1142/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 46 och 69 a §,

av dem 69 a § sådan den lyder i lag 1030/2009,

ändras 6 § 23 punkten, 50, 52 och 69 §, 72 § 2 mom. samt 132 §,

av dem 6 § 23 punkten sådan den lyder i lag 358/2015, 50 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1271/2010 samt 69 § och 72 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1030/2009, samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. och till 6 §, sådan den lyder i lag 358/2015, en ny 24 punkt som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

På industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om industriell hantering, upplagring och förvaring av farliga kemikalier. Närmare bestämmelser om den kemikalieklass enligt vilken kraven på industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid bestäms, om uppdelningen av industriell hantering och upplagring av celluloid samt om säkerhetskrav för industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Definitioner

I denna lag avses med


23) den berörda allmänheten den allmänhet som påverkas eller sannolikt påverkas av en olycka, eller vars intressen ett beslut i en fråga gäller,

24) celluloid ett ämne som innehåller över sextio viktprocent cellulosanitrat och dessutom kamfer.

50 §
Visande av överensstämmelse med kraven

Den som på marknaden släpper ut en sådan produkt som avses i 47—49 § ska försäkra sig om och visa att produkten uppfyller de krav som gäller den. Vid bedömningen av överensstämmelse med kraven ska ett besiktningsorgan som avses i 100 § anlitas när produktens egenskaper och användningsändamål kräver detta.

En cistern som är avsedd för lagring av en farlig kemikalie och som har tillverkats eller släppts ut på marknaden i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller tillverkats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska anses stämma överens med de krav som avses i 49 §, om

1) överensstämmelsen med kraven har bedömts i enlighet med de krav som avses i 49 § och de metoder som avses i 50 § 1 mom. eller i enlighet med krav och metoder som säkerställer motsvarande kvalitets- och säkerhetsnivå, och resultaten visar att cisternen uppfyller de krav som ställs på den, samt

2) bedömningen av överensstämmelsen med kraven har utförts av ett besiktningsorgan som har godkänts av vederbörande stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med iakttagande av krav som motsvarar vad som föreskrivs i 101 §.

Verksamhetsutövaren ska på begäran till tillsynsmyndigheten lämna ut de uppgifter och dokument som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag på finska eller svenska eller på något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar.

52 §
Bemyndigande att utfärda förordning om produkter som är förknippade med farliga kemikalier

Genom förordning av statsrådet utfärdas det i fråga om de produkter som avses i 47—49 § närmare bestämmelser om detaljerade säkerhetskrav, visande av överensstämmelse med kraven och anlitande av besiktningsorgan vid bedömningen av överensstämmelsen med kraven, märkningar av produkter samt de anvisningar och uppgifter som ska följa med produkterna.

69 §
Visande av överensstämmelse med kraven samt märkningar när det gäller explosiva varor avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet

När det gäller en explosiv vara som är avsedd för försvarsmaktens militära verksamhet ska dess överensstämmelse med kraven bedömas och i samband med bedömningen säkerställas och kunna visas att den explosiva varan uppfyller de krav som gäller den.

En explosiv vara som avses i 1 mom. ska förses med de märkningar som förutsätts för en säker användning av varan.

Närmare bestämmelser om bedömning av överensstämmelse med kraven samt märkningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

72 §
Avgränsning som gäller bestämmelserna om explosiva varor

Bestämmelserna i 69 och 71 § gäller inte pyrotekniska artiklar som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet och för gränsbevakningsväsendets bruk.

132 §
Delegationen för säkerhetsteknik

I fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket av delegationen för säkerhetsteknik, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder.

Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Tillstånd för hantering och upplagring av celluloid som beviljats med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag gäller till och med den 31 december 2018.

Den delegation för säkerhetsteknik som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av sin mandattid.

RP 20/2016
EkUB 7/2016
RsV 149/2016

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU (32014L0028); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 1

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.