1190/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) 5, 7 och 7 a §, 8 § 2 mom. och 9 §,

av dem 5 § sådan den lyder i lag 430/2006 samt 7 a § sådan den lyder i lag 1791/2009, som följer:

5 §
Oljeskyddsavgiftens storlek

Till oljeskyddsfonden tas för avgiftsbelagd olja som importeras till eller som transporteras genom Finland ut en oljeskyddsavgift på 0,50 euro för varje fullt ton. Avgiften tas ut till det dubbla beloppet, om oljan transporteras med ett tankfartyg som inte är försett med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna. Är det oklart om oljeskyddsavgiften ska tas ut till förhöjt belopp, ska Skatteförvaltningen innan ärendet avgörs inhämta utlåtande av Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket meddelar också vid behov föreskrifter om när ett tankfartyg ska anses vara försett med dubbelbotten.

7 §
Uppbörd av avgiften

På de behöriga myndigheterna tillämpas 4 § i punktskattelagen (182/2010). Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid uppbörden av oljeskyddsavgiften.

Avgiften bestäms i de fall som avses i 6 § 1 mom. enligt de bestämmelser som gällde den dag då oljan togs emot.

Avgiften bestäms i de fall som avses i 6 § 2 mom. enligt de bestämmelser som gällde den dag då oljan första gången hänfördes till en godkänd tullbehandling.

7 a §
Betalningsförfarande

I fråga om deklarationsskyldighet som gäller oljeskyddsavgiften, påförande av avgiften, betalning, debitering, förhandsavgöranden, ändringssökande, lättnader, bokföringsskyldighet, granskning, skyldighet att lämna uppgifter, tystnadsplikt, punktskatteförseelse, skyldighet att ge prover, utredningsskyldighet och skyldighet att motivera ett beslut gäller i tillämpliga delar vad som i punktskattelagen föreskrivs om registrerade näringsidkare.

8 §
Kapitalgränser

Miljöministeriet ska utan dröjsmål informera Skatteförvaltningen, om fondens kapital förändras på det sätt som avses i 1 mom.

9 §
Lämnande av uppgifter om avgiften

Trots det som i punktskattelagen föreskrivs om sekretess får Skatteförvaltningen till miljöministeriet och oljeskyddsfondens styrelse lämna sådan nödvändig information om oljeskyddsavgiften som dessa behöver för att fullgöra sina lagstadgade uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016
FiUB 17/2016
RSv 178/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.