870/2016

Helsingfors den 20 oktober 2016

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 28 § i statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statstjänstemannaförordningen (971/1994) 3 § 2 mom. 4 punkten, och

ändras 3 § 2 mom. 1—3, 5, 8 och 10 punkten och 28 § 1 mom. 1 och 6 punkten samt 2 mom. 1, 2 och 4 punkten,

sådana de lyder 3 § 2 mom. 1 punkten i förordning 1130/2009, 2 och 3 punkten i förordning 907/2009, 5 punkten i förordning 788/2001 och 8 och 10 punkten i förordning 274/2000 samt 28 § 1 mom. 1 och 6 punkten i förordning 575/2012 och 2 mom. 1, 2 och 4 punkten i förordning 72/2012, som följer:

3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, tingsrätterna, specialdomstolarna, statliga rättshjälpsbyråer, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna, Dataombudsmannens byrå, Konkursombudsmannens byrå, Diskrimineringsombudsmannens byrå, Jämställdhetsombudsmannens byrå, Barnombudsmannens byrå, Olycksutredningscentralen, Konsumenttvistenämnden, Rättsregistercentralen, Domarförslagsnämnden, Rättegångsbiträdesnämnden och Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden; beslut som gäller tjänster vid åklagarämbetena fattas dock av Riksåklagarämbetet och beslut som gäller tjänster vid utsökningsverken av Riksfogdeämbetet,

2) fattar inrikesministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller inrättande, ändring och indragning av en tjänst som chef vid en polisinrättning samt tjänsteregleringar mellan skyddspolisen och andra polisenheter.

3) fattar Polisstyrelsen beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid polisinrättningarna samt tjänsteregleringar mellan de polisenheter som lyder under Polisstyrelsen,


5) fattar undervisnings- och kulturministeriet beslut som gäller inrättande och in-dragning av tjänster när det är fråga om att inrätta, dra in eller sammanslå statliga yrkesläroanstalter eller statliga allmänbildande läroanstalter, med undantag av övningsskolor,


8) fattar Institutet för hälsa och välfärd beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid statens sinnessjukhus och barnskyddsenheter samt vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar,


10) fattar försvarsministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller militära tjänster vid försvarsmakten samt tjänsterna som forskningschef, professor och avdelningsföreståndare vid försvarsmakten.


28 §

De ministerietjänstemän, som till tjänsteställningen motsvarar en avdelningschef och avses i 26 § 3 punkten i statstjänstemannalagen är

1) administrationsdirektören, kommunikationsdirektören, rättschef, chefen för allmänhetstjänsterna och en tjänsteman som förordnats till avdelningschef vid utrikesministeriet,


6) finansministeriets förvaltnings- och utvecklingsdirektör, finanspolitiska samordnare samt ICT-direktör.

Ämbetsverkschefer enligt 26 § 4 punkten i statstjänstemannalagen är cheferna för de ämbetsverk som är direkt underställda ministerierna och verkställande direktörerna för de statliga affärsverken med undantag av följande tjänster:

1) tjänsterna som ledande allmänt rättsbiträde vid en statlig rättshjälpsbyrå, direktör för Rättsregistercentralen, direktör för Olycksutredningscentralen, dataombudsman, jämställdhetsombudsman, diskrimineringsombudsman och barnombudsman,

2) tjänsterna som rektor vid Räddningsinstitutet samt föreståndare vid en statlig förläggning för asylsökande,


4) tjänsterna som bibliotekschef vid Biblioteket för Synskadade Celia, direktör för Depåbiblioteket, direktör för förvaltningsnämnden för Sveaborg, direktör för Centret för konstfrämjande, direktör för Nationella audiovisuella institutet, direktör för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, generalsekreterare för studentexamensnämnden, ordförande för besvärsnämnden för studiestöd och direktör för Nationella centret för utbildningsutvärdering,Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2016.

Helsingfors den 20 oktober 2016

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Jarmo Huotari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.