1014/2016

Helsingfors den 24 november 2016

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 1 § i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1397/2010) ett nytt 4 mom. som följer:

1 §
Godkännande av ett kraftverk för systemet med inmatningspris

Utöver vad som föreskrivs i 1–3 mom. kan för systemet med inmatningspris dock godkännas endast vindkraftverk som anslutits till elnätet, när ansökan om godkännande för systemet med inmatningspris lämnas in och ansökan åtföljs av tillförlitlig utredning om en sammanhängande och oavbruten tidtabell för byggandet av vindturbiner. Ett vindkraftverk anses ha blivit anslutet till elnätet om

1) kraftcentralen har tagits i drift i enlighet med 5 kap. 16 och 17 § i elsäkerhetslagen (410/1996) och den är spänningsförande från anslutningspunkten till åtminstone huvudtransformatorn, som också den är spänningsförande, eller, om ingen egen kraftcentral planeras bli byggd för vindkraftverket, det egentliga avtalet om anslutning av vindkraftverket till elnätet har ingåtts och datumet för inkoppling i nätet entydigt kan verifieras, och

2) åtminstone en vindturbin har uppförts och anslutits till elnätet senast inom två månader från det att ansökan lämnats in och att förbindelsen mellan vindturbinen och elnätet är spänningsförande.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2016.

Helsingfors den 24 november 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.