847/2016

Helsingfors den 13 oktober 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (1146/2004) 2 § och 3 § 1 och 2 mom. som följer:

2 §

Vid beräkning av den förmån som intjänas under studietiden periodiseras den tid som avses i 3 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) över den månad då examen avläggs och de föregående kalendermånaderna. Förmånen intjänas dock inte för den tid som föregår den månad som följer efter uppnåendet av 18 års ålder. Till förmånen berättigar en examen som har avlagts senast den månad då den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten uppnåtts.

3 §

Högskoleexamina som avses i 3 § i den lag som nämns i 2 § är

1) högre och lägre högskoleexamina som avlagts vid de universitet som avses i universitetslagen (558/2009) samt vid Försvarshögskolan,

2) yrkeshögskoleexamina som avlagts vid de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014) och i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) samt vid Högskolan på Åland,

3) examina som avlagts utomlands och som motsvarar de examina som avses i 1 och 2 punkten.

Yrkesinriktade grundexamina enligt 3 § i den lag som nämns i 2 § är de yrkesinriktade grundexamina som avses i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998), övriga yrkesexamina som avlagts vid läroanstalter under offentlig tillsyn samt yrkesexamina som avlagts utomlands och motsvarar ovan avsedda examina.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 13 oktober 2016

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Jurist
Marko Leimio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.