1199/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som produceras av försvarsförvaltningens byggverk 2017–2019

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om de avgifter som tas ut för prestationer som produceras av försvarsförvaltningens byggverk.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som ska prissättas på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) fastighetstjänster,

2) städtjänster,

3) energitjänster,

4) byggherretjänster,

5) tekniska tjänster,

6) miljötjänster,

7) tagande av fotokopior,

8) informationssökning,

9) andra prestationer som baserar sig på beställning eller uppdrag än de som avses i 1–8 punkten.

Om de prestationer som avses i 1 mom. produceras direkt eller indirekt för försvarsförvaltningen, tas en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet ut för dem.

Beslut om avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för att lämna ut uppgifter som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i den lagen fattas av försvarsförvaltningens byggverk, med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2019.

Helsingfors den 16 december 2016

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Ekonomidirektör
Kristiina Olsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.