958/2016

Helsingfors den 10 november 2016

Statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) PCB

a) polyklorerade bifenyler,

b) polyklorerade terfenyler,

c) monometyltetraklordifenylmetan, monometyldiklordifenylmetan och monometyldibromdifenylmetan,

d) en blandning av ämnen där den totala halten av de i a–c punkten nämnda ämnena överstiger 0,005 viktprocent,

2) PCB-utrustning transformatorer, kondensatorer, behållare eller andra anordningar och annan utrustning

a) som innehåller PCB,

b) som har innehållit PCB och inte har dekontaminerats,

c) som kan misstänkas innehålla PCB, om det inte utifrån bestämmandet av utrustningens PCB-halt eller med hänsyn till de omständigheter som hänför sig till användningen av utrustningen eller andra omständigheter finns skäl för en annan bedömning,

3) PCB-avfall PCB, PCB-utrustning och andra föremål och ämnen som innehåller PCB och som är avfall enligt 5 § i avfallslagen (646/2011).

2 §
Begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning

Bestämmelser om begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av PCB och av preparat, föremål och varor som innehåller PCB finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (POP-förordningen) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

Det är också förbjudet att använda sådana transformatorer samt sådana kondensatorer på minst 1 kvar som innehåller PCB samt sådan annan PCB-utrustning som innehåller mer än fem kubikdecimeter PCB vilkas användning inte har förbjudits med stöd av de rättsakter som nämns i 1 mom.

3 §
Utredning av PCB-halt och mängden PCB

För att iaktta denna förordning ska innehavaren av en utrustning utreda PCB-halten och mängden PCB i den utrustning som han eller hon innehar, om det finns anledning att misstänka att det är fråga om utrustning som innehåller mer än fem kubikdecimeter PCB.

För att fullgöra sin skyldighet enligt 12 § 2 mom. i avfallslagen att känna till avfallet och lämna information om det ska avfallsinnehavaren vid behov utreda PCB-halten och mängden PCB i avfallet.

Bestämmelser om de metoder som tillämpas vid bestämmande av PCB-halten i petroleumprodukter, oljeavfall och isolervätskor finns i kommissionens beslut 2001/68/EG om fastställande av två referensmetoder för mätning av PCB i enlighet med artikel 10 a i rådets direktiv 96/59/EG om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT).

4 §
Anmälan om PCB-utrustning

För genomförande av tillsyn ska innehavaren av en utrustning utan dröjsmål meddela närings-, trafik- och miljöcentralen om att han eller hon innehar utrustning som innehåller mer än fem kubikdecimeter PCB. Anmälan ska innehålla uppgifter om platsen där utrustningen finns, halten och mängden PCB i utrustningen samt om den avfallsbehandling som ordnats i enlighet med 6 § och datumet för denna behandling.

5 §
Separat insamling och förvaring

PCB-utrustning som tagits ur bruk och annat PCB-avfall ska samlas in och förvaras åtskilt från annat avfall för att ordna den behandling som avses i 6 §. För att förebygga fara vid brand ska PCB-avfall också förvaras åtskilt från lättantändliga ämnen.

Bestämmelser om att avlägsna PCB-utrustning som utgör en del av annan utrustning från denna andra utrustning när den tas ur bruk och sänds för återvinning eller bortskaffande finns i POP-förordningen. Bestämmelser om att avlägsna PCB-utrustning som finns i avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från avfallet samt om separat insamling och förvaring av denna utrustning finns dessutom i statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (519/2014). Bestämmelser om att avlägsna PCB-utrustning som finns i skrotfordon och om andra åtgärder i anknytning till detta finns dessutom i statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (123/2015).

6 §
Behandling av PCB-avfall

Avfallsinnehavaren ska utan dröjsmål ordna behandlingen av PCB-avfall, antingen genom att själv behandla avfallet eller genom att överlämna det till den som enligt 29 § 1 mom. i avfallslagen har rätt att ta emot sådant avfall.

PCB-avfall får behandlas endast genom förfaranden som i enlighet med POP-förordningen är tillåtna för detta avfall.

Bestämmelser om miljötillstånd och behandling av tillståndsärenden i fråga om förvaring och annan behandling av PCB-avfall finns i miljöskyddslagen (527/2014).

7 §
Bokföring, uppföljning och kontroll

Bestämmelser om verksamhetsutövarens skyldighet att föra bok över avfallet, följa och kontrollera den avfallshantering som han eller hon ordnar och ge uppgifter om den samt att upprätta ett transportdokument och bekräfta mottagandet och behandlingen av avfallet finns i 118–121 § i avfallslagen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om begränsning av användningen av PCB och PCT (1071/1989) och statsrådets beslut om tagande ur bruk av PCB och PCB-utrustning samt behandling av PCB-avfall (711/1998).

Rådets direktiv 96/59/EG; EGT nr L 243, 24.9.1996, s. 31

Helsingfors den 10 november 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Miljöråd
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.