1031/2016

Helsingfors den 1 december 2016

Statsrådets förordning om krav på yrkesmässiga kvalifikationer för kreditgivare och kreditförmedlare i fråga om konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016), 9 § 2 mom. i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016) samt 15 kap. 12 a § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014), av dem 15 kap. 12 a § 1 mom. i kreditinstitutslagen sådant det lyder i lag 854/2016, som följer:

1 §
Krav på yrkesmässiga kvalifikationer för förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom

En anmälare som avses i 6 § 1 mom. i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016) ska, med tanke på verksamhetens art och omfattning, ha tillräcklig kompetens i fråga om krediter och andra tjänster som förmedlas, finansiering, ekonomi samt vid behov för bedömning av konsumenternas kreditvärdighet. Anmälaren ska dessutom ha behövlig kunskap om följande:

1) konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och de kompletterande tjänster som sedvanligt erbjuds i samband med krediterna,

2) konsumentskyddslagstiftning och annan lagstiftning som gäller i punkt 1 avsedda krediter och andra tjänster,

3) den process som gäller köp av bostadsegendom,

4) fastställande av värdet på bostadsegendom eller annan egendom som ges som säkerhet för krediter,

5) de register som gäller fastigheter,

6) kredit- och bostadsmarknaden i Finland,

7) etiska normer för affärsverksamhet,

8) processen för bedömning av konsumenternas kreditvärdighet.

Den kompetens och kunskap som krävs ska visas med en lämplig examen eller lärograd och med arbetserfarenhet samt uppdateras.

Om anmälaren är en juridisk person, gäller bestämmelserna i 1 och 2 mom. dess högsta ledning.

2 §
Krav på yrkesmässiga kvalifikationer för personalen hos kreditgivare och förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom

Personalen hos förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och personalen hos kreditgivare som beviljar sådana krediter ska ha sådan i 1 § 1 mom. avsedd kompetens och kunskap som behövs med beaktande av personens uppgift inom kreditgivningen, kreditförmedlingen eller tillhandahållandet av rådgivningstjänster. Kompetensen och kunskapen ska visas med en lämplig examen, lärograd, utbildning eller ett kompetenstest och eventuell arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter samt uppdateras.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Den kunskap och kompetens som avses i förordningens 2 § får fram till den 21 mars 2019 även visas enbart med adekvat arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser
bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010; EUT L 60, 28.2.2014, s. 34

Helsingfors den 1 december 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Lagstiftningsråd
Katri Kummoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.