1179/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 13 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 965/2012, och

ändras 9 a § 5 mom., 11 a § 2 och 3 mom. samt 12 och 12 a §,

sådana de lyder, 9 a § 5 mom. i lag 378/2015 samt 11 a § 2 och 3 mom. samt 12 och 12 a § i lag 965/2012, som följer:

9 a §

Skatteförvaltningen fastställer för januari-juni och för juli-december det belopp av punktskatt på motorbensin och produkter som ersätter den, dieselolja och produkter som ersätter den, flytgas och produkter som ersätter den samt lätt brännolja och produkter som ersätter den som ska återbetalas och som tillämpas på skatteåterbäring som gäller bränslen som har frisläppts för konsumtion under den aktuella perioden. Som återbäringsbelopp fastställs medelvärdet per liter eller kilogram med två decimalers noggrannhet för skatterna på bränsle och produkter som ersätter den som under den aktuella perioden frisläppts för skattepliktig konsumtion. För att få återbäring när det gäller bränsle som inte till sin sammansättning motsvarar det som med stöd av miljöskyddslagen (527/2014) föreskrivs om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och när det gäller lätt brännolja som innehåller mer än sju volymprocent biobrännolja ska sökanden dock lämna en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet.


11 a §

En tillverkare av biobrännolja ska till Skatteförvaltningen göra en skriftlig anmälan för registrering som skattskyldig. För den skattskyldige gäller i övrigt det som i punktskattelagen föreskrivs om skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod.

Registret förs av Skatteförvaltningen.

12 §

Företag som bedriver handel med flytande bränslen ska göra anmälan till Skatteförvaltningen om de hjälpprodukter eller identifieringsämnen som tillsätts till bränslet.

12 a §

Skatteförvaltningen och Tullen har rätt att för punktbeskattning av flygbensin och flygpetroleum och tillsynen över sådan punktbeskattning få behövlig information av Trafiksäkerhetsverket.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016
FiUB 17/2016
RSv 178/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.