1088/2016

Helsingfors den 8 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Naturresursinstitutet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Naturresursinstitutet (715/2014) 1 § som följer:

1 §
Naturresursinstitutets uppgifter

Naturresursinstitutet har till uppgift att bedriva sådan vetenskaplig forskning och utveckling, överföring av kunskap och teknologi samt statistikframställning som gäller

1) jordbruk och livsmedelsekonomi,

2) utveckling av landsbygden,

3) skogsbruk,

4) fiskeri- och vilthushållning,

5) renhushållning,

6) andra näringar som grundar sig på förnybara naturresurser,

7) naturens rekreationsanvändning och vattenvårds- och havsvårdsförvaltning, om uppgiften inte åligger någon annan myndighet.

Naturresursinstitutet ska dessutom

1) producera information som gäller förhållandena och utvecklingen i produktionsmiljön för jordbruk, livsmedelsekonomi, skogsbruk och renhushållning, förhållandena och utvecklingen vad gäller djurs välbefinnande samt landsbygdens, skogresursernas, skogarnas, vilt- och fiskresursernas och inom sitt eget verksamhetsområde vattnens och havets utveckling och tillstånd,

2) producera information om konsekvenserna av de näringar som avses i 1 mom. och av annat utnyttjande av förnybara naturresurser och om begränsandet av klimatförändringen och anpassningen till den, om uppgiften inte åligger någon annan myndighet,

3) sörja för åtgärder som gäller de genetiska resursernas mångfald och hållbara användning inom jordbruk, livsmedelsekonomi, skogsbruk och fiskerihushållning,

4) följa förekomsten av främmande arter och producera information för bekämpningen av invasiva främmande arter, om uppgiften inte åligger någon annan myndighet,

5) sköta skogsträdsförädlingsverksamheten.

Naturresursinstitutet är det samordningsorgan som avses i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen. Naturresursinstitutet är också den kontaktpunkt som avses i artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 8 december 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.