1141/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015) 18—27, 31—35 och 38—45 §, rubriken för 6 kap. samt 47 §,

ändras 16 § 2 mom., rubriken för 5 kap. samt 37, 46 och 48 §, och

fogas till 4 § nya 6 och 7 mom. samt till lagen en ny 46 a § som följer:

4 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om marknadskontroll, den yttre gränskontrollen enligt artiklarna 27—29 i NLF-förordningen, tillsynsmyndigheterna och sökande av ändring finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).

Bestämmelser om krav som ställs på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och ändringssökande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016).

16 §
Verksamhetsutövarens skyldigheter när en artikel inte överensstämmer med kraven

Verksamhetsutövaren ska omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater i Europeiska unionen där den pyrotekniska artikeln tillhandahålls på marknaden om saken och ge detaljerad information om den bristande överensstämmelsen med kraven och om alla vidtagna åtgärder.


5 kap.

Särskilda bestämmelser

37 §
Rätt att företa inspektioner

Bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att företa inspektioner finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter.

I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion emellertid vidtas endast om inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det finns anledning att misstänka att ett brott som avses i 44 kap. 11 § i strafflagen (39/1889) har begåtts.

46 §
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor finns i 44 kap. 11 § i strafflagen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 1 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 5 § 5 mom. att säkerställa att en pyroteknisk artikel överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven,

2) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 2 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 5 mom. att utföra bedömning av en pyroteknisk artikels överensstämmelse med kraven med hjälp av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillverkaren valt,

3) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 3 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 5 mom. att utarbeta teknisk dokumentation, upprätta EU-försäkran om överensstämmelse och förse en pyroteknisk artikel med CE-märkning,

4) tillverkarens skyldighet enligt 9 § att se till att serietillverkade pyrotekniska artiklar överensstämmer med de väsentliga säkerhetskrav som anges i 5 §,

5) tillverkarens skyldighet enligt 10 § 1 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 10 § 3 mom. att märka en pyroteknisk artikel med registreringsnummer,

6) tillverkarens och importörens skyldighet enligt 10 § 2 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 10 § 3 mom. att föra register över registreringsnumren på de pyrotekniska artiklar som de tillhandahåller på marknaden,

7) tillverkarens skyldighet enligt 12 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen att säkerställa att en pyroteknisk artikel som släppts ut på marknaden är försedd med de märkningar som krävs och att artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation,

8) förbudet i 13 § 1 mom. för en importör att på marknaden släppa ut sådana pyrotekniska artiklar som inte uppfyller kraven,

9) importörens skyldighet enligt 13 § 2 mom. att säkerställa att tillverkaren har gjort en bedömning av överensstämmelse med kraven, att tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen, att den pyrotekniska artikeln är försedd med CE-märkning, att artikeln åtföljs av de dokument som krävs, att artikeln är försedd med de märkningar och den information som krävs samt att artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska,

10) importörens skyldighet enligt 13 § 3 mom. att informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om fara,

11) distributörens skyldighet enligt 14 § 1 mom. att kontrollera att en pyroteknisk artikel är försedd med de märkningar och den information som krävs och att artikeln åtföljs av de dokument som krävs samt av bruksanvisningar och säkerhetsinformation,

12) distributörens skyldighet enligt 14 § 3 mom. att informera tillverkaren eller importören och tillsynsmyndigheten om fara,

13) tillverkarens och importörens skyldighet enligt 16 § 1 mom. att vidta korrigerande åtgärder,

14) verksamhetsutövarens underrättelseskyldighet enligt 16 § 2 mom.,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för överträdelse av bestämmelserna om pyrotekniska artiklar dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte med stöd av 1 mom. dömas till straff för samma gärning.

46 a §
Delegationen för säkerhetsteknik

I fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket av delegationen för säkerhetsteknik, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder.

Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

48 §
Ändringssökande

Omprövning av ett anmält organs beslut som gäller intyg om överensstämmelse får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som det anmälda organet meddelar med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Den delegation för säkerhetsteknik som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av sin mandattid.

RP 20/2016
EkUB 7/2016
RsV 149/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.