784/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lotteriskattelagen (552/1992) 7 §, 8 § 1 mom., 9—13, 16, 19 och 21—23 §,

av dem 7, 22 och 23 § sådana de lyder i lag 524/2010, 8 § 1 mom. och 9 § sådana de lyder i lag 612/2009, 10 § sådan den lyder i lag 951/2010, 11 och 12 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 524/2010, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1568/1995 och 612/2009, 16 § sådan den lyder i lag 884/2012 och 21 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 652/1995 och 1346/1999,

ändras 2 § 1 mom., rubriken för 8 § och 8 § 3 mom. samt 15 § 4 mom.,

av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1048/2001 och 15 § 4 mom. sådant det lyder i lag 524/2010, och

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 a §
Tillämpning av andra lagar

Utöver det som föreskrivs i denna lag finns bestämmelser om beskattningsförfarande och ändringssökande i fråga om lotteriskatt i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och om skatteuppbörd i lagen om skatteuppbörd (769/2016).

2 §
Definitioner

Med lotteri avses

1) i 3 § i lotterilagen (1047/2001) avsedda penning- och varulotterier, gissningstävlingar, bingospel, tippning, vadhållning och totospel samt hållande av penningautomater och varuvinstautomater till allmänhetens förfogande, anordnande av kasinospel, kasinoverksamhet och hållande av sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § i lotterilagen till allmänhetens förfogande,

2) annan än i lotterilagstiftningen avsedd, offentligt anordnad lottning, gissningstävling, vadhållning eller något annat därmed jämförbart förfarande som helt eller delvis är beroende av slumpen och som i vinst kan ge pengar eller andra förmåner med penningvärde som inte kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).


8 §
Den månad till vilken skatten hänförs

Skatten hänförs till den kalendermånad

1) då avkastningen ska bokföras enligt de bestämmelser som gäller bokföring,

2) under vilken tiden för anordnande av ett varulotteri har gått ut,

3) under vilken bingospel har anordnats,

4) under vilken vinsten från ett lotteri som avses i 4 § 4 mom. har kunnat tas ut.


15 §
Förhandsavgörande

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som har gått ut före lagens ikraftträdande vid sökande av ändring samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller en skatteperiod som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.