1094/2016

Helsingfors den 8 december 2016

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2017

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 4 § i lagen om biblioteket för synskadade (638/1996), av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lagen om grunderna för avgifter till staten 348/1994 och 34 § sådan den lyder i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 495/2005:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Sådan avgiftsfri service som avses i 4 § 1 mom. i lagen om biblioteket för synskadade (638/1996) är

1) lån ur bibliotekets egna samlingar till privatpersoner, bibliotek och andra inrättningar,

2) lån till och från utlandet,

3) information till användarna om bibliotekets lånesamling,

4) handlednings- och rådgivningsservice, samt

5) sändande av lån till användarna.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Om inte annat följer av 1 §, är läromedelstjänster sådana prestationer som biblioteket prissätter enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Biblioteket för synskadade tar ut fast avgift för följande prestationer:

1) läroböcker som hör till den grundläggande utbildningen: talbok 26 euro, kombinerad bok 26 euro, punktskriftsbok 40 euro, elektronisk bok utan reliefmaterial 20 euro, elektronisk bok med reliefmaterial 40 euro, reliefmaterial för ett läroämne 20–40 euro, reliefmaterial och -kartor 40 euro,

2) läroböcker som hör till gymnasieutbildningen och annan utbildning på andra stadiet: talbok 20 euro, kombinerad bok 20 euro, punktskriftsbok 20 euro, elektronisk bok utan reliefmaterial 20 euro, elektronisk bok med reliefmaterial 40 euro, reliefmaterial för ett läroämne 20–40 euro, reliefmaterial och -kartor 40 euro,

3) läroanstaltslicenser för ljudböcker och kombinerade böcker

 Antal  licenser Pris (bok för grundläggande utbildning) Pris (bok för andra stadiet)
 högst 3 70 € 50 €
 högst 5 84 € 75 €
 högst 8 110 € 90 €
 högst 10 130 € 100 €

 Pris för över 10 licenser är 13 €/st (grundläg gande utbildning) eller 10 €/st (andra stadiet)

4) överföring till punktskrift och utskrift av inträdesprov och andra provtexter 1,3 euro per sida punktskrift, sammanlagt dock minst 20 euro per beställning.

5) överföring till punktskrift och utskrift av andra läromedel: duplicerat material som delas ut på lektionerna 1,3 euro per sida punktskrift, lösa reliefsidor 2–3,5 euro per sida och reliefmaterial 40 euro, sammanlagt dock minst 20 euro per beställning.

Dessutom kan biblioteket ta ut avgift för kostnaderna för att sända de prestationer som avses i 2 mom.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

De övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) försäljning av skönlitteratur och facklitteratur (talböcker, punktskriftsböcker, elektroniska böcker och annat specialmaterial) om boken är avsedd för synskadade eller andra personer med läshinder; om boken är producerad för bibliotekets lånesamling inkluderas tillverkningskostnaderna för originalexemplaret inte i priset på boken, utan för boken uppbärs en avgift som ska motsvara självkostnadsvärdet på bokkopian, dock minst värdet på motsvarande bok i svartskrift,

2) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning,

3) försäljning av bandnings- och punktskriftstjänster,

4) utbildnings- och konsultservice,

5) uthyrning av lokaler och utrustning,

6) andra beställda prestationer.

Biblioteket för synskadade beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till den 31 december 2017.

Helsingfors den 8 december 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Äldre regeringssekreterare
Rami Sampalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.