1104/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 3 § 2 punkten, 11 § 7 punkten, 12 § 1 mom., 14 §, 17 § 2 mom., 19 § 1 mom. samt 30 och 31 §,

av dem 3 § 2 punkten, 11 § 7 punkten och 19 § 1 mom. sådana de lyder i lag 127/2010, 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1257/2011, 14 § sådan den lyder i lag 501/2013, 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1367/2003 och 30 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 127/2010, och

fogas till lagen en ny 8 §, i stället för den 8 § som upphävts genom lag 127/2010, samt nya 21 a och 21 b § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) företagare den som för sin huvudsyssla är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), med undantag av stipendiater som avses i 8 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare, samt


8 §
Beaktande av arbete utomlands

Till tiden i arbete enligt 7 § räknas också sådan tid i arbete, eller tid som jämställs med tid i arbete, under vilken personen i fråga har varit försäkrad i någon av Europeiska unionens medlemsstater, i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, om personen lägger fram tillräcklig och tillförlitlig utredning om sitt arbete eller den tid som jämställs med tid i arbete.

11 §
Begränsningar i fråga om vuxenutbildningsstödet

Vuxenutbildningsstöd beviljas inte den som


7) fullgör värnplikt eller civiltjänst,


12 §
Vuxenutbildningsstödets belopp

Vuxenutbildningsstödet för löntagare består av en grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen är 27,78 euro per dag. Förtjänstdelen utgör 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen är större än grunddelen multiplicerad med 105, är förtjänstdelen 20 procent av den del av dagslönen som överskrider denna gräns. Vuxenutbildningsstödet är högst 90 procent av den dagslön som ligger till grund för stödet, dock minst lika stort som grunddelen. I vuxenutbildningsstöd för företagare betalas endast grunddelen.


14 §
Stödperiodens längd

Vuxenutbildningsstöd betalas för högst 15 månader. En stödtagare har rätt till denna stödtid en gång under sin yrkeskarriär i en eller flera perioder.

17 §
Beslut om förmån

Utbildningsfondens beslut delges genom att det sänds per post genom brev till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett för Utbildningsfonden. Vid delgivning av beslut på elektronisk väg iakttas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

19 §
Betalning av vuxenutbildningsstöd

Om grunden för betalning av vuxenutbildningsstöd är frånvaro från arbetet enligt 5 § eller studier enligt 5 a §, betalas vuxenutbildningsstödet enligt en i 16 § avsedd ansökan och det beslut som meddelats på basis av den, utan någon särskild ansökan i efterhand. För utbetalningen av stöd ska den studerande tillställa fonden en utredning om i 5 § avsedd anställning och studieledighet eller annan ledighet utan lön på grund av studier. Vuxenutbildningsstöd beviljas tidigast för de sex månader som föregår den månad då ansökan inkommit.


21 a §
Kvittning

Belopp som ska återkrävas kan kvittas mot vuxenutbildningsstöd som Utbildningsfonden senare betalar. Utan stödtagarens samtycke får kvittning inte ske till ett större belopp än det skyddade beloppet enligt 4 kap. 48 § i utsökningsbalken (705/2007).

21 b §
Återkrav av vuxenutbildningsstöd i vissa fall

Om en person har fått vuxenutbildningsstöd för samma tid som han eller hon retroaktivt beviljas folkpension, barnförhöjning enligt folkpensionslagen, garantipension eller pension på grundval av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, avträdelsestöd eller dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, dagpenning eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, får Utbildningsfonden återkräva det vuxenutbildningsstöd som betalats utan grund från den förmån som ska betalas retroaktivt.

Utbildningsfonden ska minst två veckor innan en i 1 mom. avsedd förmån betalas ut meddela pensionsanstalten eller försäkringsanstalten att förmånen i enlighet med 1 mom. ska betalas till Utbildningsfonden.

30 §
Finansiering

Den arbetslöshetsförsäkringsfond som avses i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) svarar för finansieringen av vuxenutbildningsstödet och fondens förvaltningskostnader.

Staten svarar för finansieringen av vuxenutbildningsstödet för företagare.

31 §
Höjning av förmån

Vuxenutbildningsstödets grunddel justeras med iakttagande av lagen om folkpensionsindex (456/2001).

Det belopp som i 12 § 1 mom. anges för grunddelen motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet som i januari 2016 utbetalad folkpension har beräknats enligt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Bestämmelserna i 12 § 1 mom. samt 14 och 30 § träder dock i kraft först den 1 augusti 2017.

På stödperiodens längd tillämpas under hela stödperioden de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om

1) ansökan om stödtid görs före ikraftträdandet,

2) stödperioden börjar senast den 1 augusti 2017, och

3) stödtiden används i sin helhet före utgången av 2020.

RP 153/2016
AjUB 6/2016
RSv 139/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.