1055/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 2 mom. 1 punkten och 38 § 1 mom. 6 punkten,

sådana de lyder, 4 § 2 mom. 1 punkten i lag 611/2014 och 38 § 1 mom. 6 punkten i lag 1198/2014, samt

fogas till 3 § 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1360/2010, 194/2011, 170/2014 och 611/2014, nya 5 a—5 c punkter, till 38 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 1198/2014 och 737/2016, nya 7 och 8 punkter och till lagen en ny 50 j § som följer:

3 §
Uppgifter

Dessutom ska Finansinspektionen


5 a) delta i upprättandet av en förteckning över de mest representativa tjänster som är knutna till ett betalkonto och över standardiserade begrepp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, nedan betalkontodirektivet, samt publicera den slutliga förteckningen med iakttagande av artikel 3 i det direktivet,

5 b) tillhandahålla en i kreditinstitutslagen (610/2014) avsedd webbplats för jämförelser av tjänsteleverantörernas priser på sina betaltjänster,

5 c) ge kommissionen information för utvärdering i enlighet med betalkontodirektivet med iakttagande av artikel 27 i det direktivet,


4 §
Tillsynsobjekt

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag

1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen,


38 §
Ordningsavgift

Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet


6) försummar eller bryter mot skyldigheten att betala EU:s stabiliseringsavgift enligt 4 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet eller mot skyldigheten att betala insättningsgarantiavgift enligt 5 kap. i den lagen,

7) försummar eller bryter mot skyldigheten att tillhandahålla en kontobytestjänst enligt 15 a kap. 1 § i kreditinstitutslagen eller 9 a § i lagen om betalningsinstitut eller den mottagande tjänsteleverantörens skyldigheter enligt 15 a kap. 3 §, den överförande tjänsteleverantörens skyldigheter enligt 15 a kap. 4 § eller den överförande tjänsteleverantörens skyldigheter enligt 15 a kap. 5 § i kreditinstitutslagen,

8) försummar eller bryter mot skyldigheten att tillhandahålla betalkonton med grundläggande funktioner enligt 15 kap. 6 §, skyldigheter i fråga om egenskaper hos betalkonton med grundläggande funktioner eller tillhandahållande av tjänster enligt 15 kap. 6 a § eller sådana skyldigheter vid uppsägning eller hävning av betalkonton med grundläggande funktioner som avses i 15 kap. 6 b § i kreditinstitutslagen.


50 j §
Verksamhet som myndighet enligt betalkontodirektivet

Finansinspektionen är den behöriga myndighet som avses i artikel 21 och den kontaktpunkt som avses i artikel 22 i betalkontodirektivet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Bestämmelser om ikraftträdandet av 3 § 3 mom. 5 a- och 5 b-punkten utfärdas dock genom förordning av statsrådet.

Bestämmelserna i 38 § 1 mom. 7 och 8 punkten får tillämpas på en gärning eller försummelse som har begåtts när sex månader har förflutit från ikraftträdandet av denna lag, eller därefter.

RP 123/2016
EkUB 23/2016
RSv 153/2016
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU (32014L0092); EUT L 257, 28.8.2014, s. 214

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.