779/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 5 och 8—10 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 511/2010 och 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1346/1999, och

fogas till lagen nya 1 a, 8 a och 9 a § som följer:

1 a §
Tillämpning av andra lagar

Bestämmelser om det beskattningsförfarande och ändringssökande som ska tillämpas på betalare enligt denna lag finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Bestämmelser om uppbörd av skatt enligt denna lag finns i lagen om skatteuppbörd (769/2016).

5 §
Avsaknad eller upphörande av förutsättningarna

Om källskatt på löneinkomst har uppburits trots att förutsättningarna därför inte har uppfyllts, verkställs beskattningen för hela den tid som arbetet pågått enligt de allmänna bestämmelserna om inkomstbeskattning. Den källskatt som uppburits räknas härvid den skattskyldige till godo antingen som innehållet förskott enligt lagen om förskottsuppbörd eller som källskatt enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978). Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas även i det fall att den skattskyldiges lön under den tid det arbete som avses i denna lag pågår sjunker under det belopp som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten.

8 §
Uttag av källskatt på löneinkomst

Vid uppbörden av källskatt på löneinkomst iakttas lagen om förskottsuppbörd.

Arbetsgivaren ska i stället för att uppbära källskatt på löneinkomst verkställa förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd även om löntagarens skattekort innehåller en anteckning som avses 4 §, om förutsättningarna för källskatt på löneinkomst inte har uppfyllts eller om de har upphört. Arbetsgivaren ansvarar för verkställandet av förskottsinnehållningen och betalningen av det innehållna beloppet så som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd.

8 a §
Den månad till vilken källskatten på löneinkomst hänförs

Skatten hänförs till den kalendermånad under vilken den har tagits ut.

9 §
Skatt som påförs den skattskyldige

Källskatt på löneinkomst som inte uppburits kan påföras den skattskyldige. I detta fall iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om skatterättelse och sökande av ändring.

9 a §
Ändringssökande

Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller den skattskyldige på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande.

10 §
Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Lön som är föremål för källskatt på löneinkomst anses som sådan lön på grund av vilken ska betalas andra än i 1 § avsedda sjukförsäkringsavgifter, arbetspensionsförsäkringspremier, olycksfallsförsäkringspremier och arbetslöshetsförsäkringspremier, om vilka i övrigt i tillämpliga delar gäller vad som särskilt föreskrivs om dem.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter och skatteåret 2017.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod eller ett skatteår som gått ut före lagens ikraftträdande samt vid sökande av ändring i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller en skatteperiod eller ett skatteår som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.