1167/2016

Helsingfors den 15 december 2016

Statsrådets förordning om pass och identitetskort

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av passlagen (671/2006) och lagen om identitetskort (663/2016):

1 §
Handlingar som styrker identiteten vid pass- och identitetskortsförfarandet

Som identifieringshandling vid ansökan om identitetskort och pass godkänns ett giltigt pass enligt 3, 3 a–3 c och 4 § i passlagen (671/2006), ett giltigt identitetskort enligt 1 § 1 och 2 mom. i lagen om identitetskort (663/2016) samt ett främlingspass enligt 134 § i utlänningslagen (301/2004) och ett resedokument för flykting enligt 135 § i den lagen.

Om ett i 1 mom. avsett främlingspass eller resedokument för flykting är försett med en sådan anteckning om att identiteten inte har kunnat styrkas som avses i 136 § 5 mom. i utlänningslagen, ska handlingen dock inte godkännas som identifieringshandling vid pass- och identitetskortsförfarandet.

2 §
Namnteckning i specialsituationer

Om den som ansöker om pass eller identitetskort inte är skrivkunnig eller saknar förmåga att ge ett namnteckningsprov på grund av skada eller sjukdom eller av någon annan motsvarande orsak, dras ett streck i passet eller på identitetskortet för att ersätta namnteckningen.

3 §
Bilagor till ansökan

Till en minderårig sökandes ansökan om pass eller identitetskort ska det fogas ett skriftligt och specificerat samtycke av de vårdnadshavare som inte är personligen närvarande när ansökan lämnas in eller som inte har anhängiggjort ansökan på elektronisk väg för den minderåriges räkning.

Om ansökan om pass eller identitetskort har anhängiggjorts på elektronisk väg, ska den ansiktsbild som ska fogas till ansökan skickas via det elektroniska systemet.

En skriftlig motivering för utfärdande av temporärt identitetskort eller tillfälligt pass ska bifogas ansökan. En skriftlig motivering för utfärdande av pass ska också bifogas ansökan i situationer som avses i 18 § i passlagen.

Sådan utredning som avses i 8 § i passlagen och i 12 § 3 mom. i lagen om identitetskort ska antingen sändas som en elektronisk kopia eller visas upp personligen.

4 §
Bilagor som krävs vid ansökan om sjömanspass

Vid ansökan om sjömanspass ska det till ansökan fogas ett intyg över att sökanden arbetar som sjöman på ett fartyg som permanent används för sjöfart eller att sökanden har ett behörighetsbrev eller ett certifikat över specialbehörighet enligt lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och att sökanden söker arbete som sjöman.

5 §
Förfarandet vid överlämnande av pass och identitetskort

Passet eller identitetskortet överlämnas till sökanden eller till en person som sökanden har gett fullmakt.

Den person som passet eller identitetskortet överlämnas till ska identifieras på ett tillförlitligt sätt.

6 §
Överlämnande av pass och identitetskort i specialsituationer

En myndighet och en honorärkonsul får i de situationer som avses i 19 § 2 mom. i passlagen och i 21 § 2 mom. i lagen om identitetskort överlämna passet eller identitetskortet till sökanden eller den som sökanden har gett fullmakt personligen eller genom att sända det som rekommenderat brev eller någon motsvarande försändelse som kan spåras.

7 §
En privat serviceproducent som leverantör av pass och identitetskort och som kontrollant av kvalitet och korrekt innehåll

En sådan privat serviceproducent som avses i 35 § 1 mom. i passlagen och i 22 § 1 mom. i lagen om identitetskort ska, på det sätt som närmare preciseras i avtalet med Polisstyrelsen, kontrollera varje enskilt pass och identitetskort och kvaliteten på dess tekniska del samt kontrollera att de uppgifter som dessa innehåller är riktiga och att de motsvarar passansökan eller ansökan om identitetskort.

Den privata serviceproducenten ska leverera passet eller identitetskortet till sökanden som rekommenderat brev eller någon motsvarande försändelse som kan spåras. Den förslutna försändelsen ska överlämnas till sökanden eller till den som sökanden har gett fullmakt. Vid överlämnandet ska det säkerställas att försändelsen överlämnas till rätt mottagare.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om pass (373/2013) och statsrådets förordning om identitetshandlingar som utfärdas av polisen (707/2006).

Helsingfors den 15 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Överinspektör
Sini Lahdenperä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.