1178/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i punktskattelagen (182/2010) 111 §, sådan den lyder i lag 869/2011,

ändras 4 §, 6 § 13 punkten, 9 § 2 mom., 10 §, 11 § 3 och 5—7 mom., 16 § 2 mom., 21 § 2 mom., 24 § 1 mom. 1 punkten, 26 § 4 mom., 27 § 2 mom., 28 § 4 mom., 29 § 2—4 mom., 30 § 1 mom., 31 § 1—3 och 5 mom., 32 § 1, 2 och 4 mom., 33 § 1 mom., 35 § 1 mom., 36 § 1 mom., 41 § 2 och 3 mom., 44, 47, 47 a, 47 b, 47 d och 47 e §, 48 § 1 mom., 53 § 2 mom., 54 § 2 mom., 55 § 2 mom., 58 §, 62 § 2 mom., 63—65 §, 68 § 1 och 2 mom., 70 § 1 mom., 74 § 3 mom., rubriken för 78 § och 78 § 2 mom., 80 § 1 mom., 81 § 2 mom., 83 § 5 och 6 mom., 92 § 3 mom., 93 § 2 mom., 96 § 1, 2 och 5 mom., rubriken för 97 § och 97 § 1 och 2 mom., 98 §, 100 § 1 mom., 101 och 102 §, 103 § 1 mom., 104 § 1, 2 och 4 mom., 105 §, 106 § 1 mom., 107 §, 107 a § 1 och 2 mom., 107 b § 1 och 2 mom. och 108 § 2—4 mom.,

av dem 4 § sådan den lyder i lagarna 964/2012 och 311/2016, 28 § 4 mom., 31 § 1—3 och 5 mom., 32 § 1, 2 och 4 mom., 47 a, 47 b och 47 e §, 55 § 2 mom. och 83 § 6 mom. sådana de lyder i lag 495/2014, 41 § 2 och 3 mom., 70 § 1 mom., 98 och 107 § sådana de lyder i lag 964/2012, 47 § sådan den lyder i lag 798/2016, 47 d § sådan den lyder i lagarna 495/2014 och 311/2016, 58 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 495/2014, 103 § 1 mom. sådant det lyder i lag 635/2015 samt 104 § 1, 2 och 4 mom., 105 §, 106 § 1 mom., 107 a § 1 och 2 mom., 107 b § 1 och 2 mom. och 108 § 2—4 mom. sådana de lyder i lag 939/2015, samt

fogas till lagen en ny 4 a §, till 30 § ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 107 c § som följer:

4 §
Behöriga myndigheter

Skatteförvaltningen svarar för verkställande av punktbeskattning samt för skattekontroll och andra myndighetsuppgifter enligt denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis. Även Tullen har till uppgift att övervaka att de punktskatteskyldiga iakttar de skyldigheter som föreskrivits för dem i syfte att säkerställa en korrekt beskattning.

Tullen svarar för verkställande och övervakning av punktbeskattning i de fall som avses i 3 § 1 mom.

Bestämmelser om Skatteförvaltningens och Tullens interna behörighet och uppgiftsfördelning finns i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) och i lagen om Tullens organisation (960/2012).

Om inte något annat föreskrivs i denna lag ska tullagen (304/2016) och lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) tillämpas i fråga om Tullens befogenheter.

4 a §
Utbyte av information mellan Tullen och Skatteförvaltningen

Tullen har trots sekretessbestämmelserna rätt att på eget initiativ lämna Skatteförvaltningen information om beskattningsbara produkter och punktskattepliktig verksamhet, iakttagelser i samband med övervakningen och om andra omständigheter som behövs för utförandet sådana uppgifter i anslutning till punktbeskattningen som omfattas av Skatteförvaltningens behörighet jämte information som specificerar den skattskyldiga och den skattskyldigas kontaktinformation.

Skatteförvaltningen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av Tullen på begäran få behövlig information om beskattningsbara produkter, punktskattepliktig verksamhet, iakttagelser i samband med övervakningen samt om punktbeskattning som Tullen verkställt och Tullens uppgifter i anslutning till den jämte information som specificerar den skattskyldiga och den skattskyldigas kontaktinformation för verkställandet av punktbeskattning, tillståndsprövning och skattekontroll samt utförandet av andra sådana uppgifter i anslutning till punktbeskattningen som omfattas av Skatteförvaltningens behörighet.

Bestämmelser om Tullens rätt att få uppgifter ur Skatteförvaltningens datasystem finns i 13 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015).

Uppgifterna får lämnas med hjälp av teknisk anslutning eller på annat elektroniskt sätt.

6 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


13) skatterepresentant en i Finland etablerad person som en distansförsäljare har utsett och som Skatteförvaltningen har godkänt att på distansförsäljarens vägnar betala punktskatt på produkter som tagits emot i Finland,


9 §
Produkter som förstörs inom ramen för ett uppskovsförfarande

Att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade ska på ett tillfredsställande sätt påvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där produkterna förstörts eller gått förlorade. Om det inte är möjligt att fastställa var förstöringen eller förlusten skett, ska detta på ett tillfredsställande sätt påvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där förstöringen eller förlusten upptäcktes. Om produkterna förstörts eller gått förlorade i Finland, ska detta påvisas på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt.

10 §
Förstöring av produkter

Som frisläppande för konsumtion betraktas inte förstöring av punktskattepliktiga produkter inom ramen för ett uppskovsförfarande, om förstöringen skett med den behöriga myndighetens tillstånd. En förutsättning är dessutom att förstöringen sker under övervakning av den behöriga myndigheten eller på något annat godtagbart sätt.

11 §
Oegentligheter inom ramen för ett uppskovsförfarande

I sådana fall som avses i 1 och 2 mom. ska Skatteförvaltningen underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.


Om produkterna har avsänts från Finland inom ramen för ett uppskovsförfarande och inte har anlänt till destinationsorten och den person som ställt säkerheten inte har blivit och inte har kunnat bli informerad om att varorna inte har anlänt till destinationsorten, kan personen i fråga inom 30 dagar från den tidpunkt då denna information lämnades av de behöriga myndigheterna bevisa att flyttningen har avslutats eller visa var oegentligheten begicks.

Om det i fall som avses i 2 eller 4 mom. inom tre år fastställs att oegentligheten som ledde till frisläppande av produkterna för konsumtion skedde i en annan medlemsstat, återbetalar Skatteförvaltningen punktskatterna som uppburits i Finland så snart som bevis lagts fram på uppbörd av punktskatt i den medlemsstat där frisläppandet för konsumtion skedde.

Om punktskatterna har uppburits i en annan medlemsstat men det inom tre år från den dag då flyttningen inleddes, fastställs att den oegentlighet som ledde till frisläppandet av produkterna för konsumtion skedde i Finland, ska Skatteförvaltningen informera myndigheterna i den medlemsstat där punktskatten har uppburits.


16 §
Avdrag från skatt

Dessutom har en godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den skatt som har betalts eller ska betalas på produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Avdrag får inte göras för produkter som på grund av sin beskaffenhet har förstörts. Avdrag får göras endast för produkter som bevisligen har förstörts fullständigt eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka görs avdrag ska förstöras under den behöriga myndighetens övervakning eller annars på ett sätt som den godkänt.


21 §
Tillståndspliktig verksamhet

Skatteförvaltningen beviljar på ansökan tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant samt att hålla ett skatteupplag. Tillståndet ska vara i kraft när verksamheten inleds och medan den pågår.

24 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd för skatteupplag

Tillstånd för skatteupplag beviljas för upplag, lokaler eller områden som

1) är i tillståndssökandens besittning och kan övervakas av den behöriga myndigheten,


26 §
Övriga förutsättningar för beviljande av tillstånd

Tullen ska på begäran ge Skatteförvaltningen ett utlåtande om den sökandes i 2 mom. avsedda tillförlitlighet.

27 §
Tillståndets innehåll

Tillståndshavaren ska underrätta Skatteförvaltningen om väsentliga förändringar i de uppgifter som lämnats i tillståndsansökan.


28 §
Säkerheter

Skatteförvaltningen bestämmer storleken på säkerheten. Vid prövningen av storleken på säkerheten ska tillståndssökandens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och lönsamhet samt sökandens soliditet, likviditet och övriga ekonomiska förutsättningar att svara för skatter beaktas. Vid prövningen ska dessutom beaktas sökandens tidigare ekonomiska verksamhet och det betalningssätt som sökanden använt samt risken för att sökanden i framtiden blir insolvent. Skatteförvaltningen kan ändra säkerhetens belopp om det är behövligt på grund av förändringar i tillståndshavarens verksamhet.

29 §
Återkallelse av tillstånd samt varning

Om det uppdagas brister, förseelser eller försummelser i tillståndshavarens verksamhet kan Skatteförvaltningen ge tillståndshavaren en skriftlig varning. I samband med varningen kan det för tillståndshavaren sättas ut en frist inom vilken bristerna eller försummelserna ska avhjälpas.

När tillståndshavaren ansöker om återkallelse av tillståndet kan det förordnas upphöra senast sex månader efter det att ansökan lämnats in till Skatteförvaltningen.

Efter det att tillståndet återkallats ska Skatteförvaltningen utan dröjsmål återbetala den säkerhet som avses i 28 § eller den del av säkerheten som inte har använts för betalning av skatter, efter det att tillståndshavaren inte längre har obetalda skatter och den verksamhet som avses i tillståndet veterligen inte orsakar ytterligare skatteförpliktelser.


30 §
Register för punktbeskattning

Skatteförvaltningen för ett sådant register över tillståndshavare och skatteupplag som förutsätts i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter. Dessutom för Skatteförvaltningen för att sätta i kraft denna lag och lagar om punktskatt eller accis, ett register med uppgifter som behövs för verkställande av punktbeskattning och återbetalning av skatter.


Skatteförvaltningen för ett register över stödmottagare som avses i 98 b §.

31 §
Inlämnande av skattedeklaration

Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod ska lämna in en skattedeklaration till Skatteförvaltningen för varje skatteperiod senast den 18 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden.

Andra skattskyldiga än de som avses i 1 mom. ska lämna in en skattedeklaration till Skatteförvaltningen inom fyra vardagar från den dag då produkterna togs emot eller skyldigheten att betala skatt i övrigt uppkom, denna dag medräknad. Som vardag betraktas inte helgfri lördag. Tidsfristen fyra vardagar för inlämnande av deklaration tillämpas inte om det vid en granskning eller på annat sätt konstateras att produkterna har förts in i landet eller tagits emot i strid med denna lags bestämmelser om beskattning och övervakning.

Skatteförvaltningen kan av grundad anledning ålägga en skattskyldig att lämna in en skattedeklaration vid någon annan tidpunkt än vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. eller att lämna in en skattedeklaration som är gemensam för två eller flera skatteupplag. Skatteförvaltningen kan av grundad anledning även bestämma att skatteperioden för en viss skattskyldig ska vara längre än vad som bestäms i 6 § 17 punkten, dock högst ett kalenderår.


Skattedeklarationen anses vara inlämnad då den har anlänt till Skatteförvaltningen. Bestämmelser om ankomsttidpunkten finns i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och i 18 § i förvaltningslagen (434/2003).

32 §
Sätt att lämna in skattedeklaration

Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod ska lämna in skattedeklarationen elektroniskt (elektronisk skattedeklaration). Skatteförvaltningen kan godkänna att deklarationen lämnas in på en pappersblankett.

Andra skattskyldiga än de som deklarerar per skatteperiod kan lämna in skattedeklarationen på en pappersblankett som fastställts av Skatteförvaltningen, eller elektroniskt.


Trots bestämmelserna i 1 och 3 mom. får Skatteförvaltningen meddela föreskrifter om när förfarandet med elektroniska skattedeklarationer börjar tillämpas, om undantag från användningen av elektroniska skattedeklarationer samt om det elektroniska förfarande som kan användas när elektroniska skattedeklarationer lämnas in.

33 §
Beskattningsbeslut

På basis av skattedeklarationen och annan utredning fastställer Skatteförvaltningen utan dröjsmål i ett beskattningsbeslut beloppet av den punktskatt som ska betalas.


35 §
Rättelse till skattetagarens fördel

Om punktskatt helt eller delvis, på grund av ett räknefel eller något därmed jämförbart misstag eller på grund av att Skatteförvaltningen till någon del inte har prövat saken, utan den skattskyldiges förskyllan inte har blivit påförd, eller om punktskatt av samma orsak återbetalts till ett alltför högt belopp, ska Skatteförvaltningen rätta sitt beslut, om ärendet inte annars behandlas eller om det inte har avgjorts med anledning av överklagande.


36 §
Efterbeskattning

Om den skattskyldige helt eller delvis har försummat sin deklarationsskyldighet eller lämnat in en bristfällig, vilseledande eller oriktig deklaration eller en annan uppgift eller handling på grund av vilken punktskatt helt eller delvis inte blivit fastställd eller återbetalts till ett alltför högt belopp, ska Skatteförvaltningen ålägga den skattskyldige att betala den punktskatt som av nämnda orsak inte har påförts (efterbeskattning).


41 §
Delgivning av beslut

Ett beslut med anledning av en elektronisk deklaration eller ansökan kan delges också elektroniskt med ett meddelande om att beslutet kan hämtas via Skatteförvaltningens datasystem. Beslutet anses då ha delfåtts vardagen efter den dag då beslutet kunde hämtas via Skatteförvaltningens datasystem.

Beslutet delges en sådan statlig rättsbevakare som avses i 107 § så att denne får tillfälle att ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för det.


44 §
Felavgift

Om ett förfarande som avses i 43 § 1 mom. 1—3 punkten gäller punktbeskattning vid vilken ingen skatt eller endast ett ringa skattebelopp påförs och någon skatteförhöjning inte har fastställts eller om deklarationsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis eller en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av lagarna eller enligt den behöriga myndighetens på dessa bestämmelser baserade beslut eller föreskrifter har försummats, eller om bristfälliga eller oriktiga uppgifter har lämnats i syfte att få punktskatt återbetald, kan som felavgift påföras minst 50 och högst 15 000 euro.

47 §
Skatteuppbörd

Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller med stöd av den ska i fråga om uppbörd, betalning och indrivning av, ansvar för och återbetalning av punktskatt iakttas lagen om skatteuppbörd (769/2016) eller vad som bestäms eller föreskrivs med stöd av den.

47 a §
Kvittning

Skatteförvaltningen kan kvitta en återbetalning som ska betalas med stöd av denna lag eller någon annan lag som gäller punktskatt eller accis mot en debiterad skatt eller någon annan faktura som inte betalats inom utsatt tid och mot dröjsmålspåföljder och betalningsuppskovsränta i anslutning till den. Kvittning kan verkställas för betalning av en förfallen skuld för vilken mottagaren av återbetalningen är betalningsskyldig helt eller till en viss del eller annars ansvarar för.

Skatteförvaltningen ska underrätta den skattskyldige eller den som annars ansvarar för skulden om verkställd kvittning. Till kvittningsmeddelandet ska det fogas anvisningar för sökande av ändring.

I de fall som avses i 3 § 1 mom. tillämpas 69—72 § i tullagen på kvittningen.

47 b §
Hinder för kvittning

Kvittning verkställs inte

1) för betalning av en preskriberad skuld,

2) för betalning av en skuld eller del av en skuld vars verkställighet har avbrutits eller förbjudits.

För kvittning används inte

1) skatt eller avgift som av misstag betalts till ett för stort belopp,

2) återbetalning då motsvarande medel har betalts som utdelning ur den skattskyldiges konkursbo.

Konkurs för mottagaren av återbetalningen eller utmätning av återbetalningen hindrar inte att kvittning verkställs. Skatteförvaltningen ska omedelbart underrätta utmätningsmannen om kvittning av en fordran som finns hos utmätningsmannen för indrivning.

47 d §
Kvittningsordning

Återbetalning av punktskatt ska först användas till betalning av punktskatt och därefter till betalning av bilskatt. Om det fortfarande finns oanvänd återbetalning efter detta används den till betalning av Skatteförvaltningens andra fordringar. På användning av återbetalningen tillämpas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd.

Om återbetalningen inte används för kvittning av Skatteförvaltningens fordringar på mottagaren av återbetalningen kan den användas till att betala mottagarens andra förfallna, obetalda skatter till staten, offentligrättsliga avgifter samt dröjsmålspåföljder och betalningsuppskovsränta i anslutning till dem, förutsatt att den berörda myndigheten innan återbetalningen betalas ut har begärt detta av den myndighet som beslutar om kvittningen. På motsvarande sätt kan en kvittningsgill återbetalning som den skattskyldige har hos en annan myndighet på begäran användas för betalning av en punktskattefordran. På kvittningen tillämpas i det fallet bestämmelserna i 47 a—47 c §.

Om det belopp som återbetalas inte används för att betala finska myndigheters fordringar kan återbetalningen med stöd av en överenskommelse om handräckning eller rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder användas till betalning av skatt som drivs in i Finland.

En annan återbäring som en skattskyldig får från Skatteförvaltningen får användas till betalning av punktskatt på det sätt som föreskrivs i 38 § i lagen om skatteuppbörd.

47 e §
Närmare föreskrifter om kvittning

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om kvittningsförfarandet.

48 §
Skattetillägg och förseningsränta

En skattskyldig som utan debitering betalar skatten efter föreskriven tid ska på eget initiativ samtidigt betala skattetillägg. Om den skattskyldige inte på eget initiativ betalar skattetillägg påförs det av Skatteförvaltningen. På punktskatt som har påförts genom ett beskattningsbeslut och förfallit till betalning ska betalas förseningsränta.


53 §
Tillfälligt registrerad mottagare

Skatteförvaltningen beviljar rätt att verka som tillfälligt registrerad mottagare, om personen i fråga före avsändandet av de punktskattepliktiga produkterna har gjort en anmälan till Skatteförvaltningen och ställt säkerhet för betalningen av punktskatt på produkterna.

54 §
Direkt leverans

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare ska göra anmälan till Skatteförvaltningen innan de vidtar åtgärder som avses i 1 mom. Skatteförvaltningen kan av övervakningsskäl begränsa eller förbjuda direkt leverans.


55 §
Säkerhet vid flyttning av punktskattepliktiga produkter

Skatteförvaltningen fastställer säkerhetsbeloppet i samband med att den beviljar den godkände upplagshavaren och den registrerade avsändaren tillstånd.


58 §
Avsändande av produkter via det datoriserade systemet

Vid flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter ska det datoriserade systemet användas. En flyttning av sådana produkter ska anses äga rum under ett uppskovsförfarande endast om produkterna åtföljs av ett elektroniskt administrativt dokument som behandlas i enlighet med 2 och 3 mom. Ett elektroniskt administrativt dokument behöver emellertid inte användas vid flyttning av produkter i ett förenklat förfarande enligt 66 § eller vid tillämpning av kraven enligt kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn. I det fallet ska mottagaren anmäla de mottagna vinleveranserna till Skatteförvaltningen med det dokument som krävs enligt nämnda förordning eller genom att hänvisa till det dokumentet.

Om punktskattepliktiga produkter avsänds under ett uppskovsförfarande ska en godkänd upplagshavare och en registrerad avsändare lämna ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument till Skatteförvaltningen, med användning av det datoriserade systemet.

Skatteförvaltningen gör en elektronisk kontroll av uppgifterna på det preliminära elektroniska administrativa dokumentet. Om uppgifterna inte är giltiga, ska Skatteförvaltningen utan dröjsmål underrätta avsändaren om det. Om uppgifterna är giltiga ska Skatteförvaltningen tilldela dokumentet en unik administrativ referenskod och underrätta avsändaren om denna.

Skatteförvaltningen vidarebefordrar utan dröjsmål det elektroniska administrativa dokumentet till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten, om destinationen är i en annan medlemsstat, eller direkt till mottagaren om denne finns i Finland.

Om punktskattepliktiga produkter flyttas från Finland till en exportplats och om någon exportdeklaration inte inlämnas i Finland, ska Skatteförvaltningen utan dröjsmål vidarebefordra det elektroniska administrativa dokumentet till de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten. Om exportdeklarationen inlämnas i Finland ska Skatteförvaltningen förvara det elektroniska administrativa dokumentet i väntan på exportrapporten.

Efter att det elektroniska administrativa dokumentet har inkommit till Skatteförvaltningen ska det vidarebefordras till mottagaren endast om denne är en godkänd upplagshavare, en registrerad mottagare eller en tillfälligt registrerad mottagare.

62 §
Flyttningar av energiprodukter

Avsändaren ska med användning av det datoriserade systemet tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om mottagaren så snart de är kända och senast efter det att flyttningen slutförts.

63 §
Uppdelning av flyttning

Avsändaren får under ett uppskovsförfarande dela upp en flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga energiprodukter i två eller flera flyttningar, om

1) den totala kvantiteten punktskattepliktiga produkter inte ändras,

2) uppdelningen sker i Finland eller på territoriet hos en annan medlemsstat som tillåter sådan uppdelning, och

3) Skatteförvaltningen eller de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten informeras om var flyttningen delas upp.

Avsändaren ska underrätta Skatteförvaltningen innan en åtgärd som avses i 1 mom. vidtas.

64 §
Mottagande

En godkänd upplagshavare, en registrerad mottagare och en tillfälligt registrerad mottagare ska utan dröjsmål och senast fem vardagar efter det att flyttningen avslutats, med hjälp av det datoriserade systemet lämna en rapport om att produkterna mottagits (mottagningsrapport). Skatteförvaltningen kan av grundad anledning förlänga tidsfristen om mottagaren kräver det.

Skatteförvaltningen gör en elektronisk kontroll av uppgifterna i mottagningsrapporten. Om uppgifterna inte är giltiga ska mottagaren underrättas utan dröjsmål. Om uppgifterna är giltiga ska Skatteförvaltningen bekräfta registrering av mottagningsrapporten och sända den till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

Skatteförvaltningen vidarebefordrar mottagningsrapporten till avsändaren. Om avsändar- och destinationsorten är belägna i Finland ska mottagningsrapporten sändas direkt till avsändaren.

Om mottagaren är en person eller sammanslutning som avses i 18 § 1 mom. ska mottagaren inom 30 dagar efter flyttningen tillställa Skatteförvaltningen en kopia av ett sådant intyg om undantag som avses i 18 § 4 mom. och ett kommersiellt dokument varav de mottagna produkternas kvalitet och kvantitet framgår. Skatteförvaltningen lämnar med hjälp av det datoriserade systemet en rapport om att produkterna mottagits.

65 §
Exportrapport

Om en exportdeklaration har gjorts i Finland fyller Skatteförvaltningen i exportrapporten på grundval av den påskrift som utfärdas av utfartskontoret enligt tullagstiftningen eller av det kontor där formaliteterna fullgjordes när produkterna flyttades till ett tredjeterritorium, med intyg om att de punktskattepliktiga produkterna har förts ut ur unionens territorium.

Skatteförvaltningen gör en elektronisk kontroll av uppgifterna i det intyg som avses i 1 mom. Så snart uppgifterna har kontrollerats ska Skatteförvaltningen sända exportrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

Skatteförvaltningen ska vidarebefordra exportrapporten till avsändaren.

68 §
Dokument som ersätter mottagningsrapporten och exportrapporten

Om en mottagningsrapport inte inom den tidsfrist som avses i 64 § kan lämnas in efter avslutad flyttning, på grund av att det datoriserade systemet är otillgängligt i destinationsmedlemsstaten eller på grund av att det datoriserade systemet har varit otillgängligt i avsändarmedlemsstaten och det elektroniska administrativa dokumentet inte ännu har ersatt pappersdokumentet, ska mottagaren, utom i vederbörligen motiverade fall, till Skatteförvaltningen lämna ett pappersdokument innehållande samma uppgifter som mottagningsrapporten och med en försäkran om att flyttningen har avslutats.

Skatteförvaltningen ska skicka en kopia av det dokument som avses i 1 mom. till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten och hålla en kopia tillgänglig för mottagaren, utom i det fall att mottagningsrapporten med kort varsel kan lämnas in av mottagaren via det datoriserade systemet eller i vederbörligen motiverade fall.


70 §
Närmare föreskrifter om införande och användning av det datoriserade systemet

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om användningen av det datoriserade systemet, om elektroniska administrativa dokuments informationsinnehåll samt om de certifierings- eller identifieringsmetoder som kan användas för utfärdande av elektroniska administrativa dokument.


74 §
Privatpersoners förvärv

En privatperson som avses i 1 mom. ska innan flyttningen påbörjas till Skatteförvaltningen anmäla de harmoniserade punktskattepliktiga produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna.

78 §
Förfarandet vid flyttningar i kommersiellt syfte av produkter som frisläppts för konsumtion

Den skattskyldige ska innan flyttningen påbörjas till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna.


80 §
Förfarandet vid distansförsäljning

En distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant i Finland ska innan produkter avsänds från en annan medlemsstat till Finland anmäla produkterna till Skatteförvaltningen och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna.


81 §
Produkter som förstörts under transport efter att de frisläppts för konsumtion

Om punktskattepliktiga produkter helt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i Finland eller om detta upptäcks i Finland ska detta på ett tillfredsställande sätt påvisas för den behöriga myndigheten. Om produkterna helt har förstörts eller gått förlorade och det att de har förstörts eller gått förlorade upptäcks i en annan medlemsstat ska detta på ett tillfredsställande sätt påvisas för de behöriga myndigheterna i medlemsstaten i fråga.


83 §
Återbetalning och eftergift av punktskatt

Om den skatt som i Finland påförts en produkt i sådana fall som avses i 1—4 mom. inte är betald i sin helhet, ska obetald skatt efterges. Återbetalning eller eftergivande ska sökas hos Skatteförvaltningen inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket skatt på produkten har påförts i Finland.

Om en avdragsrätt enligt denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis inte har kunnat göras gällande till fullt belopp inom den tid som föreskrivs för avdrag, har den skattskyldige på ansökan rätt till en återbetalning som motsvarar den betalda skatt som blivit oavdragen. Ansökan om återbetalning ska göras hos Skatteförvaltningen inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till avdrag uppkom.

92 §
Godkända upplagshavares bokföringsskyldighet

En godkänd upplagshavare ska i kronologisk ordning förvara sådana dokument i Finland som följt med produkter som tagits emot under ett uppskovsförfarande och som inte har registrerats i det datoriserade systemet. På begäran ska dokumenten överlämnas till Skatteförvaltningen.

93 §
Andra skattskyldigas, distansförsäljares och registrerade avsändares bokföringsskyldighet

Registrerade mottagare och tillfälligt registrerade mottagare ska i kronologisk ordning förvara sådana dokument i Finland som följt med produkter som tagits emot under ett uppskovsförfarande och som inte har registrerats i det datoriserade systemet. Dokumenten ska på begäran överlämnas till Skatteförvaltningen.


96 §
Granskning

Den behöriga myndigheten får utföra granskningar för att övervaka att denna lag och respektive lagar om punktskatt eller accis följs. Även företrädare för andra myndigheter får närvara vid granskningen. Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen ska iakttas i tillämpliga delar vid granskningen.

Den skattskyldige ska på begäran för den behöriga myndigheten för granskning förete sitt bokföringsmaterial, uppgifter om sitt bokföringssystem och dess kopplingar till andra system, uppgifter om interna övervakningssystem och lämna andra för beskattningen behövliga uppgifter i begärd form. Om det material som ska granskas har förvarats i ett maskinläsbart datamedium, ska den skattskyldige på begäran ta fram materialet i läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform. Den skattskyldige ska också visa granskaren sitt upplag och sina övriga lokaler, förutsatt att de inte används för boende av permanent natur, samt ställa behövliga lokaler och anordningar till förfogande för granskningen och även i övrigt bistå vid granskningen.


Var och en ska trots sekretessbestämmelserna på begäran ge den behöriga myndigheten uppgifter om inköp, innehav, flyttningar, försäljningar och tillverkning av punktskattepliktiga produkter.

97 §
Övriga granskningsbefogenheter

För att övervaka att denna lag och respektive lagar om punktskatt eller accis följs eller om det behövs för beskattningen har den behöriga myndigheten rätt

1) att få tillträde till och granska upplag och andra lokaler där punktskattepliktiga produkter förvaras eller behandlas,

2) att stoppa och granska fordon,

3) att meddela föreskrifter om lossning, lastning, transport, mottagande, lagring och avsändande av punktskattepliktiga produkter och att förse produkternas emballage, transportmedel och upplag med lås, sigill eller något annat märke.

Lokaler som används för boende av permanent natur får dock inte granskas.


98 §
Annan informationsskyldighet

Den som har levererat eller förvärvat produkter för användning som enligt 19 § är skattefri ska trots sekretessbestämmelserna ge den behöriga myndigheten uppgifter om förvärv och användning av produkterna, lagerkvantiteter och leveranser samt andra omständigheter som behövs för övervakning av beskattningen. Den behöriga myndigheten meddelar närmare föreskrifter om informationens innehåll samt om hur och när den ska lämnas.

Den som innehar punktskattepliktiga produkter ska på begäran ge den behöriga myndigheten produktprover som behövs för beskattningen och övervakningen av den.

100 §
Utomståendes informationsskyldighet

Var och en ska på skriftlig uppmaning av den behöriga myndigheten för beskattningen av annan eller för därav föranlett besvärsärende trots sekretessbestämmelserna inom utsatt tid lämna sådana behövliga uppgifter om en annan person som framgår av handlingar i dennes besittning eller som annars är kända av denne, om uppgifterna inte gäller något sådant som man enligt lag har rätt att vägra vittna om.


101 §
Ansvar för granskningskostnader

Den som enligt 96, 98 eller 100 § är skyldig att förete och ge den behöriga myndigheten uppgifter om punktbeskattning eller att bistå vid granskning ska vidta dessa åtgärder på egen bekostnad.

102 §
Vite

Den behöriga myndigheten kan förena den informationsskyldighet som avses i 96, 98 och 100 § med vite. Vite får dock inte föreläggas om det finns skäl att misstänka någon för brott och det begärda materialet har samband med brottsmisstanken.

103 §
Omhändertagande

Den behöriga myndigheten har rätt att för tryggande av skattefordringar omhänderta punktskattepliktiga produkter, om

1) de inte vederbörligen har anmälts till beskattning,

2) på dem inte har tillämpats bestämmelserna om punktbeskattning eller de beslut och föreskrifter som den behöriga myndigheten har meddelat med stöd av dessa bestämmelser,

3) det råder oklarhet vad gäller skattepliktigheten för produkterna och syftet med skattepliktigheten eller importen, eller om

4) det finns någon annan grundad anledning att trygga en skattefordran.


104 §
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen kan på ansökan ge ett förhandsavgörande om punktskatten på en produkt eller om en verksamhets skattepliktighet. Ett förhandsavgörande kan ges om punktskatten också då beskattningen i övrigt verkställs enligt tullbestämmelserna. Förhandsavgörandet ges då av Tullen.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska med bindande verkan iakttas när sökanden punktbeskattas i Finland under ett år från ingången av kalendermånaden efter den dag då förhandsavgörandet gavs, om inte den bestämmelse som då tillämpades ändras medan avgörandet gäller eller om inte Skatteförvaltningen har återkallat förhandsavgörandet på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl.


Omprövning av ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Rättsbevakaren enligt 107 § har rätt att söka ändring på statens vägnar. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär.


105 §
Lättnader och uppskov med betalning

Skatteförvaltningen kan på ansökan sänka eller helt slopa betald eller påförd punktskatt, skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta eller ränta med anledning av uppskov. Lättnad kan beviljas, om

1) det med beaktande av omständigheterna vore uppenbart oskäligt att ta ut punktskatten till fullt belopp, eller

2) det gäller sådana punktskattepliktiga produkter som används under begränsad tid i forsknings- eller utvecklingsprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller av bränslen från förnybara källor.

Skatteförvaltningen kan ställa villkor för lättnaden för att det ska vara möjligt att övervaka att förutsättningarna för lättnaden uppfylls.

Skatteförvaltningen kan på grund av exceptionella omständigheter oberoende av sökanden eller väsentligt nedsatt skattebetalningsförmåga eller av andra särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Uppskovet beviljas på villkor att säkerhet till ett belopp motsvarande uppskovsbeloppet ställs för betalningen. Uppskov kan emellertid beviljas utan krav på säkerhet, om det belopp som ska betalas är ringa eller uppskovstiden är kort eller av andra särskilda skäl. På skatt med vars betalning uppskov har beviljats tas ut ränta enligt vad som bestäms i 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta. Uppskov kan dock beviljas utan ränta om det vore uppenbart oskäligt att ta ut ränta.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som behandlas vid Skatteförvaltningen.

Det som föreskrivs i denna paragraf ska tillämpas också om beskattningen i övrigt verkställs enligt tullbestämmelserna. Behörig myndighet är då Tullen.

106 §
Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om det konstateras att skatt eller en felavgift har fastställts till för stort belopp eller har återbetalats till för litet belopp, ska Skatteförvaltningen rätta sitt beslut och till den skattskyldige betala det belopp av skatt eller felavgift som den skattskyldige betalat för mycket eller som inte återbetalats.


107 §
Bevakning av statens rätt

Statens rätt bevakas av den statliga rättsbevakaren. Med den statliga rättsbevakaren avses i ärenden som hör till Skatteförvaltningens behörighet Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och i ärenden som hör till Tullens behörighet tullombudet.

Den statliga rättsbevakaren hörs på det sätt som föreskrivs i 41 § 3 mom.

107 a §
Omprövningsbegäran

Ändring i ett beslut som meddelats med stöd av denna lag söks genom en skriftlig begäran om omprövning hos den myndighet som fattat beslutet, om ärendet inte har avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär. Begäran om omprövning får dock inte framställas, om det är fråga om ett beslut som gäller lättnader eller uppskov med betalning eller ett ärende som ska avgöras med stöd av bestämmelserna om återbetalning av skatt. Den statliga rättsbevakaren enligt 107 § har rätt att på statens vägnar framställa omprövningsbegäran.

Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbetalades, dock minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. I andra ärenden än fastställande eller återbetalning av skatt är tidsfristen 60 dagar från delfåendet av beslutet. För den statliga rättsbevakaren är tidsfristen 60 dagar från det att beslutet fattades.


107 b §
Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Beslut om lättnader eller uppskov med betalning får inte överklagas genom besvär. Den statliga rättsbevakaren enligt 107 § har besvärsrätt på statens vägnar.

Besvärstiden är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbetalades, dock minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. I fråga om andra ärenden än fastställande eller återbetalning av skatt är besvärstiden 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För den statliga rättsbevakaren är besvärstiden 60 dagar från det att omprövningsbeslutet fattades.


107 c §
Hörande i samband med behandlingen av besvär

Förvaltningsdomstolen ska ge den statliga rättsbevakaren enligt 107 § tillfälle att avge bemötande på den skattskyldiges besvär och den skattskyldige tillfälle att avge bemötande på den statliga rättsbevakarens besvär samt vid behov den ändringssökande tillfälle att avge genmäle.

Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan förvaltningsdomstolen avgöra besvären utan att höra den statliga rättsbevakaren, om skattebeloppet med anledning av den skattskyldiges yrkande kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart.

108 §
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut, dock så att tiden för anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut som gäller förhandsavgörande är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärsrätt på statens vägnar har den statliga rättsbevakaren enligt 107 §.

Om punktskatt har slopats eller sänkts genom förvaltningsdomstolens beslut, ska Skatteförvaltningen oberoende av ändringssökande betala det överskjutande skattebeloppet till den skattskyldige.

Om högsta förvaltningsdomstolen med anledning av den statliga rättsbevakarens besvär har ändrat förvaltningsdomstolens beslut, ska en kopia av högsta förvaltningsdomstolens beslut lämnas till Skatteförvaltningen, som utan dröjsmål ska debitera den skattskyldige det överskjutande belopp som betalats till denne.


1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Ärenden som är anhängiga vid Tullen när denna lag träder i kraft och som med stöd av denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis hör till Skatteförvaltningens behörighet överförs till Skatteförvaltningen för behandling och avgörande. På motsvarande sätt överförs avtal och andra förbindelser som hänför sig till de ärenden som avses i detta moment liksom andra rättigheter och skyldigheter på Skatteförvaltningen. Avtal och förbindelser överförs dock på Skatteförvaltningen endast om något annat inte följer av deras innehåll eller man inte kommer överens om något annat.

3. Med avvikelse från 2 mom. är Tullen behörig i sådana ärenden rörande skadeståndsskyldighet eller återbetalningsskyldighet som omfattas av allmänna domstolars behörighet och i förvaltningstvistemål som hänför sig till beskattningsbeslut som Tullen fattat innan denna lag har trätt i kraft.

4. Med avvikelse från 2 mom. är Tullen behörig att föra talan vid behandlingen av sådana brottmål och skadeståndsärenden med anknytning till dem där Tullen före denna lags ikraftträdande har framställt straff- eller ersättningsyrkande under förundersökningen eller vid domstol. Tullen är behörig att driva in skadestånd som vunnit laga kraft och rättegångskostnader som har dömts ut före lagens ikraftträdande.

5. Om ansökan enligt denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis ska lämnas till Skatteförvaltningen inom föreskriven tid, anses den ha lämnats in inom föreskriven tid även när den har lämnats till Tullen inom föreskriven tid på dagen för lagens ikraftträdande eller därefter.

6. Beslut, tillstånd och registreringar som Tullen har meddelat och som är giltiga vid denna lags ikraftträdande och som gäller ärenden som med stöd av denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis hör till Skatteförvaltningens behörighet förblir i kraft på de villkor som nämns i dem.

7. Skatteförvaltningen och Tullen är i enlighet med sina lagstadgade uppgifter registeransvariga för de personregister som gäller punktbeskattningen och som har tagits i bruk före denna lags ikraftträdande. Tullen ansvarar som tekniskt ansvarig för informationssystemen för registrens funktionsduglighet och informationssäkerhet.

8. Hänvisningar i andra lagar och förordningar samt statsråds- och ministeriebeslut till Tullens uppgifter som med stöd av denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis hör till Skatteförvaltningens behörighet avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till Skatteförvaltningens uppgifter.

9. På sökande av ändring i beslut som Tullen fattat före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, dock så att Skatteförvaltningen är behörig myndighet i de ärenden som ankommer på den med stöd av denna lag. På sökande av ändring i beslut som Skatteförvaltningen och Tullen fattat efter lagens ikraftträdande tillämpas bestämmelserna i denna lag och besvärsskriften ska lämnas till förvaltningsdomstolen. Det som föreskrivs ovan om skattemyndighetens beslut tillämpas också på beslut med anledning av en begäran om omprövning.

10. Lagens 107 c § tillämpas på de besvärsärenden som anhängiggörs den dag då lagen träder i kraft eller därefter. Skattemyndigheten ska sända besvärsskrifter som inkommit till skattemyndigheten i besvärsärenden som anhängiggjorts på dagen för lagens ikraftträdande eller därefter och handlingar som gäller ärendena till förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.

11. Om en begäran om omprövning eller en besvärsskrift enligt lag ska lämnas in till Tullen, anses den ha lämnats in inom föreskriven tid även om den har lämnats in till Skatteförvaltningen inom föreskriven tid på dagen för lagens ikraftträdande eller därefter. Om begäran om omprövning eller besvärsskriften i enlighet med anvisningarna för sökande av ändring har lämnats in till Tullen inom föreskriven tid, men Skatteförvaltningen är behörig myndighet, anses den ha lämnats in inom föreskriven tid.

12. I de ärenden som gäller bevakning av statens rätt och som är anhängiga när denna lag träder i kraft och där Skatteförvaltningen är behörig myndighet efter lagens ikraftträdande bevakas statens rätt av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt vid Skatteförvaltningen.

RP 159/2016
FiUB 17/2016
RSv 178/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.