943/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 15 kap. 5 § 2 mom., 15 kap. 9 § 2 mom. och 19 kap. 10 § 1 mom.,

av dem 15 kap. 9 § 2 mom. sådant det lyder i lag 890/2006, samt

fogas till 13 kap. 10 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 15 kap. 9 §, sådan den lyder i lag 890/2006, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom., som följer:

13 kap.

Ersättningar som hänför sig till företagshälsovård

10 §
Betalning av ersättning till andra än arbetsgivare

Om företagshälsovårdstjänster enligt 2 § för företagare eller andra personer som utför eget arbete har ordnats på det sätt som avses i 7 § 1 mom. i lagen om företagshälsovård, kan Folkpensionsanstalten med samtycke av arbetsgivaren avtala om att ersättningen betalas till serviceproducenten enligt det direktersättningsförfarande som avses i 15 kap. 9 § 2 mom. Om tjänsterna har ordnats på det sätt som avses i 7 § 1 mom. 1 punkten i lagen om företagshälsovård, är ett villkor dessutom att det är fråga om tjänster som en kommun som är huvudman för en hälsovårdscentral har ordnat i form av köpta tjänster.


15 kap.

Verkställighet

5 §
Ansökan om ersättning för företagshälsovård

Kommunen eller serviceproducenten ska inom sex månader från det att företagshälsovårdstjänsterna givits lämna redovisning till Folkpensionsanstalten för sådana kostnader för företagshälsovård som avses i 13 kap. 8 § och 10 § 2 mom.

9 §
Direktersättningsförfarande

Om företagare eller andra som utför eget arbete i enlighet med 7 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i lagen om företagshälsovård har köpt företagshälsovårdstjänster som ersätts enligt 13 kap. i denna lag av en privat serviceproducent eller av en yrkesutövare eller i enlighet med 7 § 1 mom. 1 punkten i lagen om företagshälsovård av en hälsovårdscentral, som har skaffat tjänsterna i form av köpta tjänster, kan ersättningen med samtycke av företagaren eller den som utför eget arbete betalas till serviceproducenten på basis serviceproducentens redovisning i enlighet med vad som avtalats särskilt. Ersättningen utgör högst det belopp som Folkpensionsanstalten hade varit skyldig att betala i motsvarande ersättning till sådana företagare eller andra personer som utför eget arbete som avses i 13 kap. 2 §.

Om ersättning enligt denna lag betalas till apoteket eller serviceproducenten i enlighet med 1 eller 2 mom., ges den försäkrade inte något skriftligt beslut om betalning av ersättningen. Ett beslut ska dock ges, om den försäkrade yrkar det. Yrkandet ska framställas inom sex månader från det att läkemedlet köptes eller tjänsten tillhandahölls.

19 kap.

Bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter

10 §
Teknisk anslutning

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt att på de villkor som anges i det momentet öppna en teknisk anslutning till sådana uppgifter i sina personregister som den med stöd av 5 § 1 mom. 2–5 punkten, 2 mom. eller 6 § i detta kapitel har rätt att utlämna till de mottagare som avses i de paragraferna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. Lagens 19 kap. 10 § träder dock i kraft redan den 1 januari 2017.

RP 171/2016
ShUB 21/2016
RSv 125/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.