1090/2016

Helsingfors den 8 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) punkt C2 i bilaga 1, sådan punkten lyder i förordning 1308/2015, som följer:Denna förordning träder i kraft den 22 december 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG (32008L0105); EUT L 348, 24.12.2008, s. 84

Helsingfors den 8 december 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Ari Kangas

Bilaga 1 punkt C 2

C2) ÄMNEN SOM IDENTIFIERATS SOM FARLIGA OCH SKADLIGA FÖR VATTENMILJÖN ENLIGT RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN SAMT MILJÖKVALITETSNORMERNA FÖR DEM

AA: årsmedelvärde.

MAC: maximal tillåten koncentration

Enhet: [μg/l] för kolumnerna (4)–(7)

[μg/kg färskvikt] för kolumn (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nr Ämne CAS-nummer (1) AA-MKN (2) Inlandsyt-vatten(16) AA-MKN (2) Havsvatten och andra ytvatten MAC-MKN (4) Inlandsytvatten (16) MAC-MKN (4) Havsvatten och andra ytvatten MKN Abborre/strömming (12)
(1) alaklor 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7
(2) antracen 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1
(3) atrazin 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0
(4) bensen 71-43-2 10 8 50 50
(5) bromerade difenyletrar (5) 32534-81-9 0,14 0,014 0,0085
(6) kadmium och kadmiumföreningar (beroende på vattenhårdhetsklass) (6) 7440-43-9 ≤ 0,08 (klass 1) 0,08 (klass 2) 0,09 (klass 3) 0,15 (klass 4) 0,25 (klass 5) (3) 0,2 ≤ 0,45 (klass 1) 0,45 (klass 2) 0,6 (klass 3) 0,9 (klass 4) 1,5 (klass 5) (3) ≤ 0,45 (klass 1) 0,45 (klass 2) 0,6 (klass 3) 0,9 (klass 4) 1,5 (klass 5)
(6a) koltetraklorid (7) 56-23-5 12 12 ej tillämpligt ej tillämpligt
(7) C10-13-kloralkaner (8) 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4
(8) klorfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3
(9) klorpyrifos (klorpyrifosetyl) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1
(9a) cyklodiena bekämpningsmedel: aldrin (7) dieldrin (7) endrin (7) isodrin (7) 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 Σ = 0,01 Σ = 0,005 ej tillämpligt ej tillämpligt
(9b) DDT total (7) (9) ej tillämpligt 0,025 0,025 ej tillämpligt ej tillämpligt
para-para-DDT (7) 50-29-3 0,01 0,01 ej tillämpligt ej tillämpligt
(10) 1,2-dikloretan 107-06-2 10 10 ej tillämpligt ej tillämpligt
(11) diklormetan 75-09-2 20 20 ej tillämpligt ej tillämpligt
(12) di(2-etyl-hexyl)–ftalat (DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 ej tillämpligt ej tillämpligt
(13) diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8
(14) endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004
(15) fluoranten 206-44-0 0,12 0,12 30
(16) hexaklor-bensen 118-74-1 0,05 0,05 10
(17) hexaklor- butadien 87-68-3 0,6 0,6 55
(18) hexaklor-cyklohexan 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02
(19) isoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0
(20) bly och blyföreningar 7439-92-1 1,2 (13) (3) 1,3 14 (3) 14
(21) kvicksilver och kvicksilverföreningar 7439-97-6 0,07 (3) 0,07 20
(22) naftalen 91-20-3 2 2 130 130
(23) nickel och nickelföreningar 7440-02-0 4 (13) (3) 8,6 34 (3) 34
(24) nonylfenoler (4-nonyl-fenol) (15) 84852-15-3 0,3 0,3 2,0 2,0
(25) oktylfenoler ((4-(1,1′,3,3′-tetrametyl-butyl)-fenol)) 140-66-9 0,1 0,01 ej tillämpligt ej tillämpligt
(26) pentaklor-bensen 608-93-5 0,007 0,0007 ej tillämpligt ej tillämpligt
(27) pentaklor-fenol 87-86-5 0,4 0,4 1 1
(28) polyaromatiska kolväten (PAH) (11) ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt
benso(a)pyren 50-32-8 0,27 0,027 5
benso(b)-fluoranten 205-99-2 Se fotnot 11. Se fotnot 11. 0,017 0,017 Se fotnot 11.
benso(k)-fluoranten 207-08-9 Se fotnot 11. Se fotnot 11. 0,017 0,017 Se fotnot 11.
benso(g,h,i)-perylen 191-24-2 Se fotnot 11. Se fotnot 11. 8,2 × 10-3 8,2 × 10-4 Se fotnot 11.
Indeno(1,2,3-cd)pyren 193-39-5 Se fotnot 11. Se fotnot 11. ej tillämpligt ej tillämpligt Se fotnot 11.
(29) simazin 122-34-9 1 1 4 4
(29a) tetraklor-etylen (7) 127-18-4 10 10 ej tillämpligt ej tillämpligt
(29b) trikloretylen 79-01-6 10 10 ej tillämpligt ej tillämpligt
(30) tributyltennföreningar (tributyltenn-katjon) 36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015
(31) triklorbensener 12002-48-1 0,4 0,4 ej tillämpligt ej tillämpligt
(32) triklormetan 67-66-3 2,5 2,5 ej tillämpligt ej tillämpligt
(33) trifluralin 1582-09-08 0,03 0,03 ej tillämpligt ej tillämpligt
(34) dikofol 115-32-2 ej tillämpligt (10) ej tillämpligt (10) 33
(35) perfluoroktansulfonsyra och dess derivat (PFOS) 1763-23-1 36 7,2 9,1
(36) kinoxifen 124495-18-7 0,15 0,015 2,7 0,54
(37) dioxiner och dioxinlika föreningar Se fotnot 9 i punkt C1 i bilaga 1 ej tillämpligt ej tillämpligt Summa PCDD+PCDF+ PCB-DL 0,0065 μg.kg–1 TEQ (14)
(38) aklonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012
(39) bifenox 42576-02-3 0,012 0,0012 0,04 0,004
(40) cybutryn 28159-98-0 0,0025 0,0025 0,016 0,016
(41) cypermetrin 52315-07-8 8 × 10-5 8 × 10-6 6 × 10-4 6 × 10-5
(42) diklorvos 62-73-7 6 × 10-4 6 × 10-5 7 × 10-4 7 × 10-5
(43) hexabrom-cyklododekan (HBCDD) Se fotnot 11 i punkt C1 i bilaga 1 0,5 0,05 167
(44) heptaklor och heptaklor-epoxid 76-44-8/ 1024-57-3 3 × 10-4 3 × 10-5 6,7×10-3
(45) terbutryn 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

(1) CAS: Chemical Abstracts Service.

(2) Denna parameter är miljökvalitetsnormen uttryckt som ett aritmetiskt medelvärde på årsnivå (AA-MKN). Om inte annat anges gäller den för den totala koncentrationen av alla isomerer. Medelvärdet beräknas vid varje representativ övervakningspunkt som det aritmetiska medelvärdet av de resultat som under ett års tid uppmäts vid varje punkt.

(3) Med undantag av kadmium, bly, kvicksilver och nickel (nedan ”metaller”) uttrycks de miljökvalitetsnormer som fastställs i denna bilaga som totala koncentrationer i hela vattenprovet. Metallernas miljökvalitetsnorm hänför sig till upplöst koncentration, dvs. den upplösta fasen i ett vattenprov som erhållits genom filtrering genom ett 0,45 µm-filter eller motsvarande förbehandling. Vid utvärderingen av övervakningsresultaten i jämförelse med miljökvalitetsnormen får följande beaktas:

a) den naturliga bakgrundskoncentrationen för metaller och deras föreningar genom att till miljökvalitetsnormen addera en uppskattning av den naturliga bakgrundskoncentrationen i enlighet med tabellen nedan,

b) vattnets hårdhet, dess pH-värde eller andra parametrar för vattenkvalitet som påverkar en metalls biotillgänglighet.

Summan av uppskattningen av den naturliga bakgrundskoncentrationen och miljökvalitetsnormen. På platser där koncentrationerna av geologiska orsaker är höga får expertbedömningen avvika från bakgrundskoncentrationernas värden.

kadmium nickel bly kvicksilver
μg/l (vatten)bakgrund + AA MKN μg/l (vatten)bakgrund + AA MKN μg/l (vatten)bakgrund + AA MKN µg/kg (abborre/strömming)bakgrund + MKN
Sjöar
med låg humushalt(färgtal Pt mg/l < 30) 0,02 + 0,08 = 0,1(klass 1 och 2) 1 + 4 = 5 (13) 0,1 + 1,2 = 1,3 (13) 180 + 20 = 200
humösa(färgtal Pt mg/l30– 90) 0,02 + 0,08 = 0,1(klass 1 och 2) 1 + 4 = 5 (13) 0,2 + 1,2 = 1,4 (13) 200 + 20 = 220
med hög humushalt(färgtal Pt mg/l > 90) 0,02 + 0,08 = 0,1(klass 1 och 2) 1 + 4 = 5 (13) 0,7 + 1,2 = 1,9 (13) 230 + 20 = 250
Åar och älvar
momark och lerjordar(färgtal Pt mg/l < 90,avrinningsområdets myrareal -% 0,02 + 0,08 = 0,1(klass 1 och 2) 1 + 4 = 5 (13) 0,3 + 1,2 = 1,5 (13) 180 + 20 = 200
torvmark(färgtal Pt mg/l < 90,avrinningsområdets myrareal -% > 25) 0,02 + 0,08 = 0,1(klass 1 och 2) 1 + 4 = 5 (13) 0,5 + 1,2 = 1,7 (13) 230 + 20 = 250
Kustvatten/havsvatten 0,02 + 0,2 = 0,22 1 + 8,6 = 9,6 0,03 + 1,3 = 1,33 180 + 20 = 200

(4) Denna parameter är miljökvalitetsnormen uttryckt som maximal tillåten koncentration (MAC-MKN). Där parametern MAC-MKN anges som "ej tillämpligt" anses värdena på AA-MKN utgöra skydd mot kortvariga föroreningstoppar vid kontinuerliga utsläpp, eftersom de är avsevärt lägre än de värden som härletts utifrån akut toxicitet. Vid tillämpning av MAC-MKN får den uppmätta koncentrationen inte överskrida normens värde vid någon av övervakningspunkterna. Vid uppskattning får dock statistiska metoder, såsom percentilberäkning, användas för att säkerställa en godtagbar konfidensnivå och noggrannhet för bestämning av efterlevnaden av värdet på MAC-MKN.

(5) För den grupp av ämnen som utgörs av bromerade difenyletrar (nr 5) avser miljökvalitetsnormen summan av koncentrationerna för kongener med numren 28, 47, 99, 100, 153 och 154.

(6) För kadmium och dess föreningar (nr 6) varierar miljökvalitetsnormvärdet beroende på vattnets hårdhetsklass (klass 1: < 40 mg CaCO3/l, klass 2: 40 till < 50 mg CaCO3/l, klass 3: 50 till < 100 mg CaCO3/l, klass 4: 100 till < 200 mg CaCO 3/l och klass 5: ≥ 200 mg CaCO 3/l)

(7) Detta ämne är inte ett prioriterat ämne enligt ramdirektivet för vatten utan ett av de övriga förorenande ämnen för vilka MKN är lika med det värde som fastställts i den lagstiftning som gällde före den 13 januari 2009.

(8) Ingen indikativ parameter anges för denna grupp av ämnen. Den eller de indikativa parametrarna ska fastställas med analysmetoden.

(9) DDT total består av summan av isomererna 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan (CAS-nr 50-29-3, EU-nr 200-024-3); 1,1,1-triklor-2(o-klorfenyl)-2-(p-klorfenyl)etan (CAS-nr 789-02-6, EU-nr 212-332-5); 1,1-diklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etylen (CAS-nr 72-55-9, EU-nr 200-784-6); och 1,1-diklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan (CAS-nr 72-54-8, EU-nr 200-783-0).

(10) Det finns inte tillräcklig information för att fastställa en MAC-MKN för dessa ämnen.

(11) För den grupp farliga ämnen som består av polyaromatiska kolväten (PAH) (nr 28) avser miljökvalitetsnormen för biota koncentrationen av bens(a)pyren, på vars toxicitet de bygger. Bens(a)pyren kan ses som en markör för övriga PAH och bens(a)pyren behöver därför övervakas för jämförelse med miljökvalitetsnormen för biota.

(12) Miljökvalitetsnormen för biota avser fisk om inget annat anges. I inlandsytvattnen och kustvattnen mäts MKN för abborre och på öppet hav för strömming. För ämnena nr 15 (fluoranten) och 28 (polyaromatiska kolväten [PAH]) avser miljökvalitetsnormen för biota blötdjur. För bedömning av kemisk status är det inte lämpligt att övervaka fluoranten och PAH i fisk. För ämne nr 37 (dioxiner och dioxinlika föreningar) avser miljökvalitetsnormen för biota fisk, i linje med avsnitt 5.3 i bilagan till förordning (EU) nr 1259/2011 av den 2 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för dioxiner, dioxinlika PCB och icke dioxinlika PCB i livsmedel (EUT L 320, 3.12.2011, s. 18).

(13) Dessa miljökvalitetsnormer avser biotillgängliga koncentrationer av ämnena.

(14) PCDD: polyklorerade dibenso-p-dioxiner; PCDF: polyklorerade dibensofuraner; PCB-DL: dioxinlika polyklorerade bifenyler;

TEQ: toxiska ekvivalenter enligt WHO:s toxicitetsekvivalensfaktorer från 2005

(15) Nonylfenolens och nonylfenoletoxilaternas totala toxicitet får inte överskrida miljökvalitetsnormen. Den totala toxiciteten beräknas enligt formeln:

∑ (Cxx TEF), TEF = toxisk ekvivalentfaktor

C x = halt av respektive nonylfenolförening

toxisk ekvivalentfaktor (TEF)
nonylfenol 1
nonylfenolmono- och dietoxilater 0,5

(16) Inlandsytvatten omfattar floder och sjöar och därmed sammanhängande konstgjorda eller kraftigt modifierade vattenförekomster.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.