1071/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1125/2010,

ändras 2 § 2 mom. och accistabell C och D i bilagan, sådana de lyder, 2 § 2 mom. i lag 1203/1995 och accistabell C och D i bilagan i lag 1497/2015, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1203/1995, ett nytt 3 mom. och till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1203/1995, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Som tobaksprodukt betraktas i denna lag även cigarrettpapper, andra produkter som innehåller tobak än de som nämns i 1 mom. samt vätska för elektroniska cigaretter.

7 §

Med vätska för elektroniska cigaretter avses sådan nikotinvätska och nikotinfri vätska för förångning som avses i 2 § i tobakslagen eller motsvarande lagstiftning för landskapet Åland.

8 §

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. bestäms accisen för vätska för elektroniska cigaretter som en accis per enhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Den som vid ikraftträdandet av denna lag tillverkar vätskor för elektroniska cigaretter ska inom en månad från ikraftträdandet ansöka om tillstånd för skatteupplag och tillstånd att verka som godkänd upplagshavare enligt punktskattelagen (182/2010).

En skattskyldig som till Tullen inom en månad från lagens ikraftträdande har lämnat in en ansökan enligt 2 mom. är berättigad att i enlighet med ansökan verka som godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare från och med den dag då ansökan lämnades in till dess att Tullen meddelat beslut om ansökan. Om de förutsättningar för beviljande av tillstånd som föreskrivs i punktskattelagen uppfylls beviljas tillståndet retroaktivt från och med lagens ikraftträdande.

RP 138/2016
FiUB 16/2016
RSv 172/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Bilaga

ACCISTABELL C
Tillämpas under tiden 1.1–30.6.2017
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procentav detaljhandels-pris
Cigaretter 1. 45,50/1000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 211,50/1000 st.
Cigarrer och cigariller 2. 33,0
Pip- och cigarettobak 3. 37,25/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 31,00/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 128,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
- nikotinhaltig 7. 0,30/ml
- nikotinfri 7A. 0,30/ml
ACCISTABELL D
Tillämpas från och med 1.7.2017
Produkt Produkt-grupp Euro/enhet Procentav detaljhandels-pris
Cigaretter 1. 49,50/1000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 223,00/1000 st.
Cigarrer och cigariller 2. 34,0
Pip- och cigarettobak 3. 41,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 33,50/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 135,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
- nikotinhaltig 7. 0,30/ml
- nikotinfri 7A. 0,30/ml

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.