1185/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 9 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 13 §, sådana de lyder i lag 969/2012, som följer:

9 §

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter som i strid med gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet betraktas detaljhandelspriset för motsvarande produkter i Finland. Om det inte finns motsvarande produkter, bestäms accisen på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter i enlighet med minimiaccisen enligt 8 §. Såsom beskattningsvärde för andra tobaksprodukter betraktas produktgruppens genomsnittliga detaljhandelspris, som fastställs av Skatteförvaltningen.

11 §

Om den skattskyldige som avses i 1 mom. är godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare ska den skattskyldige själv skaffa och bekosta prisetiketterna. I annat fall levererar Skatteförvaltningen prisetiketterna till den skattskyldige och tar ut en avgift enligt självkostnadspris för etiketterna.

13 §

Trots sekretessbestämmelserna ska den skattskyldige lämna behövliga uppgifter till Skatteförvaltningen om kvantiteter och prisklasser på de tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion så att det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset enligt 2 mom. kan fastställas. Dessutom ska den skattskyldige trots sekretessbestämmelserna lämna behövliga uppgifter till Skatteförvaltningen till grund för de statistiska uppgifter om tobaksprodukter som ska sändas till Europeiska kommissionen. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om uppgifternas innehåll samt om hur och när de ska lämnas.

Skatteförvaltningen fastställer det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter. Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigarretter ska beräknas genom att det totala värdet av alla cigarretter som frisläppts för konsumtion, på grundval av detaljhandelspriset inklusive alla skatter, divideras med den totala kvantiteten cigarretter som frisläppts för konsumtion. Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter ska beräknas genom att det totala värdet av all finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter som frisläppts för konsumtion, på grundval av detaljhandelspriset inklusive alla skatter, divideras med den totala kvantiteten finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter som frisläppts för konsumtion.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016
FiUB 17/2016
RSv 178/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.