1050/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016):

1 §
Ansökan om överlåtbar nyttjanderätt

Skriftliga ansökningar om överlåtbara nyttjanderätter för strömming, vassbuk och lax ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor inom den tid som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1) namn och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer för den kommersiella fiskare som är sökande samt uppgifter om sökandens kontaktperson och sökandens kontaktuppgifter,

2) vilka överlåtbara nyttjanderätter inom Finlands fiskekvot för strömming, vassbuk och lax sökanden ansöker om,

3) de registrerade fiskefartyg som används till havs och som ägs av sökanden samt sökandens ägarandel i dessa fartyg,

4) vid behov sökandens redogörelse för vilka av sökanden ägda fartygs fångst hör till sökanden och för vilken tid fångsten hör till sökanden,

5) uppgifter om bemyndigade personer enligt 31 § 3 punkten i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016, genomförandelagen).

Om man i samband med ett fiskefartygsköp har kommit överens om att den fångst som fåtts med fartyget under referensperioden 2011–2015 eller år 2016 övergår som i 13 § i genomförandelagen avsedd fångsthistorik till fiskefartygets nya ägare, ska fångsten i fråga inte räknas med i fångsten för det företag eller den yrkesutövare som har sålt fartyget. Övergången av fångsthistoriken till den nya ägaren ska visas genom ett köpebrev eller annat av båda parterna undertecknat dokument som bifogas ansökan.

En innehavare av fångsthistorik kan genom ett dokument som denne undertecknat och som bifogas ansökan meddela att denne överför hela eller en del av fångsthistoriken för ett fiskefartyg som denne äger till en kommersiell fiskare som äger ett fartyg som är registrerat för kommersiellt fiske i havsområdet, med beaktande av de begränsningar av andelen nyttjanderätter som avses i 14 § i genomförandelagen.

2 §
Fördelning av överlåtbara nyttjanderätter

Ett beslut om fördelning av överlåtbara nyttjanderätter enligt 12 § i genomförandelagen ska innehålla följande uppgifter:

1) sökandens namn och kontaktuppgifter,

2) de överlåtbara nyttjanderätter av Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax som beviljats sökanden, uttryckt i promille med tre decimalers noggrannhet, samt nyttjanderätternas giltighetstider och beräknandet av dem utifrån fångstuppgifterna för strömming, vassbuk eller lax i enlighet med 12 och 13 § i genomförandelagen,

3) de överlåtbara nyttjanderätterna i fråga om Finlands strömmingskvoter fördelade separat på överlåtbara nyttjanderätter för trålfiske och överlåtbara nyttjanderätter för fiske med ryssja,

4) skyldigheterna för innehavaren av överlåtbara nyttjanderätter och specialvillkor förbundna med dem.

3 §
Ansökan om överföring av en överlåtbar nyttjanderätt

En innehavare av en överlåtbar nyttjanderätt kan ansöka om överföring av nyttjanderätten tillsammans med mottagaren av överföringen via fiskekvotsregistrets i 30 § i genomförandelagen avsedda elektroniska tjänst eller skriftligt hos närings-, trafik- och miljöcentralen. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1) namn och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer för den innehavare av en överlåtbar nyttjanderätt vars nyttjanderätt föreslås bli överförd,

2) storleken på den överlåtbara nyttjanderätt som föreslås bli överförd, uttryckt i promille av Finlands fiskekvot som fördelats enligt 12 § i genomförandelagen, med tre decimalers noggrannhet, samt uppgift om vilken av Finlands fiskekvoter överföringen gäller; för strömmingens del ska det dessutom anges om det är fråga om en överlåtbar nyttjanderätt för trålfiske eller en överlåtbar nyttjanderätt för fiske med ryssja,

3) vid överföring av en överlåtbar nyttjanderätt för laxfiske uppgift om var innehavaren och mottagaren av överföringen har sin hemvist och uppgift om huruvida mottagaren av överföringen är registrerad som kommersiell fiskare i grupp I enligt 88 § i lagen om fiske (379/2015),

4) namn och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer för den kommersiella fiskare som föreslås ta emot den överlåtbara nyttjanderätten, samt uppgifter om kontaktperson, kontaktuppgifter och uppgifter om fiskefartyg som den kommersiella fiskaren äger.

Om innehavaren av den överlåtbara nyttjanderätten och den kommersiella fiskare till vilken nyttjanderätten ska överföras vill försäkra sig om att överföringen hinner behandlas av närings-, trafik- och miljöcentralen som en del av det beslut som avses i 8 § om aktörsspecifika fiskekvoter för det följande kalenderåret, ska de lämna in ansökan om överföringen till närings-, trafik- och miljöcentralen före utgången av september månad det innevarande året.

4 §
Ansökan om icke-överlåtbar nyttjanderätt

Närings-, trafik- och miljöcentralen bestämmer årligen en tidsfrist inom vilken sådana i grupp I enligt 88 § i lagen om fiske registrerade fiskare som börjar bedriva kommersiellt fiske ska lämna in skriftliga ansökningar om icke-överlåtbara nyttjanderätter för strömming och lax. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1) namn och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer för den kommersiella fiskare som är sökande samt uppgifter om sökandens kontaktperson och sökandens kontaktuppgifter,

2) vilka icke-överlåtbara nyttjanderätter inom Finlands fiskekvot som sökanden ansöker om,

3) hur stor icke-överlåtbar nyttjanderätt sökanden ansöker om, uttryckt i promille med tre decimalers noggrannhet,

4) hur lång giltighetstid som söks för den icke-överlåtbara nyttjanderätten,

5) vid behov sökandens ytterligare uppgifter om inledandet av det kommersiella fiske som avses i 88 § i lagen om fiske,

6) uppgifter om bemyndigade personer enligt 31 § 3 punkten i genomförandelagen.

5 §
Fördelning av icke-överlåtbara nyttjanderätter

Ett beslut om icke-överlåtbara nyttjanderätter enligt 17 § i genomförandelagen ska innehålla följande uppgifter:

1) sökandens namn och kontaktuppgifter,

2) de icke-överlåtbara nyttjanderätter av Finlands fiskekvoter för strömming och lax som beviljats sökanden, uttryckt i promille med tre decimalers noggrannhet, samt nyttjanderätternas giltighetstid,

3) skyldigheterna för innehavaren av icke-överlåtbara nyttjanderätter och specialvillkor förbundna med dem.

6 §
Särskilda fiskekvoter

För de kommersiella fiskare som inte innehar överlåtbara eller icke-överlåtbara nyttjanderätter eller aktörsspecifika fiskekvoter inom Finlands ifrågavarande fiskekvot för strömming, vassbuk eller lax reserveras av Finlands fiskekvoter sådana särskilda fiskekvoter som avses i 18 § i genomförandelagen enligt följande:

1) för fiske med nät efter strömming och sådant småskaligt ryssjefiske efter strömming som avses i 13 § samt för bifångster av strömming i kommersiellt fiske efter andra fiskarter än strömming eller vassbuk en särskild fiskekvot på 500 ton av strömmingskvoten för Finska viken och centrala Östersjön, samt en särskild fiskekvot på 700 ton av strömmingskvoten för Bottniska viken,

2) för fiske med nät och ryssja efter vassbuk samt för bifångster av vassbuk i kommersiellt fiske efter andra fiskarter än strömming eller vassbuk en särskild fiskekvot på 50 ton av vassbukskvoten,

3) för fångster av lax vid fiske efter andra fiskarter en särskild fiskekvot på 300 laxar av laxkvoten för centrala Östersjön och Bottniska viken samt en särskild fiskekvot på 150 laxar av laxkvoten för Finska viken.

7 §
Ansökan om aktörsspecifika fiskekvoter

Närings-, trafik- och miljöcentralen bestämmer årligen en tid inom vilken innehavare av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter ska lämna in ansökningar om aktörsspecifika fiskekvoter. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1) namn och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer för den kommersiella fiskare som är sökande samt uppgifter om sökandens kontaktperson och sökandens kontaktuppgifter,

2) vilka aktörsspecifika fiskekvoter inom Finlands fiskekvot för strömming, vassbuk eller lax som sökanden ansöker om,

3) vid behov uppgift om att sökanden i enlighet med 23 § 1 mom. i genomförandelagen avstår från sin på överlåtbar eller icke-överlåtbar nyttjanderätt baserade aktörsspecifika fiskekvot för det följande kalenderåret, eller del av den uttryckt i procentandel som avstås,

4) huruvida sökanden är villig att ta emot aktörsspecifika fiskekvoter som frigörs av andra till följd av avstående enligt 3 punkten eller försummelse att betala bruksavgift enligt 27 § 5 mom. i genomförandelagen, och vid behov maximimängden för mottagningsberedskapen i ton eller antal fiskar,

5) uppgifter om bemyndigade personer enligt 31 § 3 punkten i genomförandelagen.

8 §
Fördelning av aktörsspecifika fiskekvoter

Ett beslut om det följande kalenderårets aktörsspecifika fiskekvoter och temporära aktörsspecifika fiskekvoter enligt 20 § i genomförandelagen ska innehålla följande uppgifter:

1) sökandens namn och kontaktuppgifter,

2) storlekarna på Finlands fiskekvoter, de i 19 § 1 mom. i genomförandelagen avsedda kvotmängder som överförts till landskapet Åland och de i 6 § i denna förordning avsedda särskilda fiskekvoter som hänför sig till de av Finlands fiskekvoter från vilka sökanden ansökt om aktörsspecifik fiskekvot,

3) de icke-överlåtbara nyttjanderätter som sökanden innehar, uttryckta i promille av Finlands fiskekvoter, med tre decimalers noggrannhet, samt de aktörsspecifika fiskekvoter som har fördelats enligt dem, uttryckta i kilogram eller antal laxar,

4) den sammanlagda mängden sådana aktörsspecifika fiskekvoter som fördelats utifrån icke-överlåtbara nyttjanderätter som hänför sig till de av Finlands fiskekvoter från vilka sökanden ansökt om aktörsspecifika fiskekvoter,

5) enligt 2 och 4 punkten beräknade storlekar beträffande de av Finlands fiskekvoter utifrån vilka sökandens aktörsspecifika fiskekvot fördelas,

6) de överlåtbara nyttjanderätter som sökanden innehar, uttryckta i promille av Finlands fiskekvoter, med tre decimalers noggrannhet, samt de aktörsspecifika fiskekvoter som har fördelats enligt dem, uttryckt i kilogram eller antal laxar,

7) den sammanlagda mängden aktörsspecifika fiskekvoter som man avstått från enligt 23 § i genomförandelagen samt den sammanlagda mängden aktörsspecifika fiskekvoter som återgått till staten till följd av försummelse att betala bruksavgift enligt 27 § 5 mom. i den lagen beträffande de av Finlands fiskekvoter från vilka sökanden ansökt om aktörsspecifika fiskekvoter,

8) storleken på de aktörsspecifika fiskekvoter som fördelas enligt 7 punkten samt de som fördelningsgrund fungerande andelarna av avstådda och till staten återgångna aktörsspecifika fiskekvoter,

9) en redogörelse för de förändringar som eventuellt görs i beslutet om aktörsspecifik fiskekvot,

10) skyldigheterna för innehavaren av aktörsspecifika fiskekvoter och vid behov specialvillkor förbundna med dem,

11) vid behov uppgift om möjligheten enligt ett beslut av jord- och skogsbruksministeriet enligt 24 § 2 mom. i genomförandelagen att i fråga om fångsten av sådana arter som fås som bifångst dra av högst nio procent från fiskekvoten för målarten,

12) den årliga bruksavgift som innehavaren av aktörsspecifik fiskekvot ska betala utifrån den i 12 § avsedda ton- eller fiskvisa bruksavgiftens storlek, och som bestäms utifrån storleken på de aktörsspecifika fiskekvoterna enligt 3, 6 och 8 punkten, samt bruksavgiftens förfallodag.

9 §
Ändring av aktörsspecifika fiskekvoter

Beslut som avses i 20 § 4 mom. i genomförandelagen ska utöver de uppgifter som avses i 8 § innehålla följande uppgifter:

1) storleken på Finlands fiskekvot efter sådana i 20 § 4 mom. i genomförandelagen avsedda överföringar eller avdrag från föregående kalenderår som gjorts genom en förordning av Europeiska kommissionen beträffande de av Finlands fiskekvoter från vilka sökanden ansökt om aktörsspecifika fiskekvoter,

2) storleken på de aktörsspecifika fiskekvoter som innehavaren av aktörsspecifik fiskekvot har med beaktande av i 1 punkten avsedda tillägg eller avdrag som följer av en förordning av Europeiska kommissionen och de aktörsspecifika fiskekvoter som fördelats enligt 8 § 3, 6 och 8 punkten samt sådana ändringar som avses i genomförandelagens 20 § 3 mom.

10 §
Överföring av aktörsspecifika fiskekvoter

En innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot kan ansöka om överföring av den aktörsspecifika fiskekvoten via fiskekvotsregistrets i 30 § i genomförandelagen avsedda elektroniska tjänst. Om mottagaren av överföringen är antecknad i fiskekvotsregistret, kan mottagaren för sin del godkänna innehavarens ansökan om överföring i fiskekvotsregistrets elektroniska tjänst. Ansökan kan också göras skriftligt så att innehavaren av den aktörsspecifika fiskekvoten och mottagaren av överföringen lämnar in en gemensam ansökan till närings-, trafik- och miljöcentralen. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1) namn och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer för den innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot vars aktörsspecifika fiskekvot överförs samt motsvarande uppgifter om mottagaren av överföringen,

2) vid överföring av aktörsspecifik fiskekvot för laxfiske uppgift om var innehavaren och mottagaren av överföringen har sin hemvist och uppgift om huruvida mottagaren av överföringen är registrerad som kommersiell fiskare i grupp I enligt 88 § i lagen om fiske,

3) storleken av den aktörsspecifika fiskekvot som överförs i kilogram strömming eller vassbuk eller antal laxar.

11 §
Förfarandet vid överskridning av en aktörsspecifik fiskekvot

Innehavaren av aktörsspecifik fiskekvot ansvarar för uppföljningen av hur den aktörsspecifika fiskekvoten fylls.

Det meddelande som avses i 29 § 5 mom. i genomförandelagen ska lämnas via fiskekvotsregistrets elektroniska tjänst eller sändas till en e-postadress som godkänts av närings-, trafik- och miljöcentralen eller med brev. Meddelandet ska innehålla följande uppgifter:

1) namn och kontaktuppgifter för den som lämnar meddelandet,

2) namn och kontaktuppgifter för innehavaren av den aktörsspecifika fiskekvot som överskridits, samt för strömmingens del om det är fråga om en ryssjekvot eller en trålkvot och för laxens del innehavarens hemvist, samt överskridningens storlek i kilogram eller antal laxar,

3) tidpunkten för den landning som lett till överskridningen,

4) de i 2 punkten avsedda uppgifterna om den aktörsspecifika fiskekvot från vilken överföringen till den överskridna aktörsspecifika fiskekvoten görs samt storleken på överföringen i kilogram eller antal laxar.

Närings-, trafik- och miljöcentralen granskar riktigheten av de uppgifter som lämnats i meddelandet enligt 2 mom. och tidpunkten för meddelandets mottagande. Om uppgifterna i meddelandet är korrekta, innehavaren av den fiskekvot som avses i 2 mom. 4 punkten för sin del bekräftar överföringen, överföringen räcker till för att täcka överskridningen av den aktörsspecifika fiskekvoten och det från tidpunkten för den landning som ledde till överskridningen till mottagandet av meddelandet inte förlöpte mer än 72 timmar, antecknar närings-, trafik- och miljöcentralen överföringen i fiskekvotsregistret utan att vidta sådana åtgärder som föreskrivs i 29 § 3 och 4 mom. i genomförandelagen.

12 §
Bruksavgiften för en aktörsspecifik fiskekvot

Bruksavgiften för en aktörsspecifik fiskekvot per kalenderår uppgår vid fiske av strömming och vassbuk till 1,30 euro per ton, och vid laxfiske till 0,20 euro per lax.

13 §
Småskaligt ryssjefiske efter strömming

En kommersiell fiskare får utan en aktörsspecifik fiskekvot för ryssjefiske efter strömming fiska högst 2 000 kilogram strömming per år med ryssja. Denna fångst registreras i de särskilda fiskekvoter för strömming som avses i 6 §.

14 §
Förfarandet i fråga om fångst som fås som bifångst i trålfiske

Om innehavarens aktörsspecifika fiskekvot för strömming eller aktörsspecifika fiskekvot för vassbuk fyllts, får innehavaren fortsätta trålfisket efter målarten tills fångsten av en art som fås som bifångst utgör högst nio procent av innehavarens aktörsspecifika fiskekvot för målarten, om detta har tillåtits i närings-, trafik- och miljöcentralens i 8 eller 9 § avsedda beslut om den aktörsspecifika fiskekvoten.

Trålfiske som avses i 1 mom. ska om möjligt bedrivas så att målartens fångstandel för varje tråldrag är minst hälften av den sammanlagda fångsten av målarten och den art som fås som bifångst.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 december 2016.

Helsingfors den 9 december 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Fiskeriråd
Risto Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.