782/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av lagen om Skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagen beslut

ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 22 § 4 mom. och 29 § 1 mom. samt

fogas till 20 § ett nytt 3 mom. som följer:

20 §
Sektioner

Om sektionens huvudsakliga uppgift är att behandla ärenden där enbart staten är skattetagare kan den dock bestå av en ordförande och två medlemmar, och i så fall ska en av medlemmarna föreslås av Skatteförvaltningen och en av skattebetalargrupperna.

22 §
Förfarande

På förfarandet i skatterättelsenämnden tillämpas i övrigt vad som bestäms i förvaltningslagen.

29 §
Förande av talan i övriga fall

Utöver det som i denna lag och i lagen om skatteuppbörd (769/2016) föreskrivs om förande av talan, kärar och svarar Skatteförvaltningen på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel i ärenden som gäller Skatteförvaltningen hos domstol, vid skiljeförfarande, hos andra myndigheter och i förrättningar, samt för statens talan i fråga om avtal som gäller Skatteförvaltningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

När medlemmar utses till den sektion som avses i 20 § 3 mom. första gången efter lagens ikraftträdande ska de förordnas för skatterättelsenämndens återstående mandattid.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.