1039/2016

Helsingfors den 28 november 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 114 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), 111 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006), 99 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) och 94 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006):

1 §
Ålderspension och efterlevandepension

Engångsbeloppet av ålderspension beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en i tabellen i 2 mom. angiven koefficient som motsvarar pensionstagarens ålder.

Koefficienter för beräkning av engångsbelopp av ålderspension och efterlevandepension

Ålder Koefficient Ålder Koefficient Ålder Koefficient
17 eller under 38,97 40 31,14 63 19,41
18 38,70 41 30,71 64 18,87
19 38,44 42 30,25 65 18,27
20 38,15 43 29,83 66 17,67
21 37,86 44 29,38 67 17,12
22 37,59 45 28,90 68 16,52
23 37,28 46 28,45 69 15,92
24 36,97 47 27,97 70 15,34
25 36,67 48 27,47 71 14,71
26 36,35 49 27,01 72 14,06
27 36,01 50 26,50 73 13,48
28 35,70 51 25,97 74 12,84
29 35,35 52 25,49 75 12,23
30 34,99 53 24,95 76 11,67
31 34,66 54 24,42 77 11,04
32 34,29 55 23,92 78 10,44
33 33,90 56 23,36 79 9,90
34 33,56 57 22,80 80 9,31
35 33,16 58 22,28 81 8,75
36 32,76 59 21,70 82 8,24
37 32,38 60 21,13 83 7,71
38 31,97 61 20,61 84 7,18
39 31,54 62 20,01 85 eller över 6,74
2 §
Invalidpension och framtida ålderspension

Engångsbeloppet av invalidpension och den framtida ålderspension som betalas i samband med den beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en i tabellen i 2 mom. angiven koefficient för invalidpension och framtida ålderspension som motsvarar pensionstagarens ålder. Engångsbeloppet av rehabiliteringsstödet beräknas genom att pensionstagarens årliga pension multipliceras med en i tabellen i 3 mom. angiven koefficient som motsvarar rehabiliteringsstödets varaktighet.

Koefficienter för engångsbelopp av invalidpension och framtida ålderspension

Ålder Koefficient förinvalidpension ochframtida ålderspension Ålder Koefficient förinvalidpension och framtida ålderspension
17 26,77 41 26,93
18 26,91 42 26,74
19 27,06 43 26,59
20 27,18 44 26,41
21 27,28 45 26,18
22 27,40 46 25,98
23 27,47 47 25,73
24 27,54 48 25,45
25 27,62 49 25,21
26 27,67 50 24,90
27 27,70 51 24,57
28 27,75 52 24,27
29 27,75 53 23,91
30 27,75 54 23,53
31 27,76 55 23,18
32 27,73 56 22,76
33 27,68 57 22,32
34 27,66 58 21,91
35 27,58 59 21,43
36 27,50 60 20,94
37 27,43 61 20,49
38 27,32 62 19,94
39 27,19 63 19,39
40 27,08 64 18,87

Koefficienter för engångsbelopp av rehabiliteringsstöd

Varaktighet i år Koefficient för rehabiliteringsstöd
0 0,00
1 0,98
2 1,92
3 2,82
4 3,68
5 4,51
6 5,30
7 6,06
8 6,80
9 7,50
10 8,17
3 §
Familjepension

Engångsbeloppet av familjepension fastställs genom att den pension som tas till grund för engångsbeloppet beräknas separat för varje förmånstagare och genom att dessa pensioner därefter omvandlas till engångsbelopp. Engångsbeloppet av familjepensionen utgörs av det sammanlagda beloppet av de på så sätt beräknade engångsbeloppen.

Den pension som tas till grund för engångsbeloppet till förmånstagaren fås genom att personens årliga familjepension multipliceras med en koefficient som framgår av tabellen i detta moment och som är beroende av antalet barn som är förmånstagare.

Antal barn som får pension Koefficient för efterlevande make och tidigare make Koefficient för barn
0 1,00
1 1,00 1,00
2 1,15 1,02
3 1,77 1,06
4 eller flera 2,53 1,13

Den pension som tas till grund för engångsbeloppet omvandlas till ett engångsbelopp genom att den multipliceras med en koefficient som motsvarar pensionstagarens ålder. Som koefficient för en efterlevande make eller förmånslåtarens tidigare make används den koefficient som anges i tabellen i 1 § 2 mom. De koefficienter för engångsbelopp som motsvarar barnets ålder är

Barnets ålder Koefficient när pensionens slutålder är
18 år 21 år 24 år
0 15,14 17,18 19,10
1 14,43 16,51 18,47
2 13,71 15,83 17,83
3 12,98 15,14 17,18
4 12,23 14,43 16,51
5 11,46 13,71 15,83
6 10,68 12,98 15,14
7 9,88 12,23 14,43
8 9,07 11,46 13,71
9 8,24 10,68 12,98
10 7,40 9,88 12,23
11 6,54 9,07 11,46
12 5,66 8,24 10,68
13 4,76 7,40 9,88
14 3,85 6,54 9,07
15 2,91 5,66 8,24
16 1,96 4,76 7,40
17 0,99 3,85 6,54
18 0,00 2,91 5,66
19 1,96 4,76
20 0,99 3,85
21 0,00 2,91
22 1,96
23 0,99
24 0,00
4 §
Beaktande av ålder, årlig pension och tidpunkten för engångsbelopp

Som i denna förordning avsedd ålder för pensionstagare eller pensionstagares barn betraktas pensionstagarens eller barnets ålder vid den tidpunkt som engångsbeloppet hänför sig till. Den årliga pensionen beräknas genom att den månadspension som betalas ut vid samma tidpunkt multipliceras med talet 12.

Engångsbeloppet skall bestämmas för en tidpunkt som följer efter beslutet för sådan betalning.

5 §
Avrundning av ålder och fastställande av koefficienter

Vid tillämpningen av denna förordning beräknas tidsperioderna samt åldern för pensionstagaren och pensionstagarens barn med en månads noggrannhet så att de dagar som överstiger hela månader inte beaktas. Koefficienterna fastställs utifrån tabellerna i 1—3 § med en hundradels noggrannhet genom lineär interpolation.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner (1412/2006).

På engångsbelopp som hänför sig till en tidpunkt före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 28 november 2016

Social- och hälsovårsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.