936/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) 3, 3 a och 5 §,

sådana de lyder, 3 § i lagarna 1135/2010 och 658/2012, 3 a § i lagarna 367/2000 och 991/2008 och 5 § i lag 151/2014, samt

fogas till lagen en ny 4 f § som följer:

3 §

I statsbudgeten intas årligen ett anslag av vilket det för konstutövares arbete på olika områden av konst delas ut ett belopp som motsvarar 545 stipendieår i form av statens konstnärsstipendier. En stipendieperiod kan omfatta minst sex månader och högst fem år. Ett konstnärsstipendium beviljas inte för att stödja studier eller lärdomsprov i anknytning till yrkesinriktad grundexamen eller lägre eller högre högskoleexamen.

Därutöver intas i statsbudgeten ett anslag av vilket det i form av statens konstnärsstipendier till särskilt meriterade konstutövare delas ut ett belopp som motsvarar 22 stipendieår (konstnärsstipendium för särskilt meriterad konstutövare). En stipendieperiod är högst tio år och stipendietagaren har rätt att under stipendieperioden använda titeln konstnärsprofessor.

När konstnärsstipendier beviljas ska det ses till att även språkliga och regionala synpunkter beaktas.

Centret för konstfrämjande fastställer storleken på de statliga konstnärsstipendierna.

3 a §

När konstnärsstipendierna delas ut ska av dem årligen minst ett belopp som motsvarar 30 stipendieår beviljas till unga konstutövare eller konstutövare som är i början av sin karriär.

När konstnärsstipendier för minst tre år beviljas ska företräde ges konstutövare som redan har ådagalagt skapande förmåga.

4 f §

Centret för konstfrämjande kan fatta beslut om att en stipendieperiod flyttas, avbryts eller fortsätter.

Stipendieperiodens början kan flyttas

1) på grund av stipendietagarens sjukdom eller rehabilitering,

2) på grund av att stipendietagaren föder ett barn eller vårdar ett barn som är under tre år,

3) på grund av stipendietagarens värnplikt eller civiltjänstgöring,

4) av någon annan orsak som är jämförbar med de orsaker som avses i 1–3 punkten.

Stipendieperioden kan avbrytas

1) på grund av stipendietagarens sjukdom eller rehabilitering,

2) på grund av att stipendietagaren föder ett barn eller vårdar ett barn som är under tre år,

3) på grund av stipendietagarens värnplikt eller civiltjänstgöring,

4) av någon annan orsak som är jämförbar med de orsaker som avses i 1–3 punkten,

5) på grund av annat förvärvsarbete.

Avbrytande av stipendieperioden förutsätter att stipendietagaren har arbetat på stipendium minst fyra månader, att avbrottet varar minst fyra månader och att det återstår minst fyra månader av stipendieperioden efter avbrottet.

Om stipendieperioden avbryts på grund av förvärvsarbete, ska stipendiet dock användas senast inom två år från utgången av den stipendieperiod som avses i det ursprungliga beslutet.

5 §

Genom förordning av statsrådet får bestämmelser utfärdas

1) om behörigheten att besluta om antalet stipendieår som utdelas inom konstens olika områden,

2) om tidpunkten för sökande och beviljande av stipendier och om omfördelning av stipendier,

3) om när stipendieperioden börjar,

4) om före den 1 januari 2009 beviljad pension som betalas till stipendietagare,

5) närmare om till vem och för vilka ändamål konstnärsstipendier kan beviljas,

6) beviljande av konstnärsstipendium av särskilda skäl till andra personer än sådana konstutövare som avses i 3 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 95/2016
KuUB 11/2016
RSv 122/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.