944/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984) 1 § 2 mom. och 2 §, sådana de lyder i lag 817/2008, som följer:

1 §

Av statens medel ersätts högst den kostnad som ligger till grund för det maximibelopp per företagare och år som Folkpensionsanstalten med stöd av 13 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen fastställer årligen. Från kostnaden avdras den ersättning som betalas enligt sjukförsäkringslagen. Av statens medel ersätts dock högst 40 procent av maximibeloppet per företagare.


2 §

Ersättningar som avses i denna lag beviljas och utbetalas av Folkpensionsanstalten. Ersättningen betalas antingen till serviceproducenten eller till lantbruksföretagaren med iakttagande av vad som i 15 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen föreskrivs om ansökan om ersättning för företagshälsovård.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 171/2016
ShUB 21/2016
RSv 125/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.