1195/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av 28 och 30 § i lagen om Skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 28 § 1 mom. och 30 § 2 mom., av dem 30 § 2 mom. sådant det lyder i lag 656/2015, som följer:

28 §
Förfarandet i brottmål

I fråga om de skatter och avgifter som enligt gällande bestämmelser ska uppbäras av Skatteförvaltningen har Skatteförvaltningen rätt att på alla skattetagares vägnar anmäla ett ärende som gäller skattebrott eller något annat brott som hänför sig till beskattning till förundersökningsmyndigheten för undersökning och att genom ett ombud som Skatteförvaltningen förordnat föra talan i brottmål och i ärenden som gäller skadestånd på grund av brott. Anmälningar om brott som gäller bilskatt, bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar och skatter som omfattas av punktskattelagens (182/2010) tillämpningsområde görs till Tullen och delges samtidigt polisen.


30 §
Beskattningskostnaderna och deras fördelning

Av de årliga kostnader som avses i 1 mom. tar staten ut sammanlagt 29,9 procent av kommunerna, sammanlagt 3,3 procent av den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar och 5,7 procent av Folkpensionsanstalten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagens 30 § 2 mom. tillämpas första gången på de årliga beskattningskostnaderna för 2017.

RP 159/2016
FiUB 17/2016
RSv 178/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.