787/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 3 § 3 mom., 6 §, rubriken för 7 §, 7 § 2 och 3 mom. samt 8—12 §,

av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 614/2009, 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 346/2002, 7 § 2 mom. samt 11 och 12 § sådana de lyder i lag 255/2008, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder i lag 346/2002, ett nytt 2 mom. och till lagen nya 5 a, 5 b, 7 a och 11 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Vid försummelse att inom utsatt tid betala skatt som avses i 1 § i lagen om skatteuppbörd (769/2016) beräknas dröjsmålspåföljder på skatten enligt denna lag. Denna lag tillämpas också på andra skatter som ska betalas till staten och kommunen och på prestationer som ska jämställas med skatter, om inte något annat föreskrivs om påföljderna av försummad eller fördröjd betalning i någon annan lag.


2 §
Skattetillägg

Om någon annan skatt som ska betalas på eget initiativ än en sådan som avses i 7 § i lagen om skatteuppbörd lämnats obetald eller om betalningen fördröjts samt i samband med verkställandet av efterbeskattning och rättelse av beskattningen enligt 57 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) beräknas ett skattetillägg på skatten. Skattetillägget motsvarar den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med sju procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro.


3 §
Beräkning av skattetillägg

I samband med verkställande av efterbeskattning av andra skatter än sådana som ska betalas på eget initiativ och rättelse av beskattningen enligt 57 § i lagen om beskattningsförfarande beräknas skattetillägget från ingången av den tredje månad som följer på den månad då beskattningen slutförts till den förfallodag som satts ut för skatten.

4 §
Förseningsränta

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på skatt som avses i 7 § i lagen om skatteuppbörd.

5 a §
Dröjsmålsränta

På obetald skatt som avses i 7 § i lagen om skatteuppbörd beräknas en dröjsmålsränta som motsvarar den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med sju procentenheter.

Dröjsmålsränta beräknas inte på skattetillägg och dröjsmålsränta.

5 b §
Beräkning av dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta beräknas från den dag som följer på den förfallodag som avses i 32 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) till betalningsdagen för skatten.

På förseningsavgift, skatteförhöjning och försummelseavgift som Skatteförvaltningen påfört och på återbäring som ska återkrävas med stöd av 34 § i lagen om skatteuppbörd beräknas dröjsmålsränta dock från den dag som följer på den förfallodag som anges i beskattningsbeslutet till betalningsdagen för skatten eller avgiften.

6 §
Återbäring av förseningsränta och dröjsmålsränta

Om skatt genom beslut av en myndighet i ett annat ärende än befrielse från skatt har sänkts eller avlyfts, ska den förseningsränta eller dröjsmålsränta som uppkommit på det sänkta eller avlyfta beloppet återbäras.

7 §
Avstående från uppbörd av skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta

Skatteförvaltningen och en annan myndighet som uppbär skatt ska lämna skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta helt eller delvis ouppburen, om betalningen av skatt har fördröjts på grund av någon myndighets förfarande.

Dröjsmålsränta som Skatteförvaltningen påfört kan lämnas helt eller delvis ouppburen, om betalningen har fördröjts av orsaker som inte berott på den skattskyldige eller av någon annan särskild orsak.

7 a §
Närmare bestämmelser om skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta som inte tas ut

Genom förordning av finansministeriet kan det utfärdas bestämmelser om att skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta inte ska tas ut för den tid betalningen varit fördröjd på grund av hinder som inte berott på den skatteskyldige.

8 §
Indrivning av skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta

Vid indrivning av skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta i utsökningsväg iakttas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

9 §
Redovisning av skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta till skattetagarna

Skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta ska redovisas till skattetagarna i samma förhållande som den skatt vars försenade eller försummade betalning föranlett uppbörden av skattetillägget, förseningsräntan eller dröjsmålsräntan.

10 §
Skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta i inkomstbeskattningen

Skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta är inte skattepliktig inkomst eller avdragbar utgift i inkomstbeskattningen.

11 §
Återbäring

Skatteförvaltningen eller en annan myndighet som uppburit skatt återbär på ansökan skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta som uppburits felaktigt. Skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta som myndigheten annars konstaterar vara obefogade återbärs utan ansökan förutsatt att de inte ska användas till avkortning av en skatteskuld enligt lagen om skatteuppbörd.

11 a §
Ändringssökande

Den skattskyldige, någon annan som ansvarar för skatten och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som Skatteförvaltningen meddelat med stöd av denna lag. Ändring söks hos skatterättelsenämnden genom skriftlig begäran om omprövning. Begäran om omprövning ska framställas inom 60 dagar från det att den ändringssökande fick del av Skatteförvaltningens beslut. Beslutet kan delges den skatteskyldige eller den som ansvarar för skatten på det sätt som föreskrivs i 26 c § i lagen om beskattningsförfarande. Tidsfristen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas dock från det att beslutet fattades. I övrigt tillämpas på förfarandet vad som i lagen om beskattningsförfarande bestäms om förfarandet för en begäran om omprövning.

Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hörde då Skatteförvaltningens beslut fattades. Besvärstiden är 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas från det att omprövningsbeslutet fattades. På förfarandet tillämpas i övrigt vad som bestäms om besvärsförfarandet i lagen om beskattningsförfarande.

I beslut som någon annan myndighet än Skatteförvaltningen meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skatt- eller betalningsskyldiges hemkommun hörde då beslutet fattades. Vid sökande av ändring iakttas i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Vid sökande av ändring iakttas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande.

Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i skatterättelsenämndens beslut enligt 2 mom. genom prejudikatsbesvär på det sätt som föreskrivs i 71 a—71 d § i lagen om beskattningsförfarande.

12 §
Närmare föreskrifter

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid påförande av skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta samt om beräkning av skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.