817/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 15 september 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder (166/2008) 6 § 1 mom. 3 och 4 punkten,

ändras 4 § 1 mom. och 6 § 1 mom. 1 punkten, samt

fogas till förordningen en ny 4 a § och till 6 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

4 §
Inkomster

Som hushållets inkomster beaktas de till hushållet hörande personernas fasta inkomster räknat per månad. Som inkomst betraktas inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 15 § i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014).

När inkomsterna för olika hushåll jämförs beaktas det hur stort hushållet är och hur många barn som hör till hushållet.

4 a §
Högsta inkomstgräns i vissa kommuner

När hyresgäster väljs till bostäder som är belägna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda är en förutsättning för att bli vald till hyresgäst att månadsinkomsterna för ett hushåll som består av en enda person inte överstiger 3 000 euro. Om ett hushåll består av flera än en vuxen som fyllt 18 år, höjs inkomstgränsen med 2 100 euro för varje vuxen. Om hushållet omfattar barn under 18 år, höjs inkomstgränsen med 650 euro för det första barnet och med 600 euro för varje följande barn.

De inkomstgränser som anges i 1 mom. ska inte tillämpas när hyresgäster väljs till bostäder avsedda för personer som behöver särskilt stöd i sitt boende.

6 §
Avvikelser från grunderna för val av hyresgäster

En sökande kan väljas till hyresgäst oberoende av förmögenhet och inkomster, om det är fråga om

1) att anvisa bostad för ett hushåll som på grund av omständigheter som inte beror på hyresgästen byter från en hyresbostad till en annan med samma faktiska ägare som den tidigare bostaden,


Dessutom kan en sökande väljas till hyresgäst i andra än de kommuner som avses i 4 a § oberoende av förmögenhet och inkomster, om det är fråga om

1) bostadsbyte mellan hushåll från en hyresbostad till en annan, eller

2) byte från en hyresbostad till en annan med samma faktiska ägare,Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

Förordningen tillämpas på beslut om val av hyresgäster som fattas den 1 januari 2017 och därefter.

Helsingfors den 15 september 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Ville Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.