1008/2016

Helsingfors den 17 november 2016

Statsrådets förordning om kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Kommissionen

Det samordningsorgan som avses i artikel 10 i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (FördrS 53/2015), nedan Istanbulkonventionen, är kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

2 §
Kommissionens uppgifter

Kommissionen ska

1) svara för samordningen, bevakningen och konsekvensbedömningen av de åtgärder som krävs för genomförande av Istanbulkonventionen samt utarbeta en plan för genomförande av konventionen som ska godkännas av statsrådet,

2) samordna den insamling av uppgifter som avses i artikel 11 i Istanbulkonventionen samt analysera och lämna informationen om resultaten,

3) kommunicera med de organ i andra länder som har inrättats med stöd av artikel 10 i Istanbulkonventionen,

4) utföra övriga uppgifter som statsrådet tilldelar den.

3 §
Kommissionens sammansättning

Kommissionen har en ordförande, en vice ordförande och högst 16 andra medlemmar som var och en har en personlig ersättare. Statsrådet bestämmer kommissionens sammansättning för fyra år i sänder.

I kommissionen ska finnas representanter för åtminstone utrikesministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Institutet för hälsa och välfärd samt kommunalförvaltningen.

Om ordföranden, vice ordföranden eller någon annan medlem eller ersättare avgår under mandattiden, utser social- och hälsovårdsministeriet en ny medlem i den avgåendes ställe för den återstående mandattiden.

Kommissionen kan kalla permanenta sakkunniga.

4 §
Ordnande av verksamheten

Kommissionen kan inom sig tillsätta sektioner. Vid tillsättande av en sektion bestämmer kommissionen vilket delområde och vilka därtill hörande uppgifter sektionen kan behandla på kommissionens vägnar. En sektion kan ha också medlemmar som inte hör till kommissionen och som social- och hälsovårdsministeriet på förslag av kommissionen utser för högst rådets mandattid.

Kommissionen kan inom sig tillsätta ett arbetsutskott som bereder de ärenden som ska avgöras vid kommissionens möten. Arbetsutskottet kan i brådskande fall behandla ett enskilt ärende på kommissionens vägnar.

Kommissionen kan för utredande av en enskild fråga inom sitt ansvarsområde tillsätta en arbetsgrupp, som kan ha medlemmar som inte hör till kommissionen.

5 §
Beslutsfattande

Kommissionen, sektionen och arbetsutskottet är beslutföra när deras ordförande eller vice ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Om det förekommer avvikande åsikter när ett beslut fattas, avgörs ärendet med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som ordföranden har biträtt.

6 §
Sekreterare

Kommissionen ska ha minst en sekreterare som social- och hälsovårdsministeriet har förordnat till uppgiften.

7 §
Arbetsordning

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer en arbetsordning för kommissionen på kommissionens förslag.

I arbetsordningen bestäms närmare om kommissionens verksamhet och om tillsättande av sektioner, ett arbetsutskott och arbetsgrupper samt om deras sammansättning och verksamhet. Dessutom bestäms det i arbetsordningen om de uppgifter som kommissionens ordförande och sekreterare har.

8 §
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Kommissionen upprättar för sig en årlig verksamhetsplan som social- och hälsovårdsministeriet godkänner.

Kommissionen lämnar årligen en berättelse om sin verksamhet till statsrådet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 17 november 2016

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Jurist
Laura Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.