1042/2016

Helsingfors den 7 december 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (834/2014) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) livsmedlets överlåtelseplats den anmälda livsmedelslokal som avses i 13 § 1 mom. i livsmedelslagen (23/2006),

2) livsmedel som inte är färdigförpackat ett livsmedel som i oförändrat skick tillhandahålls slutkonsumenten och som konsumenten själv förpackar, som förpackas på konsumentens begäran på livsmedlets överlåtelseplats, som har färdigförpackats på livsmedlets överlåtelseplats för direkt försäljning eller som serveras på livsmedlets överlåtelseplats där det är avsett att förtäras av slutkonsumenten,

3) direkt försäljning försäljning av livsmedel där livsmedlet har färdigförpackats på livsmedlets överlåtelseplats för att påskynda och underlätta försäljningen,

4) livsmedelsparti ett antal försäljningsenheter av ett livsmedel som har tillverkats, beretts eller förpackats under praktiskt taget samma förhållanden, och

5) salt det saltekvivalenta innehåll som beräknas med formeln salt = natrium x 2,5.


Denna förordning träder i kraft den 13 december 2016.

Helsingfors den 7 december 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.