913/2016

Helsingfors den 8 november 2016

Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant det lyder i lag 348/1994, och med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådant det lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna, avgifter för offentligrättsliga prestationer samt kom-munikationsministeriets prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

De av ministeriets beslut för vilka ministeriet tar ut fasta avgifter som motsvarar pre-stationens självkostnadsvärde enligt den bifogade avgiftstabellen är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

De prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten som ministeriet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är kopiering av handlingar, annan kopiering och avsändande med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom.

Kommunikationsministeriet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Särskilda bestämmelser

Avgifter som avses i denna förordning tas ut också för beslut om avslag.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2016 och gäller till utgången av 2018. Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning (170/2015).

Helsingfors den 8 november 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Ekonomidirektör
Jaana Kuusisto

Bilaga

Tillstånd som gäller vägtrafik och motordrivna fordon

1. Fastställande av trafikregleringsanordning för provanvändning  110 euro
2. Dispens från de allmänna bestämmelserna om användning av trafikregleringsanordning  110 euro
3. Dispens från vägtrafikens kör- och vilotider    75 euro
Tillstånd som gäller sjöfart
1. Cabotagetillstånd för sjöfart (Lag angående rättighet att idka näring 27.9.1919/122, tillstånd i enlighet med 4 § 2 mom.)  110 euro
2. Dispens från skeppsrederibolags huvudredares krav på boningsort (tillstånd enligt 5 kap. 6 § i sjölagen (674/1994))  110 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.