861/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 14 oktober 2016

Lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 2 § 5 punkten, sådan den lyder i lag 877/2014, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag och i förordningar som utfärdats med stöd av den avses med


5) internationella konventioner

a) 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981, SOLAS),

b) protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983, Marpol 73/78),

c) 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984, STCW-konventionen),

d) 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss (FördrS 30/1977, Colreg),

e) 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982),

f) konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg (FördrS 54/1979),

g) 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års internationella konvention om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 43/1996),

h) 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968),

i) konventionen om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013),

j) 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg (FördrS 93/2010),

k) 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja (FördrS 4/2009),

l) 2007 års internationella konvention om avlägsnande av vrak (Nairobikonventionen)   (FördrS /),Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 96/2016
KoUB 20/2016
RSv 106/2016

Helsingfors den 14 oktober 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.