867/2016

Helsingfors den 13 oktober 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om justitieministeriet (543/2003) 2 §, sådan den lyder i förordning 106/2015, som följer:

2 §
Ämbetsverk, anstalter och organ som hör till ministeriets verksamhetsområde

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör

1) högsta domstolen,

2) högsta förvaltningsdomstolen,

3) hovrätterna,

4) förvaltningsdomstolarna,

5) Ålands förvaltningsdomstol,

6) tingsrätterna,

7) marknadsdomstolen,

8) arbetsdomstolen,

9) försäkringsdomstolen,

10) Brottspåföljdsmyndigheten,

11) Brottspåföljdssektorns utbildningscentral,

12) Riksåklagarämbetet,

13) åklagarämbetena,

14) landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland,

15) Riksfogdeämbetet,

16) utsökningsverken,

17) landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland,

18) de statliga rättshjälpsbyråerna,

19) konkursombudsmannens byrå,

20) Rättsregistercentralen,

21) Olycksutredningscentralen,

22) barnombudsmannens byrå,

23) jämställdhetsombudsmannens byrå,

24) dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden,

25) diskrimineringsombudsmannens byrå,

26) diskriminerings- och jämställdhetsnämnden,

27) sametinget,

28) Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna,

29) konsumenttvistenämnden,

30) domarförslagsnämnden,

31) domarutbildningsnämnden,

32) rättegångsbiträdesnämnden,

33) brottsskadenämnden,

34) nämnden för namnärenden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 13 oktober 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överinspektör
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.