1248/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) 7 § och 27 § 2 mom. samt

fogas till 30 b §, sådan den lyder i lagarna 1210/2013 och 70/2016, nya 5 och 6 mom. som följer:

7 §

Vad som i 37, 107, 107 a, 107 b och 108—111 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om arrangemanget med sista pensionsanstalt tillämpas inte när den som ansöker om pension får eller på basis av en ansökan som anhängiggjorts före den 1 januari 2004 har rätt att få pension som grundar sig på det egna arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet eller den egna företagarverksamheten eller pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), och han eller hon ansöker om ny pension eller förlängning av en pension som beviljats tidigare. De nämnda bestämmelserna tillämpas inte heller när pension som beviljats på basis av en före den 1 januari 2004 anhängiggjord ansökan och som senare avbrutits börjar betalas ut på nytt. Om en förmånslåtare vid sin död fick en sådan pension på vilken de ovannämnda bestämmelserna i lagen om pension för arbetstagare inte har tillämpats, ska dessa bestämmelser inte heller tillämpas på familjepension som beviljas efter honom eller henne.

27 §

En arbetstagare som avses i 1 mom. har rätt till oreducerad ålderspension vid fyllda 63 år. Fortsätter arbetstagaren dock i deltidsarbete efter att ha fyllt 65 år, omvandlas deltidspensionen vid ingången av kalendermånaden efter den under vilken 65 års ålder uppnåtts till en lika stor ålderspension. I pension på grundval av arbetsinkomsterna intjänas då 1,5 procent per år under tiden mellan ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 65 år och utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 68 år. Börjar ålderspensionen för deltidsarbetet senare än från ingången av månaden efter den under vilken 68 års ålder uppnåtts, höjs den uppskjutna pensionsdelen på det sätt som föreskrivs i 12 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, i den lydelse momentet hade den 31 december 2016. Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas också när ny pension beviljas efter en sådan deltidspension i fråga om vilken pensionsfallet hade inträffat före den 1 januari 2005.

30 b §

Om arbetsgivaren eller arbetstagaren observerar fel eller brister i de uppgifter som påverkar den tilläggspensionsförsäkring eller den tilläggspension som avses i 1 mom., ska arbetsgivaren eller arbetstagaren hos pensionsanstalten framställa ett yrkande på att uppgifterna korrigeras senast den 31 december 2020. Arbetsgivaren eller arbetstagaren ska vid behov lägga fram sådan utredning om grunderna för sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av honom eller henne. Pensionsanstalten ska senast den 20 juni 2021 bestämma en sådan försäkringsavgift för tilläggspensionsförsäkringen som föranleds av korrigeringen av uppgifterna. Närmare föreskrifter om bestämmande av försäkringsavgiften för tilläggspensionsförsäkringen meddelas i de beräkningsgrunder som utfärdats och fastställts av social- och hälsovårdsministeriet och som avses i 166 § i lagen om pension för arbetstagare.

Om arbetsgivaren eller arbetstagaren den 1 januari 2021 eller därefter meddelar att det finns fel eller brister i de uppgifter som påverkar tilläggspensionsförsäkringen eller tilläggspensionen, korrigerar pensionsanstalten felen eller bristerna, om de beror på pensionsanstalten. Arbetsgivaren eller arbetstagaren ska vid behov lägga fram sådan utredning om grunderna för sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av honom eller henne. Pensionsanstalten meddelar ett beslut i ärendet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016
ShUB 25/2016
RSv 167/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.