1068/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i miljöskyddslagen (527/2014) 149 §,

ändras 145 § och

fogas till lagen en ny 211 a § som följer:

145 §
Luftvårdsplan

Om ett sådant gränsvärde för luftföroreningar som föreskrivs med stöd av 141 § överskrids eller om det riskerar att överskridas ska kommunen göra upp en luftvårdsplan på medellång eller lång sikt för hur gränsvärdet ska kunna underskridas och hur den tid då gränsvärdet överskrids ska kunna förkortas. En luftvårdsplan behöver inte göras upp om det är fråga om en sådan överskridning eller risk för överskridning av föreskrivna gränsvärden för inandningsbara partiklar (PM10) som avses i 148 §. Kommunen kan efter egen prövning göra upp en luftvårdsplan också för hur målvärdena för ozon ska uppnås.

Luftvårdsplanen ska innehålla information om hur luftkvaliteten försämrats samt om behövliga åtgärder för förbättrande av luftkvaliteten när det gäller trafiken och andra verksamheter som orsakar utsläpp. Vid behov ska planen även innehålla åtgärder för att skydda befolkningsgrupper som är känsliga för luftföroreningar. Närmare bestämmelser om innehållet i en luftvårdsplan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om fler än ett sådant gränsvärde för luftföroreningar som föreskrivs med stöd av 141 § överskrids eller riskerar att överskridas, ska kommunen vid behov göra upp en integrerad luftvårdsplan som omfattar alla berörda gränsvärden.

211 a §
Gränsöverskridande luftföroreningar

Om ett tröskelvärde för larm eller information, ett gränsvärde, ett målvärde eller ett långsiktigt mål i fråga om luftkvaliteten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa överskrids i Finland eller en annan medlemsstat i Europeiska unionen på grund av betydande gränsöverskridande luftföroreningar, iakttas det som i artikel 25 i direktivet föreskrivs om gränsöverskridande luftföroreningar. Miljöministeriet samarbetar med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater i Europeiska unionen och med Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 25.1—25.4 i direktivet. Miljöministeriet strävar efter att samarbeta med stater utanför Europeiska unionen i enlighet med artikel 25.5 i direktivet.

Miljöministeriet sörjer för att allmänheten i Finland informeras i enlighet med artikel 25.4 i direktivet. Den information som avses i artikel 25.4 i direktivet ska lämnas med hjälp av det allmänna datanätet.


Denna lag träder i kraft den 15 december 2016.

RP 173/2016
MiUB 14/2016
RSv 166/2016
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG (32008L0050); EUT L 152, 11.6.2008, s. 1

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.