842/2016

Helsingfors den 6 oktober 2016

Statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

ändras i statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli (162/2015) 5 § 2 mom., 9 § 2 mom., 13 § 2 och 3 mom., 26 § 1 mom., 27 § 2 mom., 32 §, 33 § 1 mom., 34, 35 och 37 §, 39 § 3 mom., 40 § 2 och 3 mom., 42 §, rubriken för 43 § samt 43 § 3, 5 och 7 mom. samt 47 § som följer:

5 §
Statsrådets förvaltningsenhets uppgifter

Statsrådets förvaltningsenhet ansvarar dessutom för ärenden som gäller titlar som förlänas av republikens president, sådana ärenden som inte är lagstiftningsärenden och som gäller republikens presidents kansli och ska handläggas i statsrådet, ärenden som gäller beviljande av partistöd samt andra sådana ärenden som ska anses höra till skötseln av de uppgifter som hör till statsrådets kansli och som inte hör till någon annan avdelning eller till någon enhet som inte hör till en avdelning.

9 §
Personal- och ekonomisektorns uppgifter

Till personal- och ekonomisektorns uppgifter hör dessutom ärenden som gäller beviljande av partistöd, ärenden som gäller titlar som förlänas av republikens president och sådana ärenden som inte är lagstiftningsärenden och som gäller republikens presidents kansli och ska handläggas i statsrådet.

13 §
Uppgifter för de enheter som inte hör till en avdelning

Till sessionsenhetens uppgifter hör samordning av regeringens och riksdagens arbete och övriga kontakter mellan dem, åtgärder i anslutning till regeringsskifte och till regeringens arbete, regeringens årsberättelse, statsrådets beslutsprocesser och praktiska arrangemang samt ordnande av statsrådets allmänna sammanträden och föredragningar för republikens president. Till dess uppgifter hör också stödet till rådet för bedömning av lagstiftningen, regeringens lagstiftningsplan samt lagstiftningsärenden som gäller republikens presidents kansli och allmänna frågor som hänför sig till ibruktagandet av beredskapslagen i statsrådet.

Till uppgifterna för enheten för politikanalys hör uppföljning av hur regeringsprogrammet genomförs, planering av framtidspolitiska och andra samhällspolitiska frågor, samordning av målen för statens sektorsforskning till stöd för beslutsfattandet, samordning av det nationella genomförandet av hållbar utveckling, främjande och samordning av försöksverksamheten samt sekretariatuppgifter för ekonomiska rådet.


26 §
Föredragningstillstånd

Innan ett ärende föredras för statsministern för avgörande eller föredragningslistan gällande ärendet delas ut, ska föredraganden tillställa den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, understatssekreteraren samt den avdelningschef, sektorschef och enhetschef till vilken ärendet hör handlingarna eller muntligen referera ärendet för dem. Innan ett ärende föredras för den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod för avgörande eller föredragningslistan gällande ärendet delas ut, ska föredraganden tillställa understatssekreteraren samt den avdelningschef, sektorschef och enhetschef till vilken ärendet hör handlingarna eller muntligen referera ärendet för dem. Handlingarna ska tillställas eller ärendet refereras för avdelningschefen, sektorschefen och enhetschefen också när ett ärende avgörs av understatssekreteraren.


27 §
Information till ledningen och cheferna

Varje avdelningschef och chef för en enhet som inte hör till en avdelning ska hålla understatssekreteraren underrättad om de viktigaste ärendena som är under behandling. Sektorschefen, enhetschefen och gruppchefen ska hålla avdelningschefen och även sektorschefen och enhetschefen underrättad om de viktigaste ärendena som är under behandling.

32 §
Understatssekreterarens beslutanderätt

Utöver vad som annars föreskrivs avgör understatssekreteraren ärenden som gäller

1) anvisningar och föreskrifter som gäller de ministerier som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde,

2) interna anvisningar och föreskrifter samt den interna ordningen vid statsrådets kansli,

3) vittsyftande och betydande förvaltnings- och sakkunniguppgifter som är gemensamma för statsrådet och ministerierna,

4) vittsyftande och betydande förvaltningsbeslut och avtal i ärenden som inte med stöd av andra bestämmelser om statsrådets kansli ska avgöras av statsministern eller en minister, och i fråga om vilka beslutanderätt inte i arbetsordningen har getts åt någon annan tjänsteman vid kansliet,

5) godkännande av kansliets interna budget,

6) reglementet och planen för intern revision,

7) inrättande, indragning och ändring av tjänster vid kansliet,

8) placering av tjänster vid kansliet och förordnande till en uppgift,

9) ledigförklarande av tjänster vid kansliet,

10) allmänna riktlinjer som gäller avlöning och anställningsvillkor,

11) uppsägning med stöd av 25 eller 27 § i statstjänstemannalagen, upplösning av tjänsteförhållandet med stöd av 33 § i statstjänstemannalagen och avstängning från tjänsteutövning med stöd av 40 § i statstjänstemannalagen i fråga om andra tjänstemän vid ministeriet än sådana som utnämnts av statsrådet,

12) utfärdande av skriftlig varning enligt 24 § i statstjänstemannalagen,

13) bisysslotillstånd och anmälan om bisyssla för chefen för en avdelning eller chefen för en enhet som inte hör till en avdelning,

14) hyrning av ministeriets lokaler och totalekonomiskt sett betydande anskaffningar och avtal.

33 §
Beslutanderätt för chefen för en avdelning

Utöver vad som annars föreskrivs avgör chefen för en avdelning ärenden som gäller förordnande av en ställföreträdare för sektorschefen och för andra underlydande tjänstemän och uppgifter som förordnats för avdelningen, om inte ärendet ska avgöras av understatssekreteraren.


34 §
Beslutanderätt för chefen för statsrådets förvaltningsenhet

Utöver vad som annars föreskrivs avgör chefen för statsrådets förvaltningsenhet ärenden som gäller

1) andra än vittsyftande och betydande förvaltnings- och sakkunniguppgifter som är gemensamma för statsrådet och ministerierna,

2) förvaltningsbeslut och avtal som gäller andra än vittsyftande och betydande förvaltnings- och sakkunniguppgifter som är gemensamma för statsrådet och ministerierna,

3) preciserande tjänstekollektivavtal,

4) de anställningsvillkor och den avlöning för tjänstemän som kan avgöras med stöd av preciserande tjänstekollektivavtal,

5) åläggande av ministeriets tjänstemän att genomgå kontroller och undersökningar som avses i 19 § i statstjänstemannalagen,

6) bisysslotillstånd och anmälan om bisyssla för någon annan chef än chefen för en avdelning eller chefen för en enhet som inte hör till en avdelning.

35 §
Beslutanderätt för chefen för en enhet

Utöver vad som annars föreskrivs avgör chefen för en enhet ärenden som gäller

1) distansarbete,

2) saldoledighet och användning av en arbetstidsbank,

3) tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal,

4) förordnande till övertidsarbete samt arbetstidsersättningar,

5) godkännande och fördelning av arbetstid,

6) beviljande, sparande och flyttande av semester och omvandling av semesterpenning till ledighet,

7) utfärdande av anmärkning,

8) utfärdande av intyg över att en tjänsteman har sagt upp sig och över att tjänsteförhållandet har upphört samt utfärdande av arbetsintyg.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om enhetschefens beslutanderätt gäller chefen för en enhet som inte hör till en avdelning och chefen för en sådan avdelning som inte har några enheter samt andra tjänstemän som förordnats till chefsuppgifter.

37 §
Beslutanderätt för chefen för personalenheten

Utöver vad som annars föreskrivs avgör chefen för personalenheten ärenden som gäller

1) betalning av semesterersättning,

2) beslutande om rätt till semester,

3) utbetalning av arvoden,

4) konstaterande av sjukdom på ett av myndigheten godkänt tillförlitligt sätt.

39 §
Inledande av beredning, utnämningar och utlåtanden

I andra ärenden än sådana som är av samhällelig eller ekonomisk betydelse eller som på något annat sätt är vittsyftande ges kansliets utlåtande beroende på ärende av den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, understatssekreteraren, chefen för en avdelning eller chefen för en enhet som inte hör till en avdelning.

40 §
Semestrar

Tiden för semestrarna och semesterordningen liksom avvikelser från dem samt övriga ärenden som gäller beviljande, sparande och flyttande av semester och byte av semesterpenning till ledighet avgörs av understatssekreteraren i fråga om en specialmedarbetare, en chef för en avdelning, en chef för en enhet som inte hör till en avdelning och andra tjänstemän som lyder under understatssekreteraren.

De ärenden som nämns i 2 mom. avgörs av avdelningens chef i fråga om avdelningens sektorschef och av sektorschefen i fråga om enhetschefen och övriga direkt underlydande tjänstemän.

42 §
Tjänstledighet

Bestämmelser om beviljande av annan tjänstledighet än sådan som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal för längre tid än två år för tjänstemän som utnämnts av statsrådets allmänna sammanträde finns i reglementet för statsrådet.

Understatssekreteraren beviljar annan tjänstledighet än sådan som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal för högst två år för en specialmedarbetare, chefen för en avdelning, chefen för en enhet som inte hör till en avdelning, chefen för en enhet vid en avdelning, ett inspektionsråd och andra tjänstemän som utnämnts av statsrådets allmänna sammanträde.

Understatssekreteraren beviljar annan tjänstledighet än sådan som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal för längre tid än två år för andra tjänstemän än sådana som avses i 1 mom.

Chefen för personalenheten beviljar annan tjänstledighet än sådan som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal för högst två år för andra tjänstemän än sådana som avses i 2 mom.

43 §
Tjänsteresor

Chefen för en avdelning ger sektorschefen och enhetschefen reseförordnanden. Sektorschefen ger reseförordnanden till enhetscheferna inom den egna sektorn. Chefen för en enhet som inte hör till en avdelning ger enhetens tjänstemän reseförordnanden.


I enheten för lokaler och ämbetsverkstjänster ger gruppchefen reseförordnanden som hänför sig till transporten av ministrar.


Chefen för ekonomienheten vid statsrådets förvaltningsenhet godkänner de i 1–3 mom. avsedda tjänstemännens reseräkningar. Chefen för en avdelning godkänner sektorschefens och enhetschefens reseräkningar. En sektorschef godkänner reseräkningar för en enhetschef inom den egna sektorn. Chefen för en enhet som inte hör till en avdelning godkänner tjänstemännens reseräkningar vid enheten. Enhetschefen godkänner tjänstemännens reseräkningar vid enheten. I de enheter som är indelade i grupper godkänner gruppchefen reseräkningarna.

47 §
Annan tillämpning av bestämmelserna

Vad som i denna arbetsordning föreskrivs om sektorschefen gäller i tillämpliga delar chefen för utvecklingsfunktionen vid statsrådets förvaltningsenhet, om inte något annat föreskrivs i denna arbetsordning.


Denna förordning träder i kraft den 12 oktober 2016.

Helsingfors den 6 oktober 2016

Statsminister
Juha Sipilä

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.