917/2016

Helsingfors den 10 november 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015) 2 § 11, 17 och 30 punkterna, 3 § 5 punkten och bilagan, av dem bilagan sådan den lyder i förordningen 114/2016, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


11) honget över tolv månader gammal get, dock inte en dvärgget,


17) annat svin ett svin som är minst tre och under åtta månader gammalt, dock inte vildsvin eller minigrisar som hålls som sällskapsdjur,


30) ponny en häst med en mankhöjd under 148 centimeter som har registrerats som renrasig ponny i det basregister som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur),


3 §
Djurregister

En förutsättning för beräkning av djur är att i fråga om de djur som han eller hon innehar:


5) hästar och ponnyer har märkts enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur och enligt lagen om ett system för identifiering av djur.Denna förordning träder i kraft den 16 november 2016. Förordningen tillämpas dock till jordbruksstöden från och med stödåret 2017.

Helsingfors den 10 november 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga

KOEFFICIENTTABELL

Koefficienterper djurgruppochtillämpningenavdem (x) Stöd enligt lagen om nationellastöd till jordbruketoch trädgårdsodlingen(1559/2001) Stöd enligt lagen om vissa programbaseradeersättningar till jordbrukare(1360/2014)
Djurgrupper Koefficient 10 §Stödinomhusdjursskötsel 10 e § Från produktionenfrikopplatstödför svin- ochfjäderfähushållning 5 §Uppfödning av lantraser 6 §Kompensationsbidrag 7 §Ersättningfördjurensvälbefinnande 8 § Ersättningförekologiskproduktion
Nötkreatur
dikokvigor över 2 år, dikor 1,0 x
över 2 årigatjurar, stutar, dikor,dikokvigor,mjölkkor ochandra nötkreatur 1,0 x x x x
nötkreatur av lantras över 2 år 1,0 x
tjurar, stutar, dikor, mjölkkor, och andra nötkreatur6 månader–2 år 0,60 x x x x
dikokvigor 8 månader–2 år 0,60 x
dikokvigor 6 månader–2 år 0,60 x x x x
nötkreatur av lantras, minst 1 år men högst2 år 0,60 x
under 6 månader gamlatjurar, stutar, dikor, dikokvikor,mjölkkor ochandra nötkreatur 0,40 x x x x
tjurar, stutar 6 månader- under 20 månader 0,60 x  
Svin
suggor 0,50 x x x x
andra svin,avvanda grisar0–3 månader2/3 av åldersgruppen 0,30 x x x x
galtar 0,30 x x x x
Får
tackor 0,20 x x x x x x
baggar 0,20 x x x x x
lamm över3 månader 0,06 x x x x
Getter
hongetter 0,20 x x x x x x
bockar 0,20 x x x x x
killingar över3 månader 0,06 x x x x
Fjäderfä
andra fjäderfän (kalkoner) 0,03 x x x x
andra fjäderfän (gäss,ankor,änder,fasaner) 0,03 x x x
broilrar 0,007 x x x x
värphöns 0,014 x x x1 x
moderdjurav fjäderfä 0,03 x x x
moderdjurav fjäderfä(broiler) 0,02 x x x
moderdjurav fjäderfä(kalkon) 0,05 x x x
Hästar
hästar, över 6månader 1,00 x x
ponnyer,över6 månader 1,00 x x
finsk häst 1,00 x

1 borträcknad värphöna vars äggproduktion används för produktion av kycklingar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.