908/2016

Helsingfors den 3 oktober 2016

Statsrådets förordning om delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, är den samordningsmekanism som avses i artikel 33.1 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FördrS 27/2016). Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder.

2 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift att inom olika sektorer och på olika plan i statsförvaltningen och samhället underlätta sådan verksamhet enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som hänför sig till genomförandet av konventionen.

För att fullfölja sin uppgift ska delegationen

1) främja och samordna det nationella genomförandet av konventionen och beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i verksamheten inom alla förvaltningsområden,

2) göra upp ett verksamhetsprogram för sin mandattid där den anger viktiga nationella mål för att främja genomförandet av konventionen och metoder för att nå målen samt behövlig uppföljning,

3) bland sina medlemmar utse en representant för personer med funktionsnedsättning att delta i verksamheten för de kontaktpunkter som avses i artikel 33 i konventionen.

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 16 andra medlemmar. Med undantag för ordföranden och vice ordföranden ska varje medlem ha en personlig ersättare. Delegationens andra medlemmar företräder de olika ministerierna och dessutom åtminstone personer med funktionsnedsättning eller deras anhöriga, den regionala och lokala förvaltningen samt arbetsmarknadsorganisationerna. Av de andra medlemmarna ska åtminstone fem företräda personer med funktionsnedsättning eller deras anhöriga. Personerna med funktionsnedsättning eller deras anhöriga utses på förslag av de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Social- och hälsovårdsministeriet kan utse permanenta sakkunniga för delegationen. Landskapet Åland har en permanent sakkunnigmedlem i delegationen.

4 §
Delegationens arbete

Delegationen har en generalsekreterare som social- och hälsovårdsministeriet utser efter att ha hört delegationen. Delegationen kan också ha sekreterare och sakkunniga med uppgiften som bisyssla samt annan personal.

Delegationen beslutar om andra förfaranden som gäller ordnandet av dess verksamhet. Delegationen kan ha sektioner för beredningen av ärenden.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om arvoden och om ersättning för kostnader som betalas till delegationens medlemmar, sekreterare och sakkunniga.

5 §
En medlems avgång under mandattiden

Om ordföranden, vice ordföranden, någon annan medlem eller en ersättare avgår under mandattiden, utser social- och hälsovårdsministeriet för den återstående mandattiden i dennes ställe en ny medlem som representerar samma organisation.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om det riksomfattande handikapprådet (1648/2009).

Mandattiden för den delegation som först tillsätts efter att denna förordning trädde i kraft varar till utgången av april 2019.

Helsingfors den 3 november 2016

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Regeringssekreterare
Susanna Rahkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.