1244/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av 1 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 1 § 1 mom. 19 punkten, sådan den lyder i lag 982/2012, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på statsandel som beviljas för driftskostnader i fråga om sådana uppgifter för kommunerna (statsandelsåliggande) om vilka det föreskrivs i


19) lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016),Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

RP 13/2016
ShUB 24/2016
RSv 168/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.