1174/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av lagen om Polisyrkeshögskolan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) 6, 13, 21, 25, 26, 30, 37, 39 och 40 §, samt

fogas till 15 § ett nytt 4 mom., till 22 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 24 a §, som följer:

6 §
Styrelse

Rektorn är ordförande för styrelsen. Styrelsen består utöver ordföranden av femton medlemmar, av vilka fyra medlemmar representerar personalen vid Polisyrkeshögskolan, fyra medlemmar representerar de studerande inom den utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen, fyra medlemmar representerar myndigheter med ansvar för den inre säkerheten och sammanslutningar som är verksamma inom branschen samt tre medlemmar, av vilka en representerar Räddningsinstitutet, en de studerande för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen och en räddningsverken.

Polisstyrelsen förordnar styrelsens medlemmar och deras ersättare för viss tid. De medlemmar i styrelsen som representerar Räddningsinstitutet, de studerande för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen samt räddningsverken och deras ersättare utses av inrikesministeriet och förordnas av Polisstyrelsen.

Styrelsens mandattid är tre år.

13 §
Undervisningen vid Polisyrkeshögskolan

Vid Polisyrkeshögskolan ges sådan undervisning inom området för inre säkerhet som leder till högskoleexamen och vid högskolan ordnas yrkesinriktade specialiseringsstudier och annan utbildning. En del av den undervisning som leder till examen kan ordnas i samarbete med en annan läroanstalt eller som praktik vid enheter hos myndigheter som svarar för den inre säkerheten samt i andra sammanslutningar.

15 §
Grunderna för examina, utbildningsprogram och undervisningsplaner

Yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen kan även avläggas som flerformsstudier.

21 §
Antal studerande

Antalet studerande som årligen kan antas att avlägga examen fastställs för ett visst antal år.

Beslut om antalet studerande enligt 1 mom. fattas av

1) inrikesministeriet, om beslutet avser utbildning enligt 12 § i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006),

2) Polisstyrelsen, om beslutet avser annan utbildning än sådan som avses i 1 punkten.

22 §
Behörighet för studier som leder till yrkeshögskoleexamen

Dessutom kan till flerformsstudier som leder till yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen antas den som har avlagt underbefälsexamen för räddningsbranschen.

24 a §
Tilläggskrav som ska ställas på dem som utbildas för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen

Utöver den behörighet som föreskrivs i 22 § ska den som utbildas för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen vara redbar och pålitlig och beträffande hälsotillståndet och funktionsförmågan lämplig för uppgifter inom räddningsväsendet. Närmare bestämmelser om den redbarhet och pålitlighet samt det hälsotillstånd och den funktionsförmåga som krävs av den som utbildas utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
Säkerhetsutredning som hänför sig till antagningen av studerande

Ett beslut om antagning av studerande är villkorligt till dess att en säkerhetsutredning enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014) har gjorts i fråga om dem som har sökt till utbildningen.

26 §
Rätt att få information i anslutning till antagning av studerande som ska utbildas till polismän samt till uppgifter inom räddningsväsendet

Den som söker till studier för yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen enligt 24 § i denna lag eller 12 § i lagen om Räddningsinstitutet ska lämna Polisyrkeshögskolan de uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs vid bedömningen av huruvida han eller hon kan antas som studerande, samt delta i en hälsoundersökning och ett narkotikatest som utförs av en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som Polisyrkeshögskolan anvisat. Polisyrkeshögskolan svarar för kostnaderna för hälsoundersökningen och narkotikatestet.

Vid narkotikatestet utreds om den som ansöker om att bli antagen som studerande har använt sådana narkotiska ämnen som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen (373/2008) för andra än medicinska ändamål. Vid behov utreds vid hälsoundersökningen om funktionsförmågan hos den som ansöker om att bli antagen som studerande har försvagats på grund av att han eller hon har använt narkotiska ämnen för medicinska ändamål.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får skriftligen lämna Polisyrkeshögskolan slutsatserna i fråga om huruvida hälsotillståndet hos den som ansöker om att bli antagen som studerande är lämpligt med tanke på arbetet som polisman eller uppgifter inom räddningsväsendet. Resultatet av narkotikatestet ingår i slutsatsen om hälsotillståndet. När det är fråga om en sökande till en utbildning för en uppgift inom räddningsväsendet har även Räddningsinstitutet rätt att få uppgifter och behandla uppgifterna.

30 §
Läsår och inskrivning

Polisyrkeshögskolans läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli. Polisyrkeshögskolan fastställer en indelning av läsåret i terminer och perioder.

Den som har antagits som studerande och meddelat att han eller hon tar emot sin studieplats ska på det sätt som Polisyrkeshögskolan bestämmer anmäla sig till yrkeshögskolan, varefter han eller hon antecknas som studerande. En studerande ska varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande på det sätt som yrkeshögskolan bestämmer. Polisyrkeshögskolan kan av grundad anledning godkänna en frånvaroanmälan för en kortare tid än ett år.

En studerande kan efter att ha tagit emot en studieplats anmäla sig som frånvarande, om han eller hon under det första läsåret

1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),

2) är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet,

3) är oförmögen att inleda sina studier på grund av egen sjukdom eller skada, eller

4) är förhindrad att inleda sina studier för att en nära anhörig behöver vård på grund av en allvarlig sjukdom eller skada.

En studerande kan på basis av en frånvaroanmälan vara frånvarande under sammanlagt två år.

37 §
Indragning av studierätten

Polisyrkeshögskolan kan dra in en studerandes studierätt om studeranden

1) förlorar sitt finska medborgarskap,

2) inte till sitt hälsotillstånd längre är lämplig för uppgiften som polisman eller uppgifter inom räddningsväsendet eller vägrar att på föreläggande av Polisyrkeshögskolan delta i en hälsoundersökning som behövs för att konstatera hälsotillståndet,

3) döms till straff för ett uppsåtligt brott, om brottets art och allvarlighet visar att den studerande är olämplig att inneha en polistjänst eller ett uppdrag inom den inre säkerheten eller att delta i undervisning eller utbildning vid Polisyrkeshögskolan, och domen har vunnit laga kraft,

4) allvarligt äventyrar säkerheten genom att bryta mot föreskrifter i den i 35 § avsedda ordningsstadgan för Polisyrkeshögskolan, eller

5) allvarligt äventyrar säkerheten genom att bryta mot föreskrifter i den i 33 § i lagen om Räddningsinstitutet avsedda ordningsstadgan.

Studierätten kan dras in på de grunder som avses i 1 mom. 1 punkten endast i det fall att den studerande genomgår en utbildning som avses i 24 §.

Studierätten kan dras in på de grunder som avses i 1 mom. 2 punkten endast i det fall att den studerande genomgår en utbildning som avses i 24 § i denna lag eller i 12 § i lagen om Räddningsinstitutet och förändringen i den studerandes hälsotillstånd bedöms vara bestående eller långvarig.

Studierätten kan dras in på de grunder som avses i 1 mom. 4 eller 5 punkten endast i det fall att ett disciplinärt straff inte kan anses vara en tillräcklig påföljd.

39 §
Information om indragning av studierätten och avbrytande av studierna

En studerande som genomgår utbildning som avses i 24 § eller utbildning som avses i 12 § i lagen om Räddningsinstitutet kan åläggas att genomgå kontroller och undersökningar som utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i syfte att utreda hälsotillståndet, om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande inte längre är lämplig för uppgiften som polisman eller uppgifter inom räddningsväsendet. Polisyrkeshögskolan svarar för kostnaderna för de kontroller och undersökningar som den bestämmer att ska utföras.

Polisyrkeshögskolan har trots sekretessbestämmelserna rätt att för bedömning av studierätten få ett skriftligt utlåtande av en av Polisyrkeshögskolan anvisad läkare med rätt att självständigt utöva yrket, av vilket framgår att den studerande har genomgått kontroll eller undersökning för utredande av hälsotillståndet samt en på kontrollen eller undersökningen grundad bedömning av den studerandes funktionsförmåga och lämplighet för uppgiften som polisman eller uppgifter inom räddningsväsendet med hänsyn till hälsotillståndet.

Polisyrkeshögskolan har trots sekretessbestämmelserna rätt att av en förundersökningsmyndighet, åklagare och domstol få de uppgifter om brottmål som gäller en studerande och som krävs för indragning av studierätten eller avbrytande av studierna. Räddningsinstitutet har motsvarande rätt att få uppgifter i fråga om en studerande som avlägger yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen.

40 §
Disciplin

Polisyrkeshögskolan kan tilldela en studerande en skriftlig varning eller stänga av en studerande för viss tid, högst ett år, om studeranden

1) har brutit mot bestämmelserna i ordningsstadgan,

2) har gjort sig skyldig till fusk i sina studier, eller

3) under den utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen uppfört sig på ett olämpligt sätt som är ägnat att äventyra förtroendet för att de uppgifter som hör till polisen eller räddningsväsendet sköts på ett sakligt sätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 157/2016
FvUB 18/2016
RSv 142/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.