1152/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av 137 och 143 § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 137 och 143 §, av dem 137 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 886/2009, som följer:

137 §

En skattskyldig, vars omsättning under räkenskapsperioden är högst 500 000 euro och en skattskyldig som bokföringslagen inte tillämpas på eller som har rätt att upprätta ett bokslut enligt betalningsprincipen eller låta bli att upprätta ett bokslut, får i de situationer som nämns i 15 § 1 mom. 1 punkten hänföra skatt på försäljning till den kalendermånad under vilken försäljningspriset eller en del av det har influtit.

Den skatt som avses i 1 mom. hänförs dock senast till den kalendermånad under vilken det har gått 12 månader från det att varan levererades eller tjänsten utfördes, om det inte är fråga om en kreditförlust som hänför sig till försäljning.

När skattskyldigheten upphör ska skatten på de försäljningspriser som avses i 1 mom. och som inte har influtit hänföras till den sista kalendermånaden av verksamheten.

Om omsättningen för en skattskyldig som tillämpar det förfarande som avses i 1 mom. och som inte har rätt att upprätta ett bokslut enligt betalningsprincipen eller låta bli att upprätta ett bokslut överstiger 500 000 euro under räkenskapsperioden och överskridningen beror på en oförutsägbar eller överraskande orsak, får den skattskyldige fortsätta att tillämpa förfarandet till räkenskapsperiodens utgång.

Räkenskapsperiodens omsättning enligt 1 och 4 mom. beräknas i enlighet med 3 §.

143 §

En skattskyldig som tillämpar 137 § på hänförandet av skatt på försäljning ska i de fall som avses i 141 § 1 punkten hänföra avdraget till den kalendermånad under vilken inköpspriset eller en del av det har betalts, om inte något annat föreskrivs i 2 mom.

En skattskyldig som bokföringslagen inte tillämpas på eller som har rätt att upprätta ett bokslut enligt betalningsprincipen eller låta bli att upprätta ett bokslut får i de fall som avses i 141 § 1 punkten hänföra avdraget till den kalendermånad under vilken inköpspriset eller en del av det har betalts.

När skattskyldigheten upphör ska avdraget för obetalda inköp som avses i 1 och 2 mom. hänföras till den sista kalendermånaden av verksamheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna lag tillämpas när en vara har levererats eller en tjänst har utförts efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 139/2016
FiUB 21/2016
RSv 182/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.