871/2016

Helsingfors den 20 oktober 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen (502/2015) nya 7 a och 9 a § som följer:

7 a §
Gräns för antal svin och fjäderfä vid beräkning av sanktioner i ersättningen för djurens välbefinnande

Vid beräkningen av det djurantal som avses i artikel 31.2 fjärde stycket i administrationsförordningen och som avviker från gränsen på tre djur i 1 och 2 punkten i den artikeln används tre djurenheter i fråga om svin och fjäderfä.

9 a §
Skriftligt bevis för iakttagande av anmälningstider

Om ett djur som finns på en gårdsbruksenhet inte kan identifieras enligt djurregistret eller djurförteckningen och om stödsökanden inte vid övervakningen visar upp ett skriftligt bevis för att sökanden iakttagit anmälningstiderna för märkning och registrering, ska djuret underkännas.


Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingfors den 20 oktober 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.