1148/2016

Helsingfors den 15 december 2016

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka Utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är

1) tillstånd för ordnande av ett sådant försök som gäller den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen i vilket avvikelse görs från Utbildningsstyrelsens föreskrifter, 785 euro i avgift,

2) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för ämneslärare i den grundläggande utbildningen och i gymnasiet, 284 euro i avgift,

3) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för lärare som meddelar specialundervisning, 284 euro i avgift,

4) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för lärare i gemensamma studier i yrkesutbildningen, 284 euro i avgift,

5) beslut om att en lärare har tillräckliga studier för undervisning på främmande språk, undervisning som ordnas utomlands och undervisning som baserar sig på steinerpedagogik samt för förskoleundervisning som baserar sig på montessoripedagogik, 353 euro i avgift,

6) beslut om att en rektor för en skola eller läroanstalt som ordnar grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning som baserar sig på steinerpedagogik har tillräckliga studier, 353 euro i avgift,

7) beslut om dispens från behörighetsvillkoren för rektor eller lärare enligt 5 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), 400 euro i avgift,

8) anteckning i registret för över personer som är berättigade att bedöma prestationer i allmänna språkexamina, 56 euro i avgift,

9) beslut om att jämställa nivån på examen enligt 2 § 1 mom. i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015), 234 euro i avgift, och beslut enligt 2 § 2 mom. i denna lag om att jämställa den tjänstebehörighet som högskolestudier som har bedrivits utomlands medför med en viss examen eller med vissa studier, 353 euro i avgift. Om den sökande i ett sådant beslut som avses i 2 § 2 mom. som ges sådan behörighet för fler än en uppgift, höjs avgiften med 122 euro för varje sådan extra behörighet, dock med högst 244 euro. Ett sådant slutligt beslut om jämställande som avses i 6 § 4 mom., 55 euro i avgift.

10) beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt 13 § 1 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015), 353 euro i avgift. Om den sökande i ett sådant beslut som avses i 13 § 1 mom. ges behörighet för fler än en uppgift, höjs avgiften med 122 euro för varje sådan ytterligare behörighet, dock med högst 244 euro. Ett sådant slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationerna som avses i 13 § 2 mom., 55 euro i avgift,

11) deltagande i examen i undervisningsförvaltning, 256 euro i avgift per examensgång,

12) omtagning av en examensdel enligt 11 punkten, 87 euro i avgift,

13) deltagande i en sådan språkexamen som avses i 1 § 1 mom. 1—3 punkten i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003) och som avläggs

a) inför examensnämnden, 185 euro i deltagaravgift per examen,

b) inför en examinator, 93 euro i deltagaravgift per examen,

14) intyg om motsvarande språkkunskaper enligt 14 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003), 185 euro i avgift,

15) deltagande i examen för auktoriserade translatorer enligt 7 § i lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007), 420 euro i avgift,

16) intyg över auktorisation, som utfärdas

a) i ett sådant fall som avses i 3 § 1 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 105 euro i intygsavgift,

b) i ett sådant fall som avses i 3 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 140 euro i intygsavgift,

c) i ett sådant fall som avses i 2 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 220 euro i intygsavgift,

17) behandling av ett rättelseyrkande enligt 21 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 100 euro i behandlingsavgift, som dock återbetalas om yrkandet godkänns, samt

18) kopia av tillstånd, intyg eller beslut enligt 1—17 punkten och för tillstånd enligt 20-22 punkten eller bestyrkande av en avlagd examen, om ifrågavarande handling gått förkommit eller förstörts, 25 euro i avgift.

19) avgift för behandling av ärendet, ifall den sökande drar tillbaka en sådan ansökan som avses i 1-10 punkten och detta medför att ansökan inte föranleder av Utbildningsstyrelsen avgiftsbelagt beslut, 62 euro i avgift.

20) ett intyg över en sådan slags yrkesverksamhet som avses i 11 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, 114 euro i avgift,

21) ett sådant europeiskt yrkeskort som avses i 18 och 20 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, 160 euro i avgift,

22) ett sådant europeiskt yrkeskort som avses i 21 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, 149 euro i avgift,

23) handläggande av en sådan ansökan som avses i 5 § 1 mom. och 6 § 2 mom. i lagen om ett register över rättstolkar (1590/2015), 400 euro i avgift,

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är även avslag i sådana ärenden som avses i 1 mom.

I samband med sådana beslut som avses i 1 mom. 5, 6, 9 och 10 punkten, kan till den sökande därutöver utfärdas ett beslut där nivån på examen jämställs med stöd av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför. Beslutet om nivån på examen är i dessa fall avgiftsfritt för den sökande.

2 §

De prestationer som Utbildningsstyrelsen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildningsservice och konsultation,

2) produktion av läromedel och förlagsverksamhet i samband därmed,

3) tjänster i samband med anordnandet av internationella besök och utbildningsexport

4) informationstjänst som grundar sig på Utbildningsstyrelsens register och databaser samt elektroniska dataprodukter,

5) beställda utredningar och undersökningar samt datainsamling och distribution,

6) annonser i Utbildningsstyrelsens publikationer,

7) användning av Utbildningsstyrelsens lokaler och utrustning,

8) fotokopior och andra avskrifter, förutom sådana prestationer som avses i 1 § 1 mom. 18 punkten och sådana kopior och utskrifter som avses i 3 §,

9) sändning och postning av handlingar och annat material, samt

10) annan beställd service.

De prestationer som avses i 1 mom. 2, 3 och 4 punkten är dock avgiftsfria när de ansluter sig till information och rådgivning om utbildning och stöd för detta.

Priset på de prestationer som avses i 1 mom. 9 punkten kan även bestämmas enligt självkostnadsvärdet.

Avgiftsbelagd är också temporär överlåtelse av nyttjanderätten i fråga om de prestationer som nämns i 1 mom. och av andra rättigheter.

3 §

Utbildningsstyrelsen beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till den 31 december 2019.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 15 december 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Lagstiftningsråd
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.