781/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 20 b § 2 och 5 mom., 20 c § 2 mom. och 21 §,

sådana de lyder, 20 b § 2 och 5 mom. samt 20 c § 2 mom. i lag 793/2014 och 21 § i lag 615/2009, som följer:

20 b §
Skatteskuldsregistrets datainnehåll och antecknande av uppgifter i registret

Uppgifter om ett företag kan antecknas i skatteskuldsregistret tidigast två veckor efter den dag då företaget anses ha fått kännedom om ett sammandrag enligt 14 § i lagen om skatteuppbörd (769/2016), där företaget har påmints om att försummelsen antecknas i skatteskuldsregistret. Om försummelsen gäller fullgörandet av deklarationsskyldigheten eller någon annan skatt eller avgift än de som avses i 1 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), är tidsfristen två veckor från den dag då påminnelsen har sänts per post.


Bestämmelserna om skatteskuld i denna lag gäller på motsvarande sätt Skatteförvaltningens fordran till följd av skatteförhöjning, dröjsmålspåföljd eller någon annan påföljd som enligt skattelagstiftningen påförts eller ska betalas på grund av försummelse eller på återbäring som ska återkrävas enligt lagen om skatteuppbörd, med undantag för förseningsränta enligt 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

20 c §
Avförande av uppgifter i skatteskuldsregistret

En uppgift om försummelse av deklarationsskyldigheten ska avföras ur registret utan dröjsmål efter det att deklarationsskyldigheten har fullgjorts, dock senast sex månader efter utgången av den skatteperiod som försummelsen av deklarationsskyldigheten gäller.


21 §
Publicering av uppgifter om skatteskuld

Uppgifter om sådana förfallna och obetalda skatter i fråga om mervärdesskatt samt förskottsinnehållning och arbetsgivares sjukförsäkringssavgift vilka uppbärs med stöd av lagen om skatteuppbörd kan publiceras.

Uppgifter som publiceras är den skattskyldiges eller den betalningsskyldiges

1) namn,

2) firma samt företags- och organisationsnummer,

3) av Skatteförvaltningen kända hemkommun, om inte något annat följer av 24 § 1 mom. 31 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),

4) skatteslag och belopp för obetalda skatter jämte dröjsmålspåföljder.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.