1197/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets avgiftsbelagda prestationer 2017–2019

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om de avgifter som tas ut för försvarsministeriets prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Tillstånd som försvarsministeriet beviljar i enlighet med 5–8 § i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012), certifikat som det ministeriet beviljar i enlighet med 24 § och intyg över registrering som användare av generellt överföringstillstånd som försvarsministeriet ger i enlighet med 31 § i den lagen är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Följande avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde tas ut för dessa prestationer:

1) för ett export-, överförings-, förmedlings- och transiteringstillstånd 150 euro,

2) för ett certifikat 800 euro ökad med den avgift som eventuellt tagits ut hos försvarsministeriet för en säkerhetsutredning som gäller en sammanslutning,

3) för ett intyg över registrering som användare av generellt överföringstillstånd 80 euro.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) tagande av fotokopior,

2) informationssökning,

3) andra prestationer som baserar sig på beställning eller uppdrag än de som avses i 1 eller 2 punkten.

Beslut om avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för att lämna ut uppgifter som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i den lagen fattas av försvarsministeriet, med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2019.

Helsingfors den 16 december 2016

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Ekonomidirektör
Kristiina Olsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.