982/2016

Helsingfors den 17 november 2016

Statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till mjölkproducenter 2016

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 25 a § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), sådan paragrafen lyder i lag 1364/2014:

1 §
Extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till mjölkproducenter

Mjölkproducenter som till ett mejeri i januari 2017 levererade komjölk som köpts och godkänts för att marknadsföras, och som mellan den 1 januari och den 31 maj 2017 (minskningsperiod) producerade minst 3 procent mindre komjölk än mellan den 1 januari och den 31 maj 2016 (referensperiod), kan med stöd av artikel 1.1 tredje stycket led a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1613 om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter och jordbrukare inom andra djurhållningssektorer, nedan kommissionens förordning, beviljas extraordinärt anpassningsstöd som avses i artikel 1 i kommissionens förordning och ytterligare stöd som avses i artikel 2 i samma förordning. Mjölkproducenter kan inom ramen för statsbudgeten för 2017 betalas högst 7 521 715 euro i extraordinärt anpassningsstöd. Mjölkproducenter kan inom ramen för statsbudgeten för 2016 betalas högst 7,5 miljoner euro i ytterligare stöd.

Sökande kan beviljas extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd för en minskning av mjölkproduktionen med högst 30 procent i förhållande till den totala mängd komjölk som sökanden producerat under referensperioden och som köpts och godkänts för att marknadsföras. I extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd kan betalas högst 30 cent per liter för en sådan litermängd som motsvarar skillnaden mellan den mjölkkvantitet som under referensperioden registrerats i mjölkregistret och som köpts och godkänts för att marknadsföras, och den mjölkkvantitet som under minskningsperioden registrerats i mjölkregistret och som köpts och godkänts för att marknadsföras. Med mjölkregister avses ett informationssystem som förvaltas av Landsbygdsverket och som innehåller uppdaterade uppgifter om de mjölkkvantiteter som producenterna har producerat.

2 §
Stödenhetskoefficient

Extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd kan beviljas för högst den andel liter som berättigar till stöd multiplicerad med stödenhetskoefficienten. Stödenhetskoefficienten är 1,00.

Extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd kan beviljas för minskning av produktionen av komjölk med högst 50 miljoner liter. Om minskningen av komjölksproduktionen, som räknas ut på basis av de godtagbara ansökningarna, överstiger nämnda maximikvantitet, minskas stödenhetskoefficienten i motsvarande grad som maximikvantiteten överskridits.

3 §
Överföring av besittningen av hela gårdsbruksenheten

Om besittningen av hela gårdsbruksenheten har överförts senast den 31 maj 2017, kan stödet beviljas den övertagande parten.

4 §
Beviljande av stöd

Kommunen beslutar om beviljande av extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd.

5 §
Beaktande av Europeiska kommissionens beslut

Extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd beviljas om inte något annat följer av Europeiska kommissionens beslut om dessa stöd.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017, eller om riksdagen godkänner statsbudgeten för 2017 senare än nämnda tidpunkt, från den tidpunkt då statsbudgeten godkänns.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1613 (32016R1613); EUT L 242, 9.9.2016, s. 10

Helsingfors den 17 november 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.