster enligt pensionslagen för den offentliga sektorn 2017 och 2018 som uppgår till minst 6 000 euro respektive år.

Inkomsterna enligt pensionslagen för den offentliga sektorn under det år som föregick året för pensionsfallet multipliceras med antalet månader från ingången av året för pensionsfallet till utgången av månaden för pensionsfallet och divideras med 12. Om pensionsfallet inträffar 2017, multipliceras de sammanräknade inkomsterna enligt KomPL, StaPL och KyPL 2016 med antalet månader från ingången av året för pensionsfallet till utgången av månaden för pensionsfallet och divideras med 12.

Trots bestämmelserna i 1 och 2 mom. växer pensionen för det år då pensionsfallet inträffar på basis av sådana inkomster som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn och som har betalats före pensionsfallet, om pensionsfallet har inträffat

1) 2017 och de sammanräknade inkomsterna enligt KomPL, StaPL och KyPL år 2016 avviker med över 10 procent från medelinkomsterna i fråga om de sammanräknade inkomsterna enligt dessa lagar 2014 och 2015,

2) 2018 och inkomsterna enligt pensionslagen för den offentliga sektorn år 2017 avviker med över 10 procent från medelinkomsterna i fråga om de sammanräknade inkomsterna enligt KomPL, StaPL och KyPL 2015 och 2016,

3) 2019 och inkomsterna enligt pensionslagen för den offentliga sektorn år 2018 avviker med över 10 procent från medelinkomsterna i fråga om inkomsterna enligt pensionslagen för den offentliga sektorn 2017 och i fråga om de sammanräknade inkomsterna enligt KomPL, StaPL och KyPL 2016.

Om arbetstagaren under året för pensionsfallet har haft rätt till förmåner enligt 87 § i pensionslagen för den offentliga sektorn eller enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003), ska 1 och 2 mom. inte tillämpas, utan pensionen för året för pensionsfallet växer på basis av de inkomster som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn och som har betalats före pensionsfallet.

Det belopp som anges i denna paragraf motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som nämns i 3 § 12 punkten i pensionslagen för den offentliga sektorn, och det justeras årligen.

17 §
Deltidspension och partiell förtida ålderspension

I fråga om arbetstagare födda före 1956 tillämpas på deltidspension som börjat den 1 januari 2017 eller tidigare de bestämmelser som gäller den 31 december 2016, och på minskning av efterlevandepension som erhålls av en efterlevande make som får deltidspension tillämpas 90 § i KomPL och 88 § i StaPL, sådana de lydde den 31 december 2016. På annan pension efter deltidspension tillämpas dessutom 15 § 5 mom. och 16 § i KomPL samt 22 och 23 § i StaPL, sådana de lydde den 31 december 2016. För deltidsarbete som utförts jämsides med deltidspensionen tjänas pension in för arbetsinkomsterna varje år på det sätt som föreskrivs i 81 § i pensionslagen för den offentliga sektorn och i 16 § i denna lag. Om deltidspensionen har varit indragen utan avbrott i över sex månader, har arbetstagaren inte längre rätt att få deltidspension.

Arbetstagare födda 1948 eller tidigare har inte rätt till partiell förtida ålderspension.

21 §
Rätt till pension enligt pensionsåldern i tilläggspensionsarrangemang

Om en person enligt 8 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016) eller 30 b § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) eller 9 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (80/2016) har rätt till ålderspension vid en lägre pensionsålder än den lägsta ålder för ålderspension som avses i 10 § i pensionslagen för den offentliga sektorn, har han eller hon från samma tidpunkt även rätt till pension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn. Pensionen enligt pensionslagen för den offentliga sektorn minskas då med 0,4 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionen tidigareläggs före ingången av månaden efter den då arbetstagaren uppnår den lägsta åldern för ålderspension. När pension inom den offentliga sektorn beviljas i de fall som avses i sista meningen i 8 § 3 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016) eller 9 § 3 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (80/2016), görs det ovannämnda avdraget dock inte från pensionen. Närmare bestämmelser om minskning av pensionen enligt pensionslagen för den offentliga sektorn utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016
ShUB 25/2016
RSv 167/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.